Konferencje naukowe 2019

 

Konferencja Szkoleniowa „Przygotowanie rozprawy doktorskiej Aspekty teoretyczno-empiryczne”


-
Warszawa

Exante TC zaprasza do udziału w:

Konferencji Szkoleniowej dla Doktorantów

„Przygotowanie rozprawy doktorskiej Aspekty teoretyczno-empiryczne”

09 stycznia 2016 – Warszawa, Hotel Arkadia Royal, 9.00-18.00

Inne terminy: 

Kraków, 26.03.2016

Poznań, 14.05.2016

Celem konferencji szkoleniowej jest omówienie  problematycznych kwestii  natury organizacyjno-merytoryczno-formalnej przygotowania rozprawy doktorskiej.  Skomentowane zostaną najbardziej niejednoznaczne kwestie, które mogą być przyczyną niepowodzenia lub opóźnień w redakcji i obronie dysertacji doktorskiej.

Konferencja składa się z dwóch części (teoretycznej i warsztatowej).

ADRESACI KONFERENCJI: Na konferencję zapraszamy przede wszystkim doktorantów, ale także osoby noszące się z zamiarem podjęcia studiów doktoranckich i próby przygotowania pracy doktorskiej, a w konsekwencji uzyskania stopnia naukowego doktora w wybranej dziedzinie nauk.

CENA: 440 zł brutto

Opłata konferencyjna zawiera:  uczestnictwo w konferencji i warsztacie, materiały konferencyjne, dwie przerwy kawowe, obiad, certyfikat uczestnictwa (na życzenie), opiekę powarsztatową (do miesiąca od wydarzenia)

PROGRAM KONFERENCJI SZKOLENIOWEJ:

08.00-09.00 Rejestracja uczestników

09.00-09.15 Otwarcie obrad

9.15-10.00

SESJA 1. Kilka uwag o studiach doktoranckich i rozprawie doktorskiej

Aspekty prawne ubiegania się o stopień naukowy doktora i rozprawy doktorskiej

Czy doktorat jest dla mnie?

Fazy doktoryzowania się

Organizacja czasu redakcji pracy doktorskiej

Korzyści i koszty doktoryzowania się – rozrachunek „in plus” i „in minus”

10.00-11.00

SESJA 2. Ramy koncepcyjne pracy doktorskiej

Wybór tematu (zasady konstrukcji tytułu) i promotora

Przygotowanie planu pracy doktorskiej (konspekt, spis treści)

Wstęp i zakończenie (struktura, zasady przygotowania)

Case study – analiza przypadku

11.00-11.20 - Przerwa kawowa

11.20-13.00

SESJA 3. Część teoretyczna dysertacji doktorskiej

Zestawienie bibliograficzne i jego selekcja

Strukturalizacja materiału (zakres, zasady wykluczania treści zbędnych)

Opracowanie materiału źródłowego

Częste błędy popełniane w trakcie redakcji części teoretycznej

Triki usprawniające redakcję dysertacji doktorskiej

Case analysis – analiza przypadku

13.00-13.30 – Obiad

13.30-15.00

SESJA 4. Część empiryczna dysertacji doktorskiej

Wybór metod, technik, narzędzi badawczych

Problem badawczy – konceptualizacja  i struktura

Hipoteza i teza w rozprawie doktorskiej

Materiał pierwotny i wtórny – reguły analizy i opracowania

Ograniczenia badań własnych i sposoby ich redukcji/eliminowania

Prezentacja wyników badań własnych

Analiza i konfrontacja (dyskusja) pozyskanych wyników

Zasady wnioskowania na podstawie pozyskanych danych (dedukcja, indukcja)

Case study – analiza przypadku

15.00-15.15 - Przerwa kawowa

15.15-16.00

SESJA 5. Aspekty formalne pracy nad rozprawą doktorską

Autoreferat (struktura i zawartość merytoryczna)

Recenzja rozprawy doktorskiej (mierniki oceny, uwagi krytyczne recenzentów, odpowiedzi na recenzje)

Obrona rozprawy doktorskiej (kwestie organizacyjne i merytoryczne, wskazówki)

Case analysis – analiza przypadku

16.00-17.45

SESJA 6. Warsztat praktyczny – trening kreatywny – utrwalenie pozyskanej wiedzy

Zakres treningu: odpowiada zagadnieniom sesji 1-5, ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania części empirycznej rozprawy doktorskiej

Metody treningu: mind map, praca indywidualna i w grupach, burza mózgów, metafory, skojarzenia

17.45-18.00 - Zamknięcie konferencji

Szczegóły na stronie wydarzenia


Organizatorzy:

Koordynator konferencji:dr Klaudia Pujertel. kom. [+48] 606 168 165e-mail: konferencje@exante.com.pl


konferencje@exante.com.pl

Dyscypliny naukowe:

Filozofia, Językoznawstwo, Kulturoznawstwo, Sztuki piękne, Ekonomia, Finanse, Organizacja i Zarządznie, Media i Komunikowanie, Nauki wojskowe, Pedagogika, Psychologia, Politologia, Prawo i Administracja, Socjologia, Ekologia i Ochrona Przyrody, Kultura Fizyczna, Architektura i Urbanistyka, Automatyka i Robotyka, Biotechnologia, Inżynieria produkcji, Zdrowie Publiczne

Słowa kluczowe:

dla doktorantów, doktorat, rozprawa doktorska, konferencja dla doktorantów, szkolenie dla doktorantów

Źródło:  http://exante.com.pl/konferencje-warszawa/