Konferencje naukowe 2019

 

Kreatywność językowa w komunikowaniu (się)


-
Łódź

Temat kreatywności słownej nie został dotąd wyczerpująco omówiony, konferencja stanowić więc będzie okazję do przyjrzenia się temu problemowi zarówno w aspekcie lingwistycznym, jak i kulturowym. Do udziału w konferencji zapraszamy językoznawców, literaturoznawców, medioznawców i kulturoznawców. Zależy nam, aby wskazany temat przedstawić na tle szerokiego kontekstu kulturowego.
Chcielibyśmy, aby tematyka referatów koncentrowała się wokół następujących zagadnień:
• przejawy kreatywności leksykalnej, gramatycznej i genologicznej;
• funkcje kreatywności językowej;
• kreatywność słowna a typ dyskursu;
• kreatywność językowa a gatunek;
• kreatywność wypowiedzi literackich i paraliterackich;
• kreatywność słowna w środkach masowego przekazu i public relations;
• łączenie obrazu i słowa w komunikacji internetowej;
• mechanizmy tworzenia nazw własnych;
• techniki budowania dowcipów językowych;
• kreatywność w idiolektach i socjolektach;
• językowe środki perswazji i manipulacji.


Organizatorzy:

Koło Naukowe Językoznawców działające przy Katedrze Wspólczesnego Języka Polskiego Uniwerystetu Łódzkiego


knj.lodz@gmail.com

Dyscypliny naukowe:

Językoznawstwo, Literaturoznawstwo, Kulturoznawstwo

Słowa kluczowe:

komunikacja, język, literatura, media, dyskurs, kreatywność, nazwy własne

Źródło:  http://filolog.uni.lodz.pl/kwjp/aktualno%C5%9Bci.htm