Konferencje naukowe 2019

 

Funkcjonowanie służby zdrowia. Prawa rynku a prawa pacjenta


-
Kraków

Konferencja będzie się składała z trzech modułów. Na pierwszym omówiony zostanie sposób finansowania służby zdrowia, gdzie chcemy się przede wszystkim przyjrzeć kontraktom zawieranym z NFZ przez podmioty lecznicze, a także poruszymy na nim kwestie dotyczące organizacji tych podmiotów, gdyż potrzeba optymalizacji przestrzegania praw pacjenta wymaga odpowiedniej ich organizacji. Nie bez znaczenie pozostaję także rynek leków, zwłaszcza po ostatnich zmianach w refundacji, gdzie mamy do czynienia m.in. z reglamentacją środków leczniczych. Tej grupie zagadnień poświęcony będzie moduł drugi. W miarę możliwości też chcielibyśmy przyjrzeć się organizacjom pożytku publicznego, które działając na rynku, są co do zasady jak najmniej nastawione na zysk – tym zagadnieniom mamy zamiar przyjrzeć się w module numer trzy.

Zasady uczestnictwa i odwołania uczestnictwa czynnego:

  • Zgłoszenie na konferencję zostaje przyjęte po przesłaniu przez potencjalnego Uczestnika abstraktu referatu w objętości do jednej strony A4 normalizowanego maszynopisu (czcionka Times New Roman 12, odstępy 1,5 wiersza) drogą mailową do 10 lutego, na ww. adres mailowy. Obok abstraktu oraz danych osobowych (imienia, nazwiska, uczelni, ewentualnego stopnia naukowego lub zawodowego) prosimy o zaznaczenie w zgłoszeniu, na jakim panelu referat miałby być przedstawiany;
  • Każdy podesłany abstrakt powinien zostać zaopiniowany przez pracownika naukowego posiadającego stopień naukowy min. doktora;
  • Spośród nadesłanych zgłoszeń zostanie wybranych 15 najlepszych prac – po 5 do każdego modułu (finansowania i organizacji, rynku leków, organizacji pozarządowych). Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do modyfikacji ilości referatów w danym module, a także odwołania danego modułu m.in. w razie niewystarczającej liczby abstraktów;
  • Wyboru uczestników Konferencji na podstawie nadesłanych abstraktów dokona Komisja, w skład której wchodzą Pracownicy Naukowi WPiA UJ;
  • Autorzy abstraktów wybranych przez komisję zostaną powiadomieni o decyzji Komisji i zaproszeni na konferencję w charakterze prelegentów najpóźniej do dnia 20 lutego 2013 roku;
  • Wygłoszenie referatu powinno trwać 15 minut, nie może jednak przekroczyć 20 minut;
  • Organizatorzy nie pobierają opłaty konferencyjnej;
  • Rezygnacja z udziału w konferencji wymaga poinformowania organizatorów droga mailową co najmniej do 28 lutego;
  • Uczestnik ma prawo do uzyskania niezbędnych informacji dotyczących programu, terminu i miejsca konferencji, a także do otrzymania od Organizatorów materiałów konferencyjnych oraz certyfikatu uczestnictwa;
  • Koszt pobytu i przejazdu uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

Osoby chętne do wzięcia biernego udziału w konferencji proszone są o wysłanie zgłoszenia na adres mailowy konferencji do 7 marca.


Organizatorzy:

Sekcja Prawa Medycznego Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ, Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland


Dyscypliny naukowe:

Organizacja i Zarządznie, Prawo i Administracja

Słowa kluczowe:

służba zdrowia, prawa pacjenta, prawo medyczne

Źródło:  http://www.uj.edu.pl/uniwersytet/aktualnosci/konferencje/-/journal_content/56_INSTANCE_t2TT/10172/13765476