Konferencje naukowe 2019

 

Seminarium Naukowe "Śląsk Cieszyński - małe ojczyzny i ich losy"


-
43-394 Rudzica

Seminarium odbyło się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy, Filia GOK Rudzica, Rudzica 124, 43-394 Rudzica

Spotkanie poświęcone było społecznościom lokalnym na Śląsku Cieszyńskim i regionowi jako całości.

Pierwszy, głos zabrał Wójt Gminy Jasienica, Pan Janusz Pierzyna, który wspomniał o roli małej ojczyzny w życiu człowieka. Poruszył również kwestie związane z rozwojem współpracy transgranicznej i rozwoju gminy jako całości. Następnie głos zabrała Prezes Towarzystwa Miłośników Rudzicy - Pani Teresa Marekwica, która opowiedziała o działalności Towarzystwa i jego roli dla społeczności lokalnej, w szczególności dla promocji tradycji i kultury lokalnej i regionalnej. Głos zabrał również poeta i artysta mieszkający w Rudzicy, Pan Juliusz Wątroba, który mówił o tradycji i roli historii. Wskazał również problem "rozmywania" się małych ojczyzn i zanikania gwary. Następnie zaproszeni do udziału naukowcy przedstawili referaty, w których poruszali problematykę związaną z omawianym regionem.

Oto krótka relacja z niektórych wystąpień:

Dr inż. Łukasz Wróblewski mówił o roli nowych mediów w promocji instytucji kultury. Zwrócił uwagę na specyfikę młodego pokolenia, które jest niecierpliwe, ciekawe świata, ale jednocześnie szybko się nudzi. Tym samym istnieje potrzeba wykorzystania kanałów komunikacyjnych, popularnych wśród młodych ludzi, do promowania kultury lokalnej i regionalnej. Przedstawił przykłady zastosowania nowych mediów w komunikacji marketingowej.

Dr Rafał Cekiera przedstawił wyniki swoich badań ksiąg wotywnych  z kaplicy św. Wendelina, które jest popularnym miejscem pielgrzymkowym w Rudzicy. Mówił o kulcie św. Wendelina przedstawiając krótki rys historyczny, a także samą postać i zasięg geograficzny tego kultu. Dolina św. Wendelina przyciąga pielgrzymów z całej Polski i z wielu krajów na świecie. Są to pielgrzymki zarówno indywidualne jak i grupowe.

Dr Justyna Kijonka zaprezentowała wyniki swoich badań tożsamości Górnego Śląska, ze szczególnym uwzględnieniem tego jak widziany jest ten region z oddali. Swoje wystąpienie skupiła na trzech kwestiach poruszanych w badaniach tożsamości, a mianowicie miejsca, ludzi i wartości. Wskazała, iż ludzie w ciągu swojego życia stają coraz bardziej dumni, że pochodzą ze Śląska.

Dr Jarosław Legięć przedstawił refleksję nad człowiekiem Śląska Cieszyńskiego z perspektywy filozoficznej. Odwoływał się również do swojego doświadczenia, jako osoby "stąd", czyli Stela. Zwrócił uwagę, iż bycia człowiekiem Śląska Cieszyńskiego należy się nauczyć oraz wskazał w jaki sposób to czynić. Zasygnalizował dużą rolę rodziny i nauczycieli w tym procesie. Przypomniał także, że nowe media służą jedynie przybliżeniu kultury, czy tradycji, ale nie pozwalają jej poczuć, ani przeżyć. Swoje wystąpienie zakończył stwierdzeniem, że brak jest obecnie "idei dla Śląska Cieszyńskiego", jednocześnie wskazując, iż powinien to być człowiek, historia i tradycja, a nie polityka, czy ekonomia.

Dr Marcin Biernat mówił o projekcie badawczym realizowanym w Rudzicy. Przedstawił konkluzje z badań nad pamięcią zbiorową, a w szczególności na miejscu lokalnych obiektów sakralnych w tej pamięci. Następnie przedstawił refleksję po przeprowadzonych badaniach młodych mieszkańców wioski, którzy brali udział w konkursie szkolnym "Rudzica - tu mieszkam, uczę się i spędzam czas". W swoich pracach (rysunki, fotografie) uczniowie wskazali na istotne miejsca w społeczności. Wśród nich znalazły się: szkoła, kościół parafialny oraz Dolina Św. Wendelina, która jest postrzegana jako wyróżnik tej miejscowości.

Po wystąpieniach prelegentów doszło do dyskusji, w której poruszono problem edukacji regionalnej młodego pokolenia, roli Towarzystwa Miłośników Rudzicy w promocji tradycji i kultury lokalnej i regionalnej. Zastanawiano się również, czy media mogą pomagać kultywować kulturę. Zwrócono również uwagę na potrzebę pielęgnowania gwary i potrzebie odradzania kultury.


Organizatorzy konferencji:

Laboratorium Analiz Społecznych i MarketingowychTowarzystwo Miłośników Rudzicy
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Wydział Zamiejscowy w Cieszynie


Dyscypliny naukowe:
Historia i Archeologia, Literaturoznawstwo, Kulturoznawstwo, Organizacja i Zarządznie, Politologia, Socjologia
Słowa kluczowe:
Śląsk Cieszyński, małe ojczyzny, społeczności lokalne, kultura lokalna, kultura regionalna