Konferencje naukowe 2019

 

Muzealnictwo pożarnicze w Polsce na tle dziejów ochrony przeciwpożarowej


-
Mysłowice

Naukowo o muzealnictwie pożarniczym

W połowie listopada 2016 r. odbyła się w Centralnym Muzeum Pożarnictwa konferencja naukowa poświęcona rozwojowi muzealnictwa pożarniczego w Polsce. Współorganizatorem był Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Patronat honorowy nad obradami objęli: nadbryg. Leszek Suski – Komendant Główny PSP oraz Edward Lasok – prezydent Mysłowic.

 

Spotkanie uświetnili obecnością: dr hab. Urszula Oettingen z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Jacek Olbrycht z Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zabytków z Warszawy i Zbigniew Meres (wiceprezes Zarządu Głównego ZOSP RP). W spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy i kierownicy muzeów i izb pożarniczy z całej Polski, a także: historycy, kolekcjonerzy, pasjonaci oraz młodzież licealna z klas o profilu pożarniczym, łącznie ok. 140 osób.

Jako pierwszy głos zabrał Dyrektor CMP - st. bryg. Edward Pruski. Witając gości przybliżył dokonania i zasługi Związku Floriańskiego, co wpisywało się w stulecie powołania tego stowarzyszenia. W części oficjalnej miało miejsce przekazanie na ręce Dyrektora CMP zabytkowego sztandaru z 1921 r. przez OSP Moskorzew (województwo świętokrzyskie). Delegacja OSP przybliżyła słuchaczom ciekawą historię sztandaru.

Licznie reprezentowani goście wysłuchali dziesięciu referatów. Dr hab. Tadeusz Olejnik – nestor historyków pożarnictwa - omówił biografie i zasługi pionierów polskiego muzealnictwa pożarniczego. Dr hab. Urszula Oettingen zaprezentowała problematykę ochrony zabytków pożarnictwa w krajobrazie kulturowym ziem polskich. Duże zainteresowanie wzbudził referat dr hab. Władysława Tabasza traktujący odbiorze socjologicznym muzeów pożarniczych przez zwiedzających. Dr hab. Stanisław Kunikowski (Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku) omówił istotny element muzealnictwa, jakim jest obecnie edukacja bezpieczeństwa w tego typu placówkach. Referaty wygłosi ponadto: dr Zdzisław Zasada, Zbigniew Todorski, Kamil Stasiak, Piotr Bielicki, Grzegorz Kamiński oraz Dariusz Falecki, który reprezentował CMP z referatem „Centralne Muzeum Pożarnictwa jako produkt turystyczny na Szlaku Zabytków Techniki woj. śląskiego”, w którym przedstawił 10-letnią obecność placówki na jednym z najlepszych szlaków tematycznych w Europie.

Konferencji towarzyszyło otwarcie dwóch wystaw: „Muzea i Izby tradycji pożarniczej w Polce” oraz „Sikawki w miniaturze z kolekcji Zygmunta Karga”. Na pierwszej ekspozycji zaprezentowano blisko 30 największych muzeów i izb pożarniczych w Polsce. Wystawa ma na celu zachęcenie osób odwiedzających CMP do wizyt w innych placówkach tego typu. Druga wystawa prezentuje misternie odwzorowane sikawki powozowe wykonane przez modelarza-amatora.

Po wystąpieniach prelegentów odbyła się dyskusja. Jej przedmiotem było ustalenie wspólnych zadań dla muzealników i miejsca następnego spotkania. Dyskusje poprowadził st. bryg. Edward Pruski. W jej toku ustalono konieczność wznowienia „Muzealnego Rocznika Pożarniczego”, który od 1990 r. był platformą dla publikacji naukowych o historii pożarnictwa. Dyrektor CMP wyszedł z inicjatywą opracowania mapy muzeów i izb pożarniczych z ich charakterystyką, która ma być rozpowszechniana przez zainteresowane strony. Dyrektor zaproponował także opracowanie wspólnego rejestru najcenniejszych zbiorów strażackich w Polsce. Sumując, mysłowickie spotkanie stanowiło pierwszą próbę integracji szerokiego grona muzealników i naukowców zajmujących się zawodowo pożarnictwem.

 


Organizatorzy konferencji:

Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach i Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Propozycje tematów wystąpień prosimy  zgłaszać w terminie do 31 sierpnia 2016 r. na adres: dfalecki@cmp-muzeum.pl lub uoettingen@op.pl. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wyboru zgłoszeń do programu konferencji.


Dyscypliny naukowe:
Historia i Archeologia
Słowa kluczowe:
muzealnictwo pożarnicze, popularyzacja ochrony przeciwpożarowej