Europa po Jesieni Narodów. Następstwa przemian 1989 roku w Europie


-

Uniwersytet Pedagogiczny
Kraków, Podchorążych 2

Interdyscyplinarna konferencja poświęcona będzie wpływowi przemian ustrojowych, gospodarczych i społecznych w dawnych krajach demokracji ludowej i demontażu żelaznej kurtyny na politykę krajów kontynentu europejskiego w końcu XX wieku i w pierwszych dwóch dekadach XXI wieku. Demokratyzacja „demoludów“, koniec zimnej wojny i rozpad bipolarnego porządku świata, wymusiły daleko idące przemiany polityczne w Europie, wyłaniając nowe podmioty w stosunkach międzynarodowych, (w tym rozszerzoną Unię Europejską).

Przedmiotem naszego zainteresowania są tak przyczyny, jak i przemiany ustrojowe na poziomie państw, rozwój podmiotów prawa międzynarodowego, zmiany w rozumieniu polityki, w tym polityki zagranicznej w związku z przemianami i wreszcie nowa myśl geopolityczna, która stała się stałym wektorem w polityce zagranicznej niektórych państw w Europie. Nie bez znaczenia w naszych rozważaniach będzie kwestia związana z powstaniem nowych koncepcji społeczno-politycznych oraz zmian, które zaszły w przestrzeni sacrum i profanum. Chcemy także dostrzec zjawiska związane z indywidualnym i zbiorowym doświadczaniem zmian jakie zachodziły w poszczególnych krajach po 1989 roku.

 

Planowany zakres tematyczny konferencji:

– historyczne uwarunkowania, których efektem były przemiany społeczno-polityczne w 1989 roku w Europie;

– przemiany ustrojowe w Europie w i po 1989 roku;

– odrodzenie się społeczeństwa obywatelskiego w państwach Europy Środkowo-Wschodniej;

– przemiany geopolityczne w Europie po 1989 roku;

– rok 1989 jako doświadczenie pokoleniowe;

– narodzenie się nowych koncepcji społeczno-politycznych;

– zmiany w Europie w przestrzeni sacrum i profanum.

 

Z uwagi na możliwe obostrzenia epidemiologiczne, konferencja będzie miała charakter hybrydowy (spotkania w trybie tradycyjnym i online). Część stacjonarna odbędzie się na terenie Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie im. KEN.

Artykuły pokonferencyjne, po przejściu pozytywnej recenzji, zostaną opublikowane w punktowanym czasopiśmie naukowym liczącym 20 pkt. oraz w monograficznej publikacji pokonferencyjnej. 

Konferencja będzie prowadzona w języku angielskim, polskim i rosyjskim.


Źródło:  https://inpa.up.krakow.pl/nauka/europa_po_jesieni_narodow/

Aktualizacja:  2021-10-20