Norm – Fehler – Innovation / Norma – błąd – innowacja


-

Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego
Wrocław, pl. Nankiera 15b

Każdy konstrukt społeczny opiera się na pewnych zasadach, które nie tylko umożliwiają jego funkcjonowanie, ale wręcz są warunkiem jego istnienia.

Obiektem badań językoznawczych jest nie tylko mowa i proces komunikacji we wszystkich zakresach, wynikających z kierunku rozwoju dyscypliny. Obok zagadnień, tworzących przedmiot analiz, należy wspomnieć o innych, dotyczących sposobu definiowania dyscypliny, a także doboru metod pracy i interpretacji wyników badań.

We wszystkich wymienionych tu zakresach mamy do czynienia z wynikami działania określonych zasad, zwyczajów, konwencji i norm.

Zapraszamy do udziału w językoznawczej konferencji naukowej, która jest organizowana przez Zakład Języka Niemieckiego, Pracownię Fonetyki oraz Pracownię Skandynawistyki, działające w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.

Mamy nadzieję, że w ten sposób zapoczątkujemy serię spotkań, dotyczących spraw i tematów, skłaniających do refleksji nad problemami normy, błędu i innowacji. Naszą uwagę chcielibyśmy skupić na następujących obszarach:

o   Problematyka normy i błędu w systemach i podsystemach języka naturalnego;

o   Pola semantyczne terminów: norma i błąd a obszary badań w językoznawstwie i naukach pokrewnych;

o   Błąd a innowacja w języku jako narzędziu komunikacji: diagnoza, analiza, refleksja naukowa;

o   Prawidłowości i nieprawidłowości procesu komunikacji;

o   Intencjonalność a przypadek w procesie komunikacji;

o   Konwencja analityczna i metodologiczna – krytyka i otwarte pytania;

o   Zmienność języka, zmienność w procesie komunikacji.

Zapraszamy do wygłaszania referatów w języku polskim i niemieckim.

Abstrakty wystąpień prosimy zgłaszać do dnia 30.06.2022 r. poprzez poniższy formularz zgłoszeniowy:

https://forms.gle/yoaUA1sEgfvi9Hr49

Serdecznie zaproszamy do udziału w konferencji. 

W imieniu Komitetu Organizacyjnego:

Prof. dr hab. Iwona Bartoszewicz

dr hab. Artur Tworek, prof. UWr