William James. W poszukiwaniu istoty doświadczenia religijnego


-

Uniwersytet Pegagogiczny im. KEN w Krakowie
Kraków, Podchorążych 2

TERMIN ZGŁOSZEŃ PRZEDŁUŻONY DO 31 MARCA 2022

W 2022 roku przypada 180. rocznica urodzin Williama Jamesa, a także 120. rocznica wydania Doświadczeń religijnych. Uznając to za dobrą okazję do ponownego przemyślenia dzieła Jamesa, Katedra Socjologii Religii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie zaprasza na poświęconą mu konferencję naukową. Konferencja nawiązuje do podobnego wydarzenia, które zorganizowaliśmy w 2020 roku z okazji przypadającej wtedy setnej rocznicy śmierci innego klasyka badań nad religią, Maxa Webera. Do dyskusji zapraszamy w równiej mierze socjologów czy psychologów, jak i filozofów czy teologów. Interesuje nas przede wszystkim to, co James miał do powiedzenia na temat doświadczenia religijnego, ale nie chcemy zaniedbywać zasadniczych związków jego refleksji nad religią z jego psychologią czy filozoficznym pragmatyzmem. Interesują nas różne, także krytyczne sposoby ujmowania dzieła Jamesa, dyskusje wokół jego spuścizny, pytania o jej aktualność. Przykładowe zagadnienia, które proponujemy jako punkty odniesienia dla konferencyjnych wystąpień, to:

 

1. James jako psycholog i filozof eksplorujący obszar religii i teologii – warto pamiętać, że podstawą Doświadczeń religijnych były Wykłady Giffordowskie, które z założenia mają dotyczyć kwestii związanych z teologią naturalną. Na ile inspirujące są Jamesowskie lektury teologów, mistyków czy religijnych wirtuozów?

2. James i jego współcześni – wzajemne oddziaływania i inspiracje. Jaką pozycję zajmuje James w ramach rodzących się ówcześnie społecznych nauk o religii? Co łączy go z innymi współczesnymi mu klasykami badań nad religią, takimi jak Durkheim czy Weber?

3. James jako spadkobierca amerykańskiego pluralizmu religijnego i ducha religijnych poszukiwań

 4. Aktualność Jamesowskiej koncepcji doświadczenia religijnego. Kiedy w 2000 roku Charles Taylor wygłaszał swoje wiedeńskie wykłady poświęcone „obliczom religii dzisiaj” i będące dyskusją z Jamesem, mówił nie tylko o „niezgłębionym bogactwie” Doświadczeń religijnych, ale także o swoim wrażeniu, że „ta książka mogła zostać napisana wczoraj”. Czym James może zainspirować współczesnego psychologa, socjologa albo filozofa religii?

 5. Pragmatyzm Jamesa a jego badania nad doświadczeniem religijnym i poglądy na temat miejsca religii w życiu człowieka

 6. James i problem relacji między religią a nauką

 7. James w Polsce – w jaki sposób myśl Jamesa, zwłaszcza jego badania nad doświadczeniem religijnym została „przetrawiona” na gruncie polskim? Jak może inspirować w katolickim kontekście kulturowym?

 

Konferencja odbędzie się 26-27 maja2022 roku w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Ze względu na sytuację epidemiczną przewidujemy ZDALNĄ formę obrad. Wszelkie szczegóły techniczne (dotyczące platformy itd.) zostaną podane później. 

Zgłoszenia konferencyjne wraz z abstraktem wystąpienia liczącym do 300 słów prosimy nadsyłać na adres conferencejames2022@gmail.com. Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 marca 2022. Autorzy zostaną powiadomieni o przyjęciu wystąpień do 15 kwietnia 2022. Przewidujemy druk najlepszych referatów w recenzowanej monografii wieloautorskiej.

 

Językami konferencji są polski i angielski.

 

Opłata konferencyjna w wysokości 100 PLN przeznaczona jest na pokrycie kosztów organizacyjnych oraz dofinansowanie kosztów publikacji pokonferencyjnej. Numer konta, na które należy wnieść opłatę, zostanie podany później.

 

 Komitet organizacyjny konferencji:

 

Dr Michał Warchala (przewodniczący)

Dr hab. Prof. UP Piotr Stawiński

Dr hab. Prof. UP Paula Malinowski-Rubio

Dr Grzegorz Kubiński (sekretarz)

Dr Maria Rogińska

Dr Bogdan Więckiewicz

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

UDZIAŁU W KONFERENCJI

 

William James: w poszukiwaniu istoty doświadczenia religijnego

 

26-27 maja 2022

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

 

 

1. Nazwisko i imię uczestnika konferencji

2. Tytuł i stopień naukowy:

3. Nazwa instytucji (Uczelni, Wydział, Instytut/Katedra):

4. Tytuł referatu/wystąpienia:

5. Abstrakt (maksimum 300 słów):…………….

6.  Adres do korespondencji:

7. Kontakt:

adres e-mail:

numer telefonu: 


Aktualizacja:  2022-03-01