Kryzys jako kategoria filozoficzna (online)


-

konferencja online, Zoom (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, UMCS w Lublinie)
Lublin, Marii Curie-Skłodowskiej 4, 20-031 Lublin

„Kryzys” to słowo, które w ostatnich latach niezwykle często pojawia się w dyskursie publicznym - do tego stopnia, że określenie to stało się czymś już być może banalnym; czymś, na co nie zwracamy szczególnej uwagi czytając lub oglądając wiadomości; czymś, do czego w znacznej mierze zdążyliśmy się już przyzwyczaić.

W ostatnich latach mieliśmy do czynienia z co najmniej kilkoma kryzysami o wymiarze globalnym, jak kryzys finansowy 2007-2008, kryzys związany z pandemią, czy też kryzys w stosunkach międzynarodowych, którego momentem szczególnym stała się wojna na Ukrainie. Były i są to jednak kryzysy (finansowe, ekonomiczne czy polityczne), które trudno określić jako istotne z filozoficznego punktu widzenia. W perspektywie filozoficznej można tutaj, co najwyżej, stwierdzić (odnosząc się do nich w możliwie najbardziej ogólny sposób), że zagrażają one życiu i dobrostanowi człowieka, być może nawet całej ludzkości - i niewiele więcej. Można jednak wspomnieć także o kryzysach innego rodzaju, takich na przykład jak kryzys wartości, kryzys kultury, kryzys dotyczący postaw i wzorców moralnych, kryzysy związane z tożsamością (ludzi czy też, niekiedy, całych wspólnot), czy też kryzys tradycyjnie pojmowanych więzi społecznych. Słowo „kryzys”, naszym zdaniem, to nie tylko jeden z najistotniejszych, choć także budzących wiele kontrowersji terminów używanych we współczesnej humanistyce, lecz również pewna kategoria określająca rzeczywistość i czasy, w których żyjemy, a ponadto określająca samego człowieka.

Jako organizatorzy pragniemy wyjaśnić istotę pojęcia „kryzys”, zwracając uwagę zarówno na jego aspekt przedmiotowy (czym jest kryzys i w jakich formach się przejawia), jak i na aspekt podmiotowy (doświadczanie kryzysu, świadomość kryzysu, próby radzenia sobie z kryzysem).

Do udziału w konferencji zapraszamy prelegentów reprezentujących różne miejsca, różne ośrodki akademickie, a także różne doświadczenia kulturowe, pragnących zbadać kryzys jako jedno z kluczowych pojęć i kategorii, wobec którego nie można przejść obojętnie w dzisiejszych czasach.

Zachęcamy do stosowania metodologii transdyscyplinarnej, wierząc, że dyskusja i wynikające z niej publikacje pokonferencyjne, przekraczając granice tematyczne, poszerzą perspektywę badawczą, włączając w to różne podejścia w dialogu ze sobą, a niekiedy również w opozycji do siebie.

Sugerowane obszary zainteresowania mogą obejmować między innymi:
- pojęcie kryzysu w filozofii i humanistyce zachodniej
- kryzys w ujęciu filozofii pozaeuropejskiej
- kryzys wartości (kryzys wartości czy też kryzys w rozpoznawaniu wartości?)
- kryzysy związane ze wspólnotą, czy też ze wspólnotowością
- kryzys w ujęciu nauk o kulturze
- kryzys w filozofii politycznej
- kryzys tożsamości (w ujęciu psychologicznym bądź też pojmowany dosłownie)
- kryzys w ujęciu nauk o języku
- kryzys człowieczeństwa a kryzys duchowości (kryzys religijności, też czy może raczej kryzys duchowości w społeczeństwie ponowoczesnym?)
- kultura w kryzysie
- studia przypadków lub też studia porównawcze momentów historycznych ogólnie określanych jako „kryzys cywilizacji”
- kryzys jako metafora

*

Strona internetowa konferencji:

Strona www Wydz. Filozofii i Socjologii UMCS w lublinie, zakładka: Bieżące konferencje

https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,55,kryzys-jako-pojecie-i-kategoria-filozoficzna,118744.chtm

Języki konferencji:

Polski i angielski (oddzielne sekcje dla wystąpień w języku polskim, oddzielne dla wystąpień w języku angielskim).

Publikacja pokonferencyjna:

Publikacje w języku polskim i angielskim: artykuły pokonferencyjne mogą być składane do pisma „Kultura i Wartości” (40 pkt.)

Obszary badawcze:

Filozofia europejska
Filozofia pozaeuropejska
Historia filozofii
Aksjologia, etyka, estetyka
Filozofia społeczna, filozofia polityczna
Nauki o kulturze
Nauki o języku
Nauki o religii

Zgłoszenia:

Prosimy o przesłanie zgłoszeń na adres e-mail: tomasz.stefaniuk@mail.umcs.pl, do dnia 12 listopada.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie konferencji (UMCS, Wydz. Filozofii i Socjologii)

Informacja o zaakceptowaniu lub niezaakceptowaniu wniosku zostanie przekazana drogą e-mailową, na podany adres, do dnia 15 listopada 2022.

W związku z uczestniczeniem w konferencji nie są przewidywane żadne opłaty.


Kontakt z organizatorami:

tomasz.stefaniuk@mail.umcs.pl