Regionalizm w dobie przyspieszenia technologicznego, politycznego i społecznego


-

Politechnika Koszalińska
Koszalin, Kwiatkowskiego 6e

Potrzeba podjęcia analizy regionalizmu w ramach ogólnopolskiej konferencji naukowej wynika z jego wagi we współczesnym świecie. Warto bowiem zauważyć, że w trzeciej dekadzie XXI w. zainteresowanie tym, co lokalne, przeżywa swój renesans zarówno w Polsce, jak i na świecie. Wynika to po części z rozbudzenia grupowych tożsamości, po części zaś z poszukiwania rozwiązania problemów współczesnej demokracji w upodmiotowieniu lokalności. Sam zaś regionalizm należy rozumieć szeroko, zarówno jako działania na rzecz promocji lokalnej historii, tradycji i kultury, jak i dążenie do uzyskania politycznej podmiotowości i niepodległości.

W związku z powyższym warto podjąć próbę zdefiniowania współczesnego regionalizmu oraz zastanowienia się nad jego znaczeniem w dobie przyspieszenia technologicznego, społecznego i politycznego. Konferencja będzie zatem miała charakter interdyscyplinarny, podobnie jak sam regionalizm i badania nad nim. Dominująca będzie perspektywa politologiczna, lecz równie ważne będzie podejście socjologiczne, historyczne, etnograficzne, medioznawcze, literaturoznawcze czy kulturoznawcze. Biorąc zaś pod uwagę skalę zachodzących zmian technologicznych, regionalizm będzie poddany analizie również z perspektywy nauk technicznych.

Co ważne, organizatorzy liczą na udział w konferencji nie tylko przedstawicieli wiodących ośrodków naukowych, na których podejmuje się badania nad regionalizmem, ale także samych regionalistów, dla których będzie to okazja do wymiany wiedzy i doświadczeń oraz skonfrontowania swojej działalności z perspektywą naukową.

Konferencja będzie zatem łączyła aspekt badawczy z regionalistyczną praktyką. Pierwszy dzień będzie poświęcony naukowej analizie współczesnego regionalizmu. Drugiego dnia natomiast mamy nadzieję na wymianę doświadczeń i wiedzy między regionalistami. Trzeci dzień to warsztaty i spotkania, czyli szansa dla wszystkich tych, którzy chcieliby zacząć swoją przygodę z regionalizmem.

Organizatorzy zachęcają wszystkich zainteresowanych do nadsyłania propozycji wystąpień w czterech proponowanych blokach tematycznych:

I. Regionalizm – między hobby, rozrywką a nauką

1. Jak zdefiniować współczesny regionalizm?

2. Naukowcy i regionaliści – współpraca czy konkurencja?

3. Czy regionalizm potrzebuje metod badawczych?

4. Samorządowe instytucje kultury jako aktorzy i odbiorcy regionalizmu

5. Dziennikarze jako regionaliści

6. Stowarzyszenia regionalne, grupy rekonstrukcyjne itp.

II. Cyfryzacja regionalizmu

1. Działalność regionalistyczna w internecie – doświadczenia osobiste

2. Media społecznościowe jako przestrzeń kształtowania wspólnot lokalnych

3. Druk 3D i nowe technologie w służbie regionalizmu

4. Regionalizm 2.0 – próba definicji

III. Regionalizm jako opór wobec centrum

1. Regionalizm jako emancypacja mniejszości narodowych i etnicznych

2. Regionalizm jako budowa alternatywnej pamięci zbiorowej

3. Regionalizm jako bunt peryferii wobec centrum

4. Regionalizm i peryferyjność w literaturze

5. Regionaliści jako liderzy pamięci lokalnej

6. Samorząd w procesie kształtowania tożsamości lokalnej

IV. Regionalizm w Europie

1. Regionalizm w stosunkach międzynarodowych

2. Integracja europejska jako integracja regionów

3. Europejskie ruchy odśrodkowe

4. Regionalizm na pograniczach

Powyższe bloki tematyczne stanowią jedynie propozycję do przyjrzenia się regionalizmowi z różnych perspektyw badawczych. Zachęcamy autorów do nadsyłania także zgłoszeń, które nie mieszczą się w zaproponowanych blokach, a dotykają innych istotnych kwestii związanych ze współczesnym regionalizmem.

W ramach działań dodatkowych, 18 marca 2023 r. zorganizowana zostanie sesja warsztatowa poświęcona izbom pamięci. Organizatorem będzie Instytut Zachodni.

Do udziału w konferencji zapraszamy naukowców, regionalistów i wszystkich tych, którzy chcieliby opowiedzieć o swoich doświadczeniach w popularyzacji lokalnej historii, kultury i tradycji - nauczycieli, społeczników, bibliotekarzy, urzędników itp.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizatorzy pokrywają koszty dwóch noclegów dla uczestników konferencji. Dodatkowo w przypadku osób bez afiliacji możliwe jest dofinansowanie części lub całości kosztów podróży. Zgłoszenia przyjmowane są do 15 grudnia 2022 roku.

Formularz zgłoszeniowy i dodatkowe informacje są dostępne na stronie:

https://sites.google.com/view/regionalizm/

Konferencja współfinansowana jest w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki/ Doskonała Nauka - Wsparcie konferencji naukowych (DNK/SP/547999/2022)


Źródło:  https://sites.google.com/view/regionalizm/

Aktualizacja:  2023-01-27