Obraz społeczności chłopskich w piśmiennictwie, kulturze i sztuce Europy od starożytności do XX w./The Image of Peasant Communities in European Written Sources, Culture, and Art from Antiquity to the


-

Instytut Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie lub online
Lublin, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a, 20-031 Lublin

Organizatorzy konferencji chcieliby zaproponować próbę odtworzenia wyobrażeń o ludności chłopskiej, funkcjonujących w piśmiennictwie, kulturze i sztuce Starego Kontynentu.
Bardzo istotne będzie uwzględnienie przy konstruowaniu tych wizerunków takich czynników jak: klimat intelektualny, religijny i polityczny danej epoki, aktualne prądy filozoficzne,
ideologiczne i kulturowe, przemiany społeczne oraz ekonomiczne czy światopogląd twórców wybranych dzieł. Ramy chronologiczne tych rozważań zostały określone bardzo szeroko:
od czasów najdawniejszych po współczesność. Konferencja skierowana jest do przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych, przede wszystkim: historyków, archeologów, historyków sztuki, antropologów, socjologów, literaturoznawców, kulturoznawców, politologów i innych.

Przedmiotem szczególnego zainteresowania będą następujące zagad-nienia:
1) stereotypy związane z postrzeganiem ludności chłopskiej wśród przedstawicieli innych warstw społecznych;
2) stosunek innych grup społecznych (możnych, duchownych, szlachty, inteligen-cji, robotników, itp.) do warstwy chłopskiej i kształtowany przez nich wizerunek ludności wieśniaczych;
3) wizerunek chłopów w oczach ich własnej grupy społecznej (realny, krytyczny, idealistyczny);
4) wpływ systemów filozoficznych, religijnych, prądów ideologicznych i poli-tycznych, przemian ekonomiczno-gospodarczych na wyobrażenia o ludności chłopskiej na przestrzeni dziejów;
5) zjawisko „chłopomani” i jego wpływ na idealizacje życia wiejskiego i kultury ludowej;
6) przedstawianie różnych aspektów życia ludności wieśniaczej w źródłach:
- życie codzienne (mieszkanie, ubiór, wyżywienie, higiena, praca, rozrywka),
- wygląd zewnętrzny i cechy charakteru przedstawicieli tej warstwy,
- światopogląd, system wierzeń i przekonań,
- kultura ludowa,
- zagadnienia dotyczące kwestii społecznych (funkcjonowanie społeczności wiej-skiej, relacje w rodzinie, kooperacja i konflikty z przedstawicielami innych warstw społecznych);
7) porównanie stosunku do ludności chłopskiej w poszczególnych państwach na przestrzeni dziejów;
8) chłopi w swoich mikroświatach wczoraj i dziś: wpływ organizacji i więzi lo-kalnych na kształtowanie się wizerunku całej społeczności (samorząd, lokalność, swojskość, tradycje, stowarzyszenia i instytucje);
9) wizerunek mikrospołeczności wiejskiej w historii regionalnej i lokalnej – od amatorów do historyków;
10) genealogia a tożsamość chłopska, mieszczańska czy szlachecka (post-szlachecka);
11) miasto i wieś – stosunki wzajemne, duma i wyparcie wiejskiego pochodzenia w długim trwaniu – przyczyny zjawiska a kryterium awansu i degradacji.


Dane organizatorów konferencji: Instytut Historii UMCS, pl. M. Curie-Skłodowskiej 4a, 20-031 Lublin.

Język obrad: angielski i polski. Istnieje możliwość wygłoszenia referatu w innym języku pod warunkiem dostarczenia organizatorom z miesięcznym wy-przedzeniem pełnej anglojęzycznej wersji odczytu.
Harmonogram:
- do 15 stycznia 2023 r. – przesyłanie propozycji wystąpień wraz z abstraktem (maksymalnie 200 słów w języku polskim lub angielskim). Zgłoszenie, oprócz abstraktu, powinno zawierać następujące elementy: imię i nazwisko uczestnika, afiliację, tytuł wystąpienia, dane kontakto-we. Doktoranci proszeni są o przesłanie w formie skanu pisemnego za-świadczenia, w którym promotor/ka akceptuje zgłoszony temat. Propozycje prosimy przesyłać na adres e-mailowy: peasants2024@gmail.com;
malgorzata.kolacz-chmiel@mail.umcs.pl;
- do 7 lutego 2023 r. – informacje o zakwalifikowaniu referatu;
- 16-17 kwietnia 2024 r. – konferencja.
Organizatorzy, w oparciu o przesłane abstrakty, dokonają wyboru odczytów.
Planowanym miejscem konferencji jest Lublin. Organizatorzy zastrzegają sobie jednak możliwość zorganizowania konferencji w formie zdalnej. W przypadku konferencji w trybie stacjonarnym, organizatorzy zapewniają zwrot kosztów biletów (kolejowych i lotniczych) oraz noclegi i wyżywienie.
Szczegółowy plan konferencji oraz dodatkowe informacje zostaną przesłane pocztą elektroniczną z odpowiednim wyprzedzeniem.


Aktualizacja:  2022-11-29