Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Utopie i dystopie wobec współczesnych lęków i nadziei społecznych"/International Scientific Conference 'Utopias and Dystopias in the Face of Contemporary Social Fea


-

Biblioteka Główna Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Bydgoszcz, Karola Szymanowskiego 3

Szanowni Państwo,
Wydział Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy serdecznie zaprasza na konferencję międzynarodową pt.
„Utopie i dystopie wobec współczesnych lęków i nadziei społecznych”.
Sukces pierwszej konferencji dotyczącej wskazanej problematyki, która
w 2020 roku odbyła się na naszym Uniwersytecie i miała charakter ogólnopolski, ośmielił nas do otwarcia się na cały świat. Jesteśmy przekonani że przyczyni się to do nawiązania trwałych i twórczych relacji, co w konsekwencji pozwoli lepiej poznać i zrozumieć wyznaczone tytułem konferencji fenomeny.
Jak ważne jest studiowanie utopii i dystopii dostrzec można zarówno poprzez pryzmat projektów politycznych, które przyniosły rozwój i integrację wokół idei wspólnej Europy, ale również takich ideologii, które spowodowały ogrom śmierci i biedy, jak nazizm lub „putinizm”. Badanie tego typu przejawów myśli ma więc wymiar nie tylko rozważań czysto abstrakcyjnych, ale i praktyczno-
-antycypacyjnych. Zawsze bowiem istnieje prawdopodobieństwo, że to co dla jakiegoś ułamka pozostaje projektem utopijnym i/lub dystopijnym, uzyska na tyle licznych adherentów i na tyle wysoki poziom społecznego poparcia, że okaże się efektywnym narzędziem walki o władzę lub wywierania wpływu na procesy decyzyjne. Dzięki konferencji chcemy więc zintegrować środowisko badaczy wspomnianych zagadnień, aby pobudzić wymianę myśli, wiedzy
i doświadczeń, co pozwoli na szybszy rozwój tego typu badań.

W imieniu społeczności Wydziału
Artur Laska
Dziekan Wydziału Nauk o Polityce i Administracji UKW
Wojciech Trempała
Prodziekan Wydziału Nauk o Polityce i Administracji UKW
Marcin Wałdoch
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji

The Faculty of Political Science and Administration of the Kazimierz Wielki
University in Bydgoszcz cordially invites you to the international conference
entitled „Utopias and dystopias in the face of contemporary social fears and
hopes”.
The success of the first conference on the indicated issues, which was held
at our university in 2020 and had a nationwide character, encouraged us to
open up to the whole world. We are convinced that this will contribute to establishing
lasting and creative relations, which in turn will allow us to better
know and understand the phenomena designated by the title of the conference.
The importance of studying utopias and dystopias can be seen both through
the prism of political projects that brought development and integration
around the idea of a common Europe, but also such ideologies that caused
a lot of death and poverty, such as Nazism or „Putinism”. The study of this type
of manifestations of thought has the dimension of not only purely abstract
considerations, but also practical and anticipatory ones. There is always
a probability that what remains a utopian and/or dystopian project for a fraction
will gain enough adherents and a high enough level of social support
to turn out to be an effective tool in the struggle for power or influencing
decision-making processes. Thanks to this conference, we want to integrate
the community of researchers of the above-mentioned issues in order
to stimulate the exchange of thoughts, experiences and research results,
which will allow for faster development of this type of research.


On behalf of the Faculty community
Professor Artur Laska
Dean of the Faculty of Political Science and Administration
Dr. Wojciech Trempała
Vice-dean of the Faculty of Political Science and Administration
Dr. Marcin Wałdoch
Chairman of the Organizing Committee of the Conference

Application form in English: https://utopiasdystopias.ukw.edu.pl/jednostka/utopias-and-dystopias/application-form

Wysokość opłaty za udział w konferencji wynosi 400 zł
Wysokość opłaty dla doktorantów oraz dla członków Polskiego Towarzystwa Nauk
Politycznych wynosi 250 zł
Opłata obejmuje:
nocleg w hotelu, wyżywienie w trakcie dwóch dni konferencji, zwiedzanie miasta
i bilety wstępu do odwiedzanych miejsc oraz publikację abstraktu w Book of abstracts
i publikację pokonferencyjnego artykułu naukowego.
Wpłaty za udział w konferencji należy kierować na konto bankowe
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. W tytule przelewu proszę wpisać:
„opłata za udział w konferencji Utopie i dystopie”
Santander Bank Polska S.A.
92 1500 1360 1213 6001 8602 0000
SWIFT: WBKPPLPP
IBAN: PL92150013601213600186020000
Abstrakty propozycji wystąpień na konferencji przyjmujemy do 11 lutego 2023 r. Abstrakt
powinien zawierać nie więcej niż 1200 znaków ze spacjami. Wszystkie abstrakty zostaną
opublikowane wraz z krótką notką biograficzną, którą należy załączyć do abstraktu, wskazując
w niej przede wszystkim zainteresowania badawcze, najważniejsze opublikowane prace
i afiliację.

Komitet Organizacyjny Konferencji
Przewodniczący:
dr Marcin Wałdoch – waldoch@ukw.edu.pl
Vice-przewodniczący:
dr Wojciech Trempała – tremwoj@ukw.edu.pl
prof. Valentina Sommella, Uniwersytet w Perugii
prof. Lorenzo Medici, Uniwersytet w Perugii
dr Marcin Jastrzębski – mjastrzebski@ukw.edu.pl
dr Arkadiusz Meller – arkadiusz.meller@ukw.edu.pl
dr Marcin Pomarański, UMCS
dr Kamil Aksiuto, UMCS

Komitet Naukowy Konferencji
Przewodniczący: dr hab. Artur Laska, prof. uczelni, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
prof. dr hab. Tomasz Kuczur, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
dr hab. Jarosław Macała, prof. uczelni, Uniwersytet Zielonogórski
prof. Lorenzo Medici, Uniwersytet w Perugii
dr hab. Jakub Potulski, prof. uczelni, Uniwersytet Gdański
dr hab. Wojciech Ziętara, prof. uczelni, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr hab. Przemysław Żukiewicz, prof. uczelni, Uniwersytet Wrocławski
dr hab. Janusz Golinowski, prof. uczelni, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
dr hab. Łukasz Jureńczyk, prof. uczelni, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
dr hab. Michał Kosman, prof. uczelni, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
dr hab. Paweł Malendowicz, prof. uczelni, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
dr hab. Andrzej Papuziński, prof. uczelni, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Konferencja finansowana ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki
na podstawie umowy nr DNK/SP/547514/2022
w ramach Programu Ministra Edukacji i Nauki „Doskonała nauka”.
Dofinansowanie 119 273 zł, całkowita wartość 138 273 zł


Źródło:  http://utopiasdystopias.ukw.edu.pl

Aktualizacja:  2023-03-20