SZKOŁA JUTRA W POSZUKIWANIU NOWYCH ROZWIĄZAŃ… WYZWANIA I PERSPEKTYWY


-

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
Łódź, ul. Pomorska 171/173

Edukacja to jedna z najważniejszych dziedzin życia społecznego. Należy jej się więc szczególna
troska, a zatem koncentrowanie uwagi na nieustannym jej doskonaleniu i modernizowaniu.
Nauczanie nie uznaje stagnacji, zbyt długiego odpoczynku dydaktycznego, lenistwa. I choć
współczesna szkoła zmienia się i rozwija, warto wciąż poszukiwać ciekawych, nowatorskich
rozwiązań metodycznych w połączeniu ze świadomością wagi kontaktów interpersonalnych
w kształceniu na każdym poziomie edukacyjnym.
Najnowsze badanie PISA (z 2018 roku), które ma na celu dostarczenie porównawczych danych
dotyczących umiejętności piętnastolatków z całego świata z zakresu pięciu dziedzin, pokazało,
że nasza młodzież wypadła bardzo dobrze i zajęła 10. miejsce. Natomiast w Unii Europejskiej
polscy uczniowie w rozumowaniu matematycznym wyprzedzają wszystkich poza młodymi
Estończykami; w rozumieniu tekstu zajmujemy 4. miejsce, a znajomość nauk przyrodniczych
przynosi nam 3. pozycję. Te zadowalające wyniki burzy niestety informacja, że słabo wypadamy,
jeżeli chodzi o dobrostan uczniów, których kondycja psychospołeczna nie jest najlepsza.
Mając więc świadomość wszystkich sukcesów, potrzeb, ale także problemów edukacyjnych,
chcemy zaproponować Państwu udział w naszych dyskusjach na następujące tematy:

» wyzwania w edukacji
» współczesny wychowawca/tutor/coach
» metody rozwijające kreatywność, nauka poprzez doświadczanie i działanie
» innowacyjne metody pracy z uczniem, propozycje scenariuszy lekcji
» relacje w szkole
» neurodydaktyka w nauczaniu
» indywidualizacja procesu kształcenia
» ocenianie kształtujące, szkolne (d)ocenianie
» mit (?) pracy domowej
» interdyscyplinarność w nauczaniu, korelacja międzyprzedmiotowa

Przedstawiona lista zagadnień stanowi jedynie propozycję i nie jest zamknięta. Czekamy również na Państwa sugestie i refleksje.

ZAKWATEROWANIE, KOSZTY UCZESTNICTWA

Opłata konferencyjna dla aktywnego uczestnika z referatem wynosi 450 zł i obejmuje
obiady, bufet kawowy w trakcie obrad oraz koszty druku monografii pokonferencyjnej.
Serdecznie zapraszamy również wolnych słuchaczy na obrady konferencyjne – wówczas opłata

wynosi 120 zł za jeden dzień i obejmuje obiad, bufet kawowy oraz imienny certyfikat uczest-
nictwa w konferencji naukowo-dydaktycznej.

Dla osób niezainteresowanych wygłoszeniem referatu, posiłkiem i certyfikatem – wstęp wolny.
Numer konta zostanie podany zainteresowanym uczestnikom po wcześniejszym zgłoszeniu.
Koszty dojazdu i noclegu samodzielnie pokrywają uczestnicy sesji.

WYSTĄPIENIA:

Tematy referatów wraz z kilkuzdaniowymi informacjami o ich treści oraz danymi kontaktowymi umieszczonymi w formularzu zgłoszeniowym prosimy nadsyłać do 28 lutego 2023 roku pocztą elektroniczną na adres: zaklad.dydaktyki@uni.lodz.pl

Artykuły do druku w tomie pokonferencyjnym należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie

do 31 maja 2023 r.


Aktualizacja:  2023-01-26