Wspólnoty ludzkie. Dzieje – zjawiska – problemy


-

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Siedlce, Żytnia 39

Serdecznie zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej „Wspólnoty ludzkie. Dzieje – zjawiska – problemy”. Ostatnie lata w naukach społecznych i humanistycznych to czas wzmożonego poszukiwania punktów stycznych pomiędzy historią powszechną oraz historią regionalną, pomiędzy szerokim kontekstem wydarzeń historycznych oraz przedstawianiem naukowo uprawnionych case study w perspektywie długiego trwania. Badaczy reprezentujących różne dyscypliny wiedzy interesują różne sieci powiązań (human web), ich mnogość, interakcje i relacje międzyludzkie w sferze publicznej, instytucjonalnej, prywatnej. Indywidualne wymiary życia politycznego, społecznego zaczynają współtowarzyszyć rozpoznaniu układów zbiorowych. Wychodząc naprzeciw potrzebom związanym z pogłębionymi analizami zarówno wczesnych śladów globalizacji, jak też opisywaniu różnych wspólnot w poszczególnych epokach, zapraszamy naukowców z szerokich kręgów paradygmatycznych, zawodowych, do wspólnej dyskusji nad wspólnotami ludzkimi w przeszłości. Tematyka referatów może przedstawiać zagadnienia w ujęciu ogólnym, jak i poprzez analizę przypadków indywidualnych. Proponowane wystąpienia powinny opisywać dany problem z perspektywy historycznej albo socjologicznej, antropologicznej czy medioznawczej. Sugerowane tematy wystąpień:

• tzw. Big History a dzieje regionalne od czasów najdawniejszych do dzisiaj,

• ludzie/grupy żyjące w wąskich, lokalnych ramach oraz makroprocesy,

• elity, grupy, wykluczeni, • życie codzienne w poszczególnych okresach historycznych,

• emigracja jako zjawisko społeczne,

• rola prasy i publicystyki w rozwoju społeczeństw,

• interdyscyplinarność w badaniach nad przeszłością,

• przemiany mentalności, • dzieje religii jako baza do tworzenia portretów danych epok,

• polityka międzynarodowa i jej węzłowe punkty w ramach szerokich struktur czasowych,

• społeczności wobec wojny i wojska,

• autoreferencje polityczne, społeczne, kulturowe w dziejach,

• case study jako metoda opisu pewnej zbiorowości oraz jednostki,

• rola instytucji pamięci (archiwa, biblioteki, muzea) w budowaniu i umacnianiu wspólnot ludzkich.

Powyższa lista zagadnień ma jedynie charakter ukierunkowujący/wstępny – organizatorzy są otwarci na wszystkie propozycje w ramach szeroko zaproponowanego tytułowego obszaru tematycznego. Owocem sympozjum będzie publikacja wydana przez Uniwersytet Przyrodniczo– Humanistyczny.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Obrady będą prowadzone w języku polskim i angielskim. Zgłoszenia zawierające: tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko, afiliacja, adres do korespondencji, temat wystąpienia, abstrakt (do 1300 znaków ze spacjami) należy przesyłać do 30 września 2023 r. na adres: marcin.kruszynski@uph.edu.pl

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo selekcji zgłoszeń.