Zarządzanie bezpieczeństwem społeczeństw w dobie kryzysów


-

Dom Wczasowy "Zew Morza"
Jastrzębia Góra, Pucka 4

 W ostatnich latach życie Europy i świata zakłócił wstrząs pandemiczny oraz kryzys wojenny na Ukrainie. Towarzyszyły im i wciąż towarzyszą inne zjawiska oceniane jako niekorzystne dla ogólnej stabilności procesów społeczno-ekonomicznych, których skutki stały się już odczuwalne globalnie.

Rozmiar zjawisk skoncentrowanych wokoło tematu konferencji wymaga ich bieżącej analizy, i w miarę możliwości, pogłębionej refleksji lub – postawienia hipotez co do rozwoju sytuacji, prognozowania działań zaradczych, względnie opisu aktualnego stanu rzeczy w odniesieniu do problematyki społecznej oraz ekonomicznej jak również odniesienia jej do określonych, zwyczajnych i często nadzwyczajnych uregulowań prawnych. Temu będzie służyć zarówno prezentacja wyników badań podczas konferencji, jak i monografia zbierająca ustalenia badawcze.

 

Obszary tematyczne konferencji

 

1.      Kryzys jako zjawisko ekonomiczne i społeczne.

·         medialne obrazy kryzysów.

·         walka z podziemiem gospodarczym w Polsce i na świecie;

·         zwalczanie przestępczości skarbowej (przestępstwa podatkowe – studia przypadków);

·         procedury ścigania przestępstw skarbowo-gospodarczych.

·         kryzys jako determinanta przestępczości.

 

2.      Zarządzanie bezpieczeństwem obrotu gospodarczego:

·      bezpieczeństwo systemu bankowego w sytuacji kryzysowej; zarządzanie ryzykiem finansowym;

·      bezpieczeństwo finansowe podmiotów gospodarczych

·      cyberteroryzm i cyberbezpieczeństwo w administracji i biznesie (studia przypadków)

·      bezpieczeństwo informacji w działalności biznesowej i publicznej.

·      wywiad i kontrwywiad gospodarczy;

·      bezpieczeństwo energetyczne;

·         audyty bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach (sektorach) kluczowych dla gospodarki państwa;

·      współczesne problemy wojny ekonomicznej;

·      manipulacje prawem gospodarczym;

·      katastrofy humanitarne a zarządzanie bezpieczeństwem gospodarczym;

·      konflikty społeczne a bezpieczeństwo gospodarcze;

·      konflikty wojenne a bezpieczeństwo gospodarcze;

·      bezpieczeństwo gospodarcze w kontekście strategii bezpieczeństwa narodowego;

·      zarządzanie bezpieczeństwem energetycznym;

·      zarządzenie bezpieczeństwem transportu (morski, lotniczy, kolejowy, drogowy).

 

3.        Prawne, administracyjne i edukacyjne aspekty zarządzania bezpieczeństwem gospodarczym:

·      przewlekłość postępowania sądowego w sprawach gospodarczych a stabilność podmiotu gospodarczego;

·                    osobliwości procesów społecznych jako przyczyna niepewności w podejmowaniu
      decyzji ekonomicznych.

·                    windykacje i egzekucje w kontekście bezpieczeństwa finansowego;

·                    bezpieczeństwo publiczne czy społeczne – dylematy pojęciowe;

·                    edukacja dla bezpieczeństwa (prawa konsumenta, upadłość konsumencka, edukacja podatkowa, bezpieczeństwo fizyczne, bezpieczeństwo mienia, edukacja dla bezpieczeństwa zdrowotnego i ekologicznego).


Źródło:  https://wsaib.pl/konferencja2023

Aktualizacja:  2023-01-27 12:38:49