Ogólnopolska Konferencja Historii Miejskiej. Miasto i miejskość na ziemiach polskich w długim wieku XIX. Społeczeństwo, przestrzeń, polityka.


-

Wydział Historii Uniwersytetu Warszawskiego
Warszawa, Krakowskie Przedmieście 26/28

Długi wiek XIX to okres przełomowy pod wieloma względami. Na ziemiach polskich jego rytm wyznaczały doniosłe wydarzenia i zjawiska, które wpływając na ówczesną rzeczywistość poddały redefinicji większość aspektów jej funkcjonowania.

W przypadku miast mechanizmy tego typu współtworzyły dodatkowo proces, który poprzez fundamentalne zmiany w obrębie ich społeczności, przestrzeni czy sytuacji politycznej zaowocował wykształceniem nowego i zupełnie odmiennego w stosunku poprzednich epok, a ze względu na ówczesne warunki polityczne ziem polskich dość eklektycznego modelu miasta nowoczesnego.

W tym kontekście Wydział Historii Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Historii Miejskiej, której inauguracyjna edycja odbędzie się pod hasłem

 

Miasto i miejskość na ziemiach polskich w długim wieku XIX. Społeczeństwo, przestrzeń, polityka.

 

Zachęcamy do zgłaszania propozycji referatów osadzonych w następujących obszarach badawczych:

· Społeczeństwo – w zakresie obejmującym całokształt zagadnień dotyczących funkcjonowania zbiorowości miejskiej; od jej struktury społecznej, poprzez specyfikę gospodarczą po rozwój starych i wykształcenie nowych form jej kultury.

· Przestrzeń – przede wszystkim w kontekście urbanistycznych i architektonicznych uwarunkowań kształtowania przestrzeni miejskiej oraz różnego rodzaju kwestii pokrewnych, odnoszących się między innymi do wpływu tego typu procesów na zamiany w sposobie życia społeczności (wielko)miejskich.

· Polityka – z uwzględnieniem wątków odnoszących się do problematyki miejskiej ukazanej z perspektywy władz państwowych oraz zagadnień poświęconych działalności samorządu lub – w przypadku jego braku – innego typu władz miejskich.

Uwaga! Wskazane kategorie tematyczne mają charakter orientacyjny. Ponieważ nadrzędnym celem konferencji jest stworzenie warunków do możliwie jak najszerszej i interdyscyplinarnej dyskusji gorąco zachęcamy do składania propozycji referatów poruszających także inne obszary korespondujące z jej zakresem chronologicznym i geograficznym. W przypadku terytoriów, które nie przynależały do przedrozbiorowej Rzeczypospolitej, a w XIX stuleciu funkcjonowały w ramach jednego z państw zaborczych, zachęcamy szczególnie do zgłaszania propozycji referatów ukazujących tamtejsze miasta jako kontekst dla analogicznych ośrodków zlokalizowanych na obszarze ówczesnych ziem polskich.

Zgłaszanie propozycji referatowych za pośrednictwem formularza Google (dostępny pod adresem: https://forms.gle/smty3bHyyTioL66y9) będzie możliwe do 31 marca 2023 r. Decyzje Komitetu zostaną przesłane Zgłaszającym do 15 kwietnia 2023 r.

Link do ogłoszenia o konferencji w serwisie WH UW: https://historia.uw.edu.pl/konferencja-historii-miejskiej-cfp/

Wszelkie pytania proszę kierować na adres e-mail: konferencja.miejska@uw.edu.pl

Komitet naukowy

· dr hab. Grażyna Szelągowska, prof. ucz. (WH UW)

· dr hab. Maciej Mycielski (WH UW)

· dr Agnieszka Janiak-Jasińska (WH UW)

· mgr Jakub Frejtag (WH UW)


Źródło:  https://historia.uw.edu.pl/konferencja-historii-miejskiej-cfp/

Aktualizacja:  2023-02-07