XVI Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2024 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”


-

Lublin/online
Lublin/online, Lublin/online

Wierzymy, że XVI Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2024 stanie się największym w Polsce naukowym panelem wymiany wiedzy, a tym samym będzie inspiracją do podjęcia nowych wyzwań badawczych, poszerzenia horyzontów naukowych, nawiązania współpracy oraz podniesienia poziomu innowacyjności i aplikacyjności prowadzonych badań.

Celem Konferencji jest integracja pracowników naukowych, doktorantów i studentów, inspiracja do nawiązywania współpracy oraz do tworzenia interdyscyplinarnych zespołów badawczych. Uczestnicy Konferencji mają możliwość przedstawienia wyników badań naukowych uzyskanych w ramach realizacji projektów, prac dyplomowych, doktorskich; zaprezentowania swojej działalności naukowej oraz przedstawienia praktycznych zastosowań i możliwości aplikacji podjętych działań. Udział w Konferencji umożliwia wymianę poglądów i doświadczeń naukowych w gronie osób reprezentujących różne dziedziny nauki, czego efektem może być ustanowienie nowych lub też weryfikacja obranych wcześniej kierunków badań.

Tematyka konferencji obejmuje prace naukowo-badawcze oraz prace przeglądowe o charakterze naukowym z następujących obszarów wiedzy:
• obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu,
• obszar nauk przyrodniczych,
• obszar nauk ścisłych,
• obszar nauk technicznych,
• obszar nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych,
• obszar nauk humanistycznych,
• obszar nauk społecznych,
• obszar sztuki.

Uczestnikami wydarzenia mogą być:
• pracownicy naukowi,
• doktoranci,
• studenci,
• zaproszeni Goście,
• przedstawiciele firm.


Źródło:  https://konferencja-tygiel.pl/

Aktualizacja:  2024-01-10