IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Niemcy, Austria, Szwajcaria i Liechtenstein. Prawo, kultura, polityka i historia państw niemieckojęzycznych".


-

Online

Szanowni Państwo,

Center for European Studies i Center for American Studies zapraszają Państwa do udziału w IV Ogólnopolskiej Konferencji pt. "Niemcy, Austria, Szwajcaria i Liechtenstein. Prawo, kultura, polityka i historia państw niemieckojęzycznych".


➡️KIEDY?
Konferencja odbędzie się w sobotę 14 września 2024 między 9.00 a 16.00 w formie online na platformie Microsoft Teams.Dokładna długość konferencji zależy od liczby prelegentów. W razie wysokiej liczby zgłoszeń zastrzegamy możliwość przedłużenia konferencji także na niedzielę 15 września 2024.

Głównym założeniem konferencji jest dyskusja na temat prawa, kultury, polityki oraz historii państw niemieckojęzycznych – Niemiec, Austrii, Szwajcarii i Liechtensteinu.

 

Proponowane (przykładowe) obszary tematyczne:
• Wpływ procesu zjednoczenia Niemiec na polityczne, kulturowe i prawne aspekty współczesnej Europy
• Rola prawodawstwa i systemu prawnego w kształtowaniu społeczeństw niemieckojęzycznych: porównanie Niemiec, Austrii, Szwajcarii i Liechtensteinu
• Kulturowa różnorodność w niemieckojęzycznych państwach: zachowanie dziedzictwa kulturowego i współczesne wyzwania
• Dylematy migracyjne i integracja społeczna w niemieckojęzycznych państwach europejskich
• Historia i rozwój systemów politycznych w Niemczech, Austrii, Szwajcarii i Liechtensteinie
• Ewolucja prawa i jego wpływ na równość płci w krajach niemieckojęzycznych
• Znaczenie języka niemieckiego w kulturze, polityce i edukacji
• Wpływ niemieckojęzycznych pisarzy i myślicieli na europejską literaturę i filozofię
• Transformacje społeczne i ekonomiczne w niemieckojęzycznych państwach po II wojnie światowej
• Dziedzictwo historyczne i pamięć narodowa w krajach niemieckojęzycznych: narodziny nowoczesnych tożsamości
• języki niemiecki jako element kultury Zachodu
• prawo i polityka Niemiec/Austrii/Szwajcarii/Liechtensteinu a prawo i polityka Polski – ujęcie komparatystycznePowyżej wskazane obszary tematyczne mają charakter jedynie przykładowy – gorąco zachęcamy do wykraczania poza ich ramy. Ponadto wystąpienia mogą mieć charakter interdyscyplinarny, łączący rozmaite dziedziny nauki.Wierzymy w wolność akademickiej dyskusji i nie cenzurujemy wystąpień ze względów światopoglądowych lub politycznych.
Oryginalne i nietuzinkowe wystąpienia zawsze znajdą uznanie ze strony Komitetu Naukowego.


➡️ DLA KOGO?

• Do czynnego udziału w konferencji serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów, doświadczonych badaczy, a także wszystkie inne zainteresowane tematyką konferencji osoby.
• Uczestnictwo bierne nie wymaga posiadania żadnych naukowych kwalifikacji.


➡️ KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI

• prof. UAM dr hab. Maksymilian Stanulewicz (Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) – Przewodniczący Komitetu Naukowego
• prof. UJK dr hab. Joanna Grzela (Wydział Prawa i Nauk Społecznych, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) – Wiceprzewodnicząca Komitetu Naukowego.
• dr Julia Szwiec (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; Mediator w Sądzie Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego i Sądzie Okręgowym w Warszawie) – Członek Komitetu Naukowego.
• dr Wojciech Walczak (Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet w Białymstoku) – Członek Komitetu Naukowego.
• adw. dr Valery Loumber (kancelaria Gavrilov & Brooks, Sacramento/Los Angeles, dyrektor ds. akademickich Center for American Studies) – Członek Komitetu Naukowego.
• Łukasz Darby Bartosik, LL.M. (Prezes Center for American Studies) – Sekretarz Komitetu Naukowego.


➡️ UCZESTNICTWO CZYNNE I BIERNE - INFORMACJE

➤UCZESTNICTWO CZYNNE (PRELEGENCI)
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika czynnego: 

1. Zamieść abstrakt (200-300 słów) oraz wypełnij formularz uczestnictwa czynnego pod adresem: https://forms.gle/FHqKwFYk26Aqqak79 

2. Rejestracji poprzez ww. formularz dokonaj do godz. 23.59 dnia 4 września 2024 r. (termin ten nie zostanie przedłużony). 

Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów. Wyniki naboru abstraktów podane zostaną do dnia 5 września 2024 r. 

3. Wnieś opłatę konferencyjną na numer rachunku bankowego, który zostanie podany zakwalifikowanym prelegentom w wiadomości mailowej – opłatę wnieść należy najpóźniej do dnia 7 września 2024 r.


➤ UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE)
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika biernego: 

1. Wypełnij formularz uczestnictwa biernego znajdujący się pod adresem: https://forms.gle/3i8Wg112qs4KbJEP7 

2. Zarejestruj się poprzez ww. formularz do godz. 23.59 dnia 7 września 2024 r. Niewypełnienie formularza będzie skutkowało niemożliwością uczestniczenia w konferencji (a co za tym idzie – niemożliwością otrzymania certyfikatu). 

3. Wnieś opłatę za uczestnictwo bierne na numer rachunku bankowego, który zostanie podany słuchaczom w wiadomości mailowej.

Opłatę należy wnieść najpóźniej do dnia 9 września 2024 r. (uczestnicy bierni będą mieli możliwość zapoznania się z harmonogramem konferencji przed uiszczeniem opłaty – nie oczekujemy opłaty "w ciemno").➡️ OPŁATY ZA UCZESTNICTWO

➤ UCZESTNICY CZYNNI (PRELEGENCI) – 2 opcje:
• 149 zł – certyfikat cyfrowy dostarczany drogą mailową (certyfikat cyfrowy opatrzony podpisami elektronicznymi członków Komitetu Naukowego jest równoważny certyfikatowi papierowemu).
• 179 zł – certyfikat cyfrowy + certyfikat papierowy dostarczany pocztą tradycyjną.

➤ UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE)
• 69 zł – uczestnictwo bierne + wysyłka certyfikatu opatrzonego podpisami elektronicznymi członków Komitetu Naukowego w wersji cyfrowej na wskazany przez uczestnika biernego adres mailowy.

Jak zatytułować przelew?
Tytuł przelewu powinien zostać sformułowany według następującego wzoru
*: „ – opłata za uczestnictwo czynne/bierne (wybrać właściwe) – IV Ogólnopolska Konferencja "Niemcy, Austria, Szwajcaria i Liechtenstein".

*Niespełnienie tego warunku może spowodować opóźnienia w zaksięgowaniu opłaty, a w konsekwencji nawet wykluczyć Państwa udział w konferencji.

W przypadku współwystąpienia dwójki lub większej liczby prelegentów prosimy o samodzielne wniesienie opłaty przez każdego z prelegentów osobno.➡️ PUBLIKACJA POKONFERENCYJNA

Organizatorzy przewidują możliwość wydania publikacji jednak będzie to zależne od liczby autorów chętnych do opublikowania tekstu w monografii naukowej. Cena za udział w konferencji nie obejmuje opłaty publikacyjnej.➡️ FAQ

• Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT – prosimy zgłosić stosowną prośbę w formularzu rejestracji (późniejsze zgłoszenie może nie zostać uwzględnione).
• Jeśli Państwa udział pokrywa uczelnia (lub inna instytucja), sugerujemy samodzielne pokrycie udziału w konferencji i uzyskanie zwrotu od uczelni na podstawie wystawionej na uczelnię przez nas faktury (w razie wątpliwości prosimy o kontakt z Koordynatorem/ką konferencji).
• Opłata wniesiona nie podlega zwrotowi (jest bowiem równoznaczna z uzyskaniem prawa wstępu na konferencję).
• Link do transmisji (pokoju konferencyjnego) zostanie udostępniony zarejestrowanym uczestnikom w ciągu 24 godzin przed rozpoczęciem konferencji
• Możliwe jest wygłoszenie wystąpienia przez dwójkę lub więcej uczestników (opłatę należy pomnożyć przez liczbę prelegentów)
• Czas wystąpienia wynosi 10-15 min (w zależności od faktu wygłaszania wystąpienia samotnie lub w duecie oraz ogólnej liczby wystąpień)
• Certyfikaty papierowe wysyłane są pocztą tradycyjną w przeciągu dwóch miesięcy od zakończenia konferencji (dotyczy to certyfikatów wysyłanych na terytorium Polski) – ze względu na zbliżające się terminy stypendialne, zrobimy wszystko co w naszej mocy by dostarczyć je jednak szybciej.
• Certyfikaty cyfrowe wysyłane są *wszystkim* uczestnikom w ciągu tygodnia od zakończenia konferencji – ze względu na zbliżające się terminy stypendialne, zrobimy wszystko co w naszej mocy, by dostarczyć je jednak szybciej.
• Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o składzie Komitetu Naukowego konferencji.
• Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o statusie towarzystwa naukowego Center for American Studies.
• Godzinę wystąpienia w ramach konferencji określa Organizator (nie ma możliwości zmiany godziny wystąpienia ustalonej w harmonogramie konferencji).➡️ PYTANIA?
W razie pytań prosimy o wiadomość mailową do Koordynatora Konferencji, pana Alexa Statkevych na adres e-mail: statkevych@cfasofficial.comChętnie pomożemy.Do zobaczenia na konferencji!

________________________________

CENTER FOR AMERICAN STUDIES - O NAS

CENTER FOR AMERICAN STUDIES jest towarzystwem naukowym (KRS: 0000771445, NIP: 7811990247), które realizuje swoją misję naukowo-badawczą i dydaktyczną w oparciu o przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Tekst jednolity Dz. U. 2001 nr 79, poz. 855), ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873), postanowienie sądu o utworzeniu stowarzyszenia i zatwierdzony przez Krajowy Rejestr Sądowy statut.Organem nadzorującym działalność Center for American Studies jest Ministerstwo Edukacji i Nauki.

CENTER FOR AMERICAN STUDIES prowadzi działalność edukacyjną, naukowo-badawczą i wydawniczą organizując konferencje, seminaria, szkolenia i publikacje skierowane do młodych i doświadczonych naukowców.


Źródło:  https://fb.me/e/7botk7EXS

Aktualizacja:  2023-12-22