MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA BARWY I ODCIENIE ŻYCIA - OSOBISTE, EDUKACYJNE, SPOŁECZNE I KULTUROWE PRZESTRZENIE CODZIENNOŚCI


-

Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
Kraków, Mikołaja Kopernika 26

Codzienność, jest „przestrzenią międzyludzką”, jest tym wszystkim co, dzieje się pomiędzy ludźmi, jest polem dynamicznie zmieniających się relacji, procesem stawania się. Idea codzienności w naukach społecznych odwołuje się do teorii i koncepcji socjologicznych i humanistycznych, umiejscawiając w centrum jednostkę i jej relacje interpersonalne, stanowiące fundament człowieczeństwa, przemiany makrostrukturalne mają niebagatelny wpływ na ludzkie, codzienne doświadczenia, zmieniając trwale przestrzeń międzyludzką. Teorie życia codziennego koncentruje się na poznaniu mniejszych fragmentów, wycinków rzeczywistości, aby tym samym ogarnąć czasoprzestrzennie obszary badawcze. Decyzje, zachowania, postawy czy motywacje jednostki mogą stanowić element wiedzy, dzięki której możliwe jest przewidzenie losu m.in. systemu ekonomicznego czy zmian mentalnościowo-kulturowych. Dostrzeżenie symptomów nadchodzących kryzysów pozwala dostosować odpowiednią strategię radzenia sobie w sytuacji zmiany społecznej. Jednocześnie należy pamiętać o fakcie, iż przyrost wiedzy jest obecnie na tyle dynamiczny, że w szybkim tempie ulega dezaktualizacji, wobec tego konieczne jest dostosowanie procedury popularyzacji owej wiedzy z uwzględnieniem ram czasowych (możliwie sprawne przekazywanie wiedzy, aby wyniki nie straciły na aktualności).

W centrum zainteresowań pragniemy ulokować antropologiczne,  społeczne i kulturowe kwestie związane z przestrzeniami życia codziennego współczesnego człowieka. Chcemy uczynić przedmiotem dyskusji zagadnienia związane z emocjami, przeżyciami, doświadczeniami, tożsamościami społecznymi przemianami kulturowymi czy dobrostanem psychicznym współczesnego człowieka. Chcemy przyjrzeć się mikro i makroświatom, poszczególnym kontekstom codzienności i pokazać spektrum dzisiejszej egzystencji, pełnej skomplikowanych i niezwykle dynamicznych procesów społecznych, kulturowych, technologicznych i ekonomicznych. Zależy nam na tym, aby  wspólnie poszukać nowych ścieżek, sposobów opisania i wyjaśniania rzeczywistości społecznej. W dobie przemian technologicznych, komunikacyjnych, międzykulturowych, globalizacyjnych ogarnięcie wielości zjawisk, zdarzeń i procesów możliwe jest dzięki obserwacji praktyk ludzi, którzy w codziennej praxis realizują społeczne reguły i adaptują rozwiązania do sposobów rozumienia własnego życia i funkcjonowania na co dzień. 

Nasza debata koncentrować się ma na zagadnieniach związanych z poszczególnymi kontekstami codzienności traktowanej jako:   

1. Przestrzeń doświadczeń i zdobywania wiedzy - edukacja i wszelkie działania zmierzające do rozwoju jednostki odgrywają znaczącą rolę w jej codziennej egzystencji, aktywizując ją zarówno fizycznie jak i umysłowo. Funkcjonowanie w przestrzeni społecznej, pozostawanie w świecie codziennego życia sprawia, że człowiek staje się nie tylko obserwatorem, ale i podmiotem działania i refleksji innych, którzy tak samo interpretują i doświadczają świata, przyjmują podobne postawy i zachowania w danych sytuacjach, tworząc w ten sposób wspólnotę doświadczeń, stanowiącą fundament kontekstów i znaczeń.

2. Przestrzeń relacji – relacyjny charakter naszego życia jest kwintesencją wszelkiej aktywności człowieka w każdym wieku. Jako przedmiot poznania wskazaliśmy relacje społeczne w życiu codziennym w tytułowych „przestrzeniach życia” (osobistych, edukacyjnych, społecznych i kulturowych).

3. Przestrzeń kulturowa – przedmiotem poznania uczyniliśmy kulturowe konteksty związane z aktywnością współczesnego człowieka. Działalność zachodzi w określonym miejscu i czasie, przybiera różnorodne formy, nadawane są jej odmienne znaczenia, wiąże się z określonymi uwarunkowaniami.

 Konferencja ma charakter interdyscyplinarny. Interesują nas dotychczasowe Państwa doświadczenia eksploracyjne oraz dobre praktyki badawcze i wdrożeniowe, gdzie podmiotami są osoby w okresie adolescencji oraz dorosłości. Zależy nam na przybliżeniu osobistego, edukacyjnego, społecznego i kulturowego wymiaru ich codzienności, pokazaniu całej palety „barw wiosny, lata i jesieni życia”.

Zgłoszenia będą przyjmowane za pomocą formularza rejestracji udziału do dnia 10.maja 2024 r.. Formularz dostępny jest poprzez link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScp_hG4tfQVwLVD1He5mV8KXjP0v8pj78bgiPZcG3NtL9GiAQ/viewform?usp=sf_link