II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Konflikt, wolność, władza"


-

Online
Online, Microsoft Teams

Szanowni Państwo!


Center for European Studies oraz Center for American Studies zapraszają Państwa do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Konflikt, wolność, władza".


KIEDY?
Konferencja odbędzie się w piątek 11 kwietnia 2025 między 16:30 a 20:30 w formie online na platformie Microsoft Teams.

Dokładna długość konferencji zależy od liczby prelegentów. W razie wysokiej liczby zgłoszeń zastrzegamy możliwość przedłużenia konferencji także na sobotę 12 kwietnia 2025.


CZEGO DOTYCZY KONFERENCJA?
Głównym założeniem konferencji jest interdyscyplinarna dyskusja skupiona wokół trzech tematów: konfliktu, wolności i władzy – tak ujmowanych wspólnie, jak i z osobna – z perspektywy nauk społecznych i humanistycznych, takich jak np. prawo, psychologia, socjologia, kulturoznawstwo, medioznawstwo, filozofia, politologia, antropologia czy ekonomia.

Wystąpienia dotyczyć mogą czasów współczesnych, jak i historii oraz obejmować dowolnie wybrane obszary geograficzne (Polska, Europa, świat).

PROPONOWANE (PRZYKŁADOWE) OBSZARY TEMATYCZNE
•Historia i socjologia konfliktu.
•Różne spojrzenia na wolność.
•Władza. Czym jest? Czym być powinna?
•Która władza jest najlepsza? Demokracje, autorytaryzmy i inne ustroje.
•Konflikt a demokracja: wyzwania dla wolności i władzy.
•Wolność w erze cyfrowej: zagrożenia i możliwości.
•Władza a prawa człowieka: relacje i wyzwania.
•Wolność słowa versus regulacje mediów.
•Wielokulturowość: konflikty i szanse na dialog.
•Edukacja dla wolności: rola systemu edukacyjnego.
•Konflikty etniczne a prawa mniejszości.
•Władza w mediach społecznościowych.
•Wyzwania dla praw człowieka w sytuacjach kryzysowych.
•Ruchy społeczne: walka o równość i wolność.

Powyżej wskazane obszary tematyczne mają charakter jedynie przykładowy – gorąco zachęcamy do wykraczania poza ich ramy.

Ponadto wystąpienia mogą mieć charakter interdyscyplinarny, łączący rozmaite dziedziny nauki.

Wierzymy w wolność akademickiej dyskusji i nie cenzurujemy wystąpień ze względów światopoglądowych lub politycznych.

Oryginalne i nietuzinkowe wystąpienia zawsze znajdą uznanie ze strony Komitetu Naukowego.


DLA KOGO?
• Do czynnego udziału w konferencji serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów, doświadczonych badaczy, a także wszystkie inne zainteresowane tematyką konferencji osoby.
• Uczestnictwo bierne nie wymaga posiadania żadnych naukowych kwalifikacji.


KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI
• prof. UAM dr hab. Maksymilian Stanulewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) – Przewodniczący Komitetu Naukowego.
• prof. UJK dr hab. Joanna Grzela (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) – Wiceprzewodnicząca Komitetu Naukowego.
• dr Michał Prusinowski (Uniwersytet Szczeciński) – Członek Komitetu Naukowego.
• dr Wojciech Walczak (Uniwersytet w Białymstoku) – Członek Komitetu Naukowego.
• Łukasz Darby Bartosik, LL.M. (Prezes Center for American Studies) – Sekretarz Komitetu Naukowego.

UCZESTNICTWO CZYNNE I BIERNE INFORMACJE
➤ UCZESTNICTWO CZYNNE (PRELEGENCI)
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika czynnego:
1. Zamieść abstrakt (200-300 słów) i wypełnij formularz uczestnictwa czynnego pod adresem:
https://forms.gle/oRmdomNA8vPzsXGf6

2. Rejestracji poprzez ww. formularz dokonaj do godz. 23.59 dnia 1 kwietnia 2025 r. (termin ten nie zostanie przedłużony).

Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów.
Wyniki naboru abstraktów podane zostaną do dnia 2 kwietnia 2025.

3. Wnieś opłatę za udział w konferencji na numer rachunku bankowego, który zostanie podany zakwalifikowanym prelegentom w wiadomości mailowej – opłatę wnieść należy najpóźniej do dnia 4 kwietnia 2025 r.


➤ UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE)
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika biernego:
1. Wypełnij formularz uczestnictwa biernego znajdujący się pod adresem: https://forms.gle/ihHpeBCRwYTCQUh9A

2. Rejestracji poprzez ww. formularz dokonaj do godz. 23.59 dnia 4 kwietnia 2025 r. Niewypełnienie formularza będzie skutkowało niemożliwością uczestniczenia w kongresie (a co za tym idzie – niemożliwością otrzymania certyfikatu).

3. Wnieś opłatę za uczestnictwo bierne na numer rachunku bankowego, który zostanie podany uczestnikom w wiadomości mailowej.

Opłatę należy wnieść najpóźniej do dnia 6 kwietnia 2025 r. (nie oczekujemy opłaty “w ciemno”; uczestnicy bierni będą mieli możliwość zapoznania się z harmonogramem konferencji przed dokonaniem opłaty – harmonogram z pełną listą prelegentów i tytułami ich wystąpień zostanie udostępniony mailowo).

OPŁATY ZA UCZESTNICTWO
➤ UCZESTNICY CZYNNI (PRELEGENCI) – 2 opcje:
• 159 zł – certyfikat cyfrowy dostarczany drogą mailową (certyfikat cyfrowy opatrzony podpisami elektronicznymi członków Komitetu Naukowego jest równoważny certyfikatowi papierowemu).
• 189 zł – certyfikat cyfrowy + certyfikat papierowy dostarczany pocztą tradycyjną.

➤ UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE)
• 79 zł – uczestnictwo bierne + wysyłka certyfikatu opatrzonego podpisami elektronicznymi członków Komitetu Naukowego w wersji cyfrowej na wskazany przez uczestnika biernego adres mailowy.

Jak zatytułować przelew?
Tytuł przelewu powinien zostać sformułowany według następującego wzoru*:„Imię i nazwisko – opłata za uczestnictwo czynne/bierne (wybrać właściwe) – Konferencja Naukowa konflikt, wolność, władza”.

*Niespełnienie tego warunku może spowodować opóźnienia w zaksięgowaniu opłaty, a w konsekwencji nawet wykluczyć Państwa udział w Kongresie.

W przypadku współwystąpienia dwójki lub większej liczby prelegentów prosimy o samodzielne wniesienie opłaty przez każdego z prelegentów osobno.

PUBLIKACJA POKONFERENCYJNA
Organizatorzy przewidują możliwość wydania publikacji jednak będzie to zależne od liczby autorów chętnych do opublikowania tekstu w monografii naukowej. Cena za udział w kongresie nie obejmuje opłaty publikacyjnej.


FAQ
• Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT – prosimy zgłosić stosowną prośbę w formularzu rejestracji (późniejsze zgłoszenie może nie zostać uwzględnione).
• Jeśli Państwa udział pokrywa uczelnia (instytucja/firma), sugerujemy samodzielne pokrycie udziału w konferencji i uzyskanie zwrotu od uczelni (instytucji/firmy) na podstawie wystawionej przez nas na uczelnię (instytucję/firmę) faktury (w razie wątpliwości prosimy o kontakt z Koordynatorem/ką konferencji).
• Opłata wniesiona nie podlega zwrotowi (jest bowiem równoznaczna z przyznaniem prawa wstępu na konferencję).
• Link do transmisji (pokoju konferencyjnego) zostanie udostępniony zarejestrowanym uczestnikom w ciągu 24 godzin przed rozpoczęciem konferencji.
• Możliwe jest wygłoszenie wystąpienia przez dwójkę lub więcej uczestników (opłatę należy pomnożyć przez liczbę prelegentów).
• Czas wystąpienia wynosi 10-15 min (w zależności od faktu wygłaszania wystąpienia solo lub w duecie oraz ogólnej liczby wystąpień).
• Certyfikaty papierowe wysyłamy pocztą tradycyjną w przeciągu dwóch miesięcy od zakończenia konferencji (dotyczy to certyfikatów wysyłanych na terytorium Polski).
• Certyfikaty cyfrowe zostaną wysłane *wszystkim* uczestnikom w ciągu tygodnia od zakończenia konferencji.
• Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o składzie Komitetu Naukowego konferencji.
• Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o statusie towarzystwa naukowego Center for American Studies.
• Godzinę wystąpienia w ramach konferencji określa Organizator (nie ma możliwości zmiany godziny wystąpienia ustalonej w harmonogramie konferencji).
• Regulamin konferencji: www.cfasofficial.com/pl/regulamin


PYTANIA?
W razie pytań prosimy o kontakt z Koordynatorką Konferencji, Panią Magdaleną Kluską pod adresem: kluska@cfasofficial.com

Chętnie pomożemy.

Do zobaczenia!

_______________________________

CENTER FOR AMERICAN STUDIES- O NAS

Center for American Studies jest towarzystwem naukowym (KRS: 0000771445, NIP: 7811990247), które realizuje swoją misję naukowo-badawczą i dydaktyczną w oparciu o przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Tekst jednolity Dz. U. 2001 nr 79, poz. 855), ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873), postanowienie sądu o utworzeniu stowarzyszenia i zatwierdzony przez Krajowy Rejestr Sądowy statut.

Organem nadzorującym działalność Center for American Studies jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Center for American Studies prowadzi działalność edukacyjną, naukowo-badawczą i wydawniczą organizując konferencje, seminaria, szkolenia i publikacje skierowane do młodych i doświadczonych naukowców.


Źródło:  https://fb.me/e/19eqXr5lZ

Aktualizacja:  2024-04-25