III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Zrównoważony rozwój. Aspekty prawne, ekonomiczne, polityczne i społeczne"


-

Online
Online, Microsoft Teams

Szanowni Państwo,

Center for European Studies, Center for American Studies i Center for Science & Technology zapraszają Państwa do udziału w III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. "Zrównoważony rozwój. Aspekty prawne, ekonomiczne, polityczne i społeczne".


KIEDY?
Konferencja odbędzie się w sobotę 6 grudnia 2025 między 9.00 a 16.00 w formie online na platformie Microsoft Teams.

Długość konferencji zależy od liczby prelegentów. W razie dużej liczby zgłoszeń zastrzegamy możliwość przedłużenia konferencji także na niedzielę 7 grudnia 2025.


CZEGO DOTYCZY KONFERENCJA?
Głównym założeniem konferencji jest dyskusja o zrównoważonym rozwoju jako wyzwaniu społecznym, polityczno-prawnym, gospodarczym i środowiskowym.

Celem konferencji jest dyskusja i wymiana poglądów pomiędzy młodymi i doświadczonymi przedstawicielami nauki, biznesu i jednostek sektora publicznego oraz popularyzacja wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju.


PROPONOWANE (PRZYKŁADOWE) OBSZARY TEMATYCZNE
• Zrównoważony rozwój jako drogowskaz podczas tworzenia systemów wartości firm i jednostek sektora publicznego
• Technologie informacyjne jako czynnik zrównoważonego rozwoju
• Zrównoważony rozwój w teorii ekonomii i finansów
• Społeczna odpowiedzialność biznesu i społecznie odpowiedzialne inwestowanie
• Finansowanie zrównoważonego rozwoju lokalnego i regionalnego
• Współpraca horyzontalna i wertykalna podmiotów gospodarczych i organów państwowych w przestrzeni społeczno-gospodarczej
• Eco-rating i weryfikacja środowiskowa inwestycji
• Nowoczesne metody oceny inwestycji i innowacji
• Rachunkowość i sprawozdawczość wobec nowych wyzwań

Powyżej wskazane obszary tematyczne mają charakter jedynie przykładowy – gorąco zachęcamy do wykraczania poza ich ramy.

Ponadto wystąpienia mogą mieć charakter interdyscyplinarny, łączący rozmaite dziedziny nauki.


Uwaga: wystąpienia nie muszą mieć charakteru komparatystycznego – prelegenci mogą poruszać zagadnienia dotyczące tylko *jednego* z wybranych obszarów.

Wierzymy w wolność akademickiej dyskusji i nie cenzurujemy wystąpień ze względów światopoglądowych lub politycznych.

Oryginalne i nietuzinkowe wystąpienia zawsze znajdą uznanie ze strony Komitetu Naukowego.


DLA KOGO?
• Do czynnego udziału w konferencji serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów, doświadczonych badaczy, praktyków z branży, a także wszystkie inne zainteresowane tematyką konferencji osoby.
• Uczestnictwo bierne nie wymaga posiadania żadnych naukowych kwalifikacji.


KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI
• prof. UJK dr hab. Joanna Grzela (Wydział Prawa i Nauk Społecznych, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) – Przewodnicząca Komitetu Naukowego.
• prof. dr hab. Jacek Jania (Instytut Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski w Katowicach) – Wiceprzewodniczący Komitetu Naukowego.
• dr Michał Prusinowski (Uniwersytet Szczeciński) – Członek Komitetu Naukowego.
• adw. dr Valery Loumber (kancelaria Gavrilov & Brooks, Sacramento/Los Angeles; Center for American Studies Ukraine) – Członek Komitetu Naukowego.
• Łukasz Darby Bartosik, LL.M. (Prezes Center for American Studies) – Sekretarz Komitetu Naukowego.

UCZESTNICTWO CZYNNE I BIERNE INFORMACJE
➤UCZESTNICTWO CZYNNE (PRELEGENCI)
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika czynnego:
1. Zamieść abstrakt (200-300 słów) i wypełnij formularz uczestnictwa czynnego pod adresem: https://forms.gle/7tT5hYDUQ8brLQm96

2. Rejestracji poprzez ww. formularz dokonaj do godz. 23.59 dnia 26 listopada 2025 r. (termin ten nie zostanie przedłużony).

Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów.
Wyniki naboru abstraktów podane zostaną do dnia 27 listopada 2025 r.

3. Wnieś opłatę konferencyjną na numer rachunku bankowego, który zostanie podany zakwalifikowanym prelegentom w wiadomości mailowej – opłatę wnieść należy najpóźniej do dnia 29 listopada 2025 r.


➤ UCZESTNICTWO BIERNE
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika biernego:
1. Wypełnij formularz uczestnictwa biernego znajdujący się pod adresem: https://forms.gle/YzWr5Btv6p4Gt3zb7

2. Rejestracji poprzez ww. formularz dokonaj do godz. 23.59 dnia 29 listopada 2025 r. Niewypełnienie formularza będzie skutkowało niemożliwością uczestniczenia w konferencji (a co za tym idzie – niemożliwością otrzymania certyfikatu).

3. Wnieś opłatę za uczestnictwo bierne na numer rachunku bankowego, który zostanie podany uczestnikom w wiadomości mailowej.

Opłatę należy wnieść najpóźniej do dnia 1 grudnia 2025 (nie oczekujemy opłaty “w ciemno”; uczestnicy bierni będą mieli możliwość zapoznania się z harmonogramem konferencji przed dokonaniem opłaty – harmonogram z pełną listą prelegentów i tytułami ich wystąpień zostanie udostępniony mailowo).


OPŁATY ZA UCZESTNICTWO
➤ UCZESTNICY CZYNNI (PRELEGENCI) – 2 opcje:
• 169 zł – certyfikat cyfrowy dostarczany drogą mailową (certyfikat cyfrowy opatrzony podpisami elektronicznymi członków Komitetu Naukowego jest równoważny certyfikatowi papierowemu).
• 199 zł – certyfikat cyfrowy + certyfikat papierowy dostarczany pocztą tradycyjną.

➤ UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE)
• 85 zł – uczestnictwo bierne + wysyłka certyfikatu opatrzonego podpisami elektronicznymi członków Komitetu Naukowego w wersji cyfrowej na wskazany przez uczestnika biernego adres mailowy.

Jak zatytułować przelew?
Tytuł przelewu powinien zostać sformułowany według następującego wzoru*:„Imię i nazwisko – opłata za uczestnictwo czynne/bierne (wybrać właściwe) – III Konferencja Naukowa Zrównoważony Rozwój".

*Niespełnienie tego warunku może spowodować opóźnienia w zaksięgowaniu opłaty, a w konsekwencji nawet wykluczyć Państwa udział w konferencji.

W przypadku współwystąpienia dwójki lub większej liczby prelegentów prosimy o samodzielne wniesienie opłaty przez każdego z prelegentów osobno.

PUBLIKACJA POKONFERENCYJNA
Organizatorzy przewidują możliwość wydania publikacji jednak będzie to zależne od liczby autorów chętnych do opublikowania tekstu w monografii naukowej. Cena za udział w konferencji nie obejmuje opłaty publikacyjnej.


FAQ
• Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT – prosimy zgłosić stosowną prośbę w formularzu rejestracji (późniejsze zgłoszenie może nie zostać uwzględnione).
• Jeśli Państwa udział pokrywa uczelnia (instytucja/firma), sugerujemy samodzielne pokrycie udziału w konferencji i uzyskanie zwrotu od uczelni (instytucji/firmy) na podstawie wystawionej przez nas na uczelnię (instytucję/firmę) faktury (w razie wątpliwości prosimy o kontakt z Koordynatorem/ką konferencji).
• Opłata wniesiona nie podlega zwrotowi (jest bowiem równoznaczna z przyznaniem prawa wstępu na konferencję).
• Link do transmisji (pokoju konferencyjnego) zostanie udostępniony zarejestrowanym uczestnikom w ciągu 24 godzin przed rozpoczęciem konferencji.
• Możliwe jest wygłoszenie wystąpienia przez dwójkę lub więcej uczestników (opłatę należy pomnożyć przez liczbę prelegentów).
• Czas wystąpienia wynosi 10-15 min (w zależności od faktu wygłaszania wystąpienia solo lub w duecie oraz ogólnej liczby wystąpień).
• Certyfikaty papierowe wysyłamy pocztą tradycyjną w przeciągu dwóch miesięcy od zakończenia konferencji (dotyczy to certyfikatów wysyłanych na terytorium Polski).
• Certyfikaty cyfrowe zostaną wysłane *wszystkim* uczestnikom w ciągu tygodnia od zakończenia konferencji.
• Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o składzie Komitetu Naukowego konferencji.
• Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o statusie towarzystwa naukowego Center for American Studies.
• Godzinę wystąpienia w ramach konferencji określa Organizator (nie ma możliwości zmiany godziny wystąpienia ustalonej w harmonogramie konferencji).
• Regulamin konferencji: www.cfasofficial.com/pl/regulamin


PYTANIA
W razie pytań prosimy o kontakt z Koordynatorką Konferencji, Panią Magdaleną Kluską, pod adresem kluska@cfasofficial.com

Chętnie pomożemy.

Do zobaczenia na konferencji!
_______________________________

CENTER FOR AMERICAN STUDIES- O NAS

 Center for American Studies jest towarzystwem naukowym (KRS: 0000771445, NIP: 7811990247), które realizuje swoją misję naukowo-badawczą i dydaktyczną w oparciu o przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Tekst jednolity Dz. U. 2001 nr 79, poz. 855), ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873), postanowienie sądu o utworzeniu stowarzyszenia i zatwierdzony przez Krajowy Rejestr Sądowy statut.

Organem nadzorującym działalność Center for American Studies jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Center for American Studies prowadzi działalność edukacyjną, naukowo-badawczą i wydawniczą organizując konferencje, seminaria, szkolenia i publikacje skierowane do młodych i doświadczonych naukowców


Źródło:  https://fb.me/e/3El7bvNfA

Aktualizacja:  2024-04-25 14:38:45