II Ogólnopolski Kongres Nieruchomości


-

Online (Microsoft Teams)

Szanowni Państwo,

Center for American Studies i Center for European Studies zapraszają Państwa do udziału w II Ogólnopolskim Kongresie Nieruchomości.

➡️KIEDY?
Kongres odbędzie się w sobotę 24 maja 2025 między 9:00 a 16:00 w formie online na platformie Microsoft Teams.

Długość Kongresu zależy od liczby prelegentów. W razie wysokiej liczby zgłoszeń zastrzegamy możliwość przedłużenia Kongresu także na niedzielę 25 maja 2025.

➡️CZEGO DOTYCZY KONFERENCJA?
Głównym założeniem Kongresu jest interdyscyplinarna dyskusja na temat nieruchomości przez pryzmat aspektów architektoniczno-przestrzennych, prawnych, finansowych i inwestycyjnych, z uwzględnieniem tematyki nowych technologii oraz zrównoważonego budownictwa.

Priorytetowym zamierzeniem Kongresu jest dokonanie analizy sytuacji na rynku nieruchomości, jak również zachęcenie do głębszej refleksji na temat perspektyw, kierunków oraz form dalszego rozwoju branży budowlano-mieszkaniowej.

Kongres ma na celu stworzenie przestrzeni do wymiany wiedzy, doświadczeń i badań pomiędzy młodymi i doświadczonymi badaczami oraz profesjonalistami – przedstawicielami z branży nieruchomości.

Wystąpienia dotyczyć mogą czasów współczesnych, jak i historii oraz obejmować dowolnie wybrane obszary geograficzne (Polska, Europa, świat).

Proponowane (przykładowe) obszary tematyczne:
• Historia rynku nieruchomości
• Wpływ problemów gospodarczych na wzrost cen nieruchomości
• Prawo podatkowe a nieruchomości
• Problemy budownictwa i architektury – kiedyś i dziś
• Czynniki wpływające na wartość nieruchomości
• Problematyka zagospodarowania przestrzennego
• Ograniczenia swobody nabywcy wobec nieruchomości związane z ochroną środowiska oraz zabytków
• Budownictwo w Polsce vs. budownictwo za granicą
• Pandemia COVID-19 a przyszłość rynku nieruchomości
• Rozwój lokalnych rynków nieruchomości
• Inwestowanie w nieruchomości
• Finansowanie nieruchomości kredytem hipotecznym
• Najem oraz podnajem nieruchomości
• Efektywność biur nieruchomości
• Problematyka podziału nieruchomości
I wiele innych!

Powyżej wskazane obszary tematyczne mają charakter jedynie przykładowy – gorąco zachęcamy do wykraczania poza ich ramy. Wystąpienia mogą mieć charakter interdyscyplinarny, łączący rozmaite doświadczenia i dziedziny nauki.

Wierzymy w wolność akademickiej dyskusji i nie cenzurujemy wystąpień ze względów światopoglądowych lub politycznych. Oryginalne i nietuzinkowe wystąpienia zawsze znajdą uznanie ze strony Komitetu Naukowego.

➡️DLA KOGO?
• Do czynnego udziału w konferencji serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów, doświadczonych badaczy, a także wszystkie inne zainteresowane tematyką Kongresu osoby.
• Do uczestnictwa biernego zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

➡️KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI
• prof. UJK dr hab. Joanna Grzela (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) – Przewodnicząca Komitetu Naukowego.
• prof. US dr hab. Beata Sadowska (Uniwersytet Szczeciński) – Członek Komitetu Naukowego.
• prof. UJK dr hab. Nina Stępnicka (Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach) – Członek Komitetu Naukowego.
• adw. dr Valery Loumber (Gavrilov & Brooks, Sacramento/Los Angeles, USA) – Członek Komitetu Naukowego.
• Łukasz Darby Bartosik, LL.M. (Prezes Center for American & European Studies) – Sekretarz Komitetu Naukowego.

➡️UCZESTNICTWO CZYNNE I BIERNE - INFORMACJE
➤ UCZESTNICTWO CZYNNE (PRELEGENCI)
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika czynnego:
1️⃣Prześlij abstrakt wystąpienia (200-300 słów) i wypełnij formularz uczestnictwa czynnego pod adresem: https://forms.gle/goh1k1W6zEBjwqws8 

2️⃣ Rejestracji poprzez ww. formularz dokonaj do godz. 23.59 dnia 12 maja 2025 roku (termin ten nie zostanie przedłużony).

Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów.
Wyniki naboru abstraktów podane zostaną do dnia 13 maja 2025 roku. 

3️⃣Wnieś opłatę konferencyjną na numer rachunku bankowego, który zostanie podany zakwalifikowanym prelegentom w wiadomości mailowej – opłatę wnieść należy najpóźniej do dnia 15 maja 2025 roku.

➤ UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE)
Kroki niezbędne do rejestracji na konferencję przez uczestnika biernego:
1️⃣Wypełnij formularz uczestnictwa biernego znajdujący się pod adresem: https://forms.gle/qEGoszkYG531QoNK7 

2️⃣ Rejestracji poprzez ww. formularz dokonaj do godz. 23.59 dnia 15 maja 2025 roku.
Niewypełnienie formularza będzie skutkowało niemożliwością uczestniczenia w konferencji (a co za tym idzie – niemożliwością otrzymania certyfikatu). 

3️⃣Wnieś opłatę za uczestnictwo bierne na numer rachunku bankowego, który zostanie podany uczestnikom w wiadomości mailowej. Opłatę należy wnieść najpóźniej do dnia 17 maja 2025 roku (uczestnicy bierni będą mieli możliwość zapoznania się z harmonogramem konferencji przed dokonaniem opłaty – nie oczekujemy opłaty “w ciemno”. Harmonogram z listą prelegentów i tytułami ich wystąpień zostanie udostępniony mailowo).

➡️OPŁATY ZA UCZESTNICTWO
➤ UCZESTNICY CZYNNI (PRELEGENCI) – 2 opcje:
• 159 zł – certyfikat cyfrowy dostarczany drogą mailową (certyfikat cyfrowy opatrzony podpisami elektronicznymi członków Komitetu Naukowego jest równoważny certyfikatowi papierowemu).
• 189 zł – certyfikat cyfrowy + certyfikat papierowy dostarczany pocztą tradycyjną.

➤ UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE):
• 79 zł – uczestnictwo bierne + wysyłka certyfikatu opatrzonego podpisami elektronicznymi członków Komitetu Naukowego w wersji cyfrowej na wskazany przez uczestnika biernego adres mailowy.

Jak zatytułować przelew?
Tytuł przelewu powinien zostać sformułowany według następującego wzoru*:
Imię i nazwisko – opłata za uczestnictwo czynne/bierne (wybrać właściwe) –
II Ogólnopolski Kongres Nieruchomości”

*Niespełnienie tego warunku może spowodować opóźnienia w zaksięgowaniu opłaty, a w konsekwencji nawet wykluczyć Państwa udział w konferencji.

W przypadku współwystąpienia dwójki lub więcej autorów prosimy o samodzielne wniesienie opłaty przez każdego ze współautorów osobno.

➡️ PUBLIKACJA POKONFERENCYJNA
Organizatorzy przewidują możliwość wydania publikacji jednak będzie to zależne od liczby autorów chętnych do opublikowania tekstu w monografii naukowej. Cena za udział w Kongresie nie obejmuje opłaty publikacyjnej.

➡️FAQ
• Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT – prosimy zgłosić stosowną prośbę w formularzu rejestracji (późniejsze zgłoszenie może nie zostać uwzględnione).
• Jeśli Państwa udział pokrywa uczelnia (lub inna instytucja/firma), sugerujemy samodzielne pokrycie udziału w konferencji i uzyskanie zwrotu od uczelni (instytucji/firmy) na podstawie wystawionej na uczelnię (instytucję/firmę) przez nas faktury (w razie wątpliwości prosimy o kontakt z Koordynatorką konferencji).
• Opłata wniesiona nie podlega zwrotowi (jest bowiem równoznaczna z uzyskaniem prawa wstępu na konferencję).
• Link do transmisji (pokoju konferencyjnego) zostanie udostępniony zarejestrowanym uczestnikom w ciągu 24 godzin przed rozpoczęciem konferencji.
• Możliwe jest wygłoszenie wystąpienia przez dwójkę lub więcej uczestników (opłatę należy pomnożyć przez liczbę prelegentów).
• Czas wystąpienia wynosi 10-15 min (w zależności od faktu wygłaszania wystąpienia samodzielnie lub w duecie oraz ogólnej liczby wystąpień).
• Certyfikaty papierowe wysyłane są pocztą tradycyjną w przeciągu dwóch miesięcy od zakończenia konferencji (dotyczy to certyfikatów wysyłanych na terytorium Polski) – ze względu na zbliżające się terminy stypendialne, zrobimy wszystko co w naszej mocy by dostarczyć je jednak szybciej.
• Certyfikaty cyfrowe wysyłane są *wszystkim* uczestnikom w ciągu tygodnia od zakończenia konferencji.
• Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o składzie Komitetu Naukowego konferencji.
• Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o statusie towarzystwa naukowego Center for American Studies.
• Godzinę wystąpienia w ramach konferencji określa Organizator (nie ma możliwości zmiany godziny wystąpienia ustalonej w harmonogramie konferencji).
• Regulamin konferencji: www.cfasofficial.com/pl/regulamin.

➡️PYTANIA?
W razie pytań prosimy o wiadomość mailową do Koordynatorki Kongresu, Pani Patrycji Lewandowskiej, na adres: lewandowska@cfasofficial.com
Chętnie pomożemy.
Do zobaczenia na Kongresie!
________________________________
Center for American Studies - O NAS
Center for American Studies jest towarzystwem naukowym (KRS: 0000771445, NIP: 7811990247), które realizuje swoją misję naukowo-badawczą i dydaktyczną w oparciu o przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Tekst jednolity Dz. U. 2001 nr 79, poz. 855), ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873), postanowienie sądu o utworzeniu stowarzyszenia i zatwierdzony przez Krajowy Rejestr Sądowy statut.
Organem nadzorującym działalność Center for American Studies jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Center for American Studies prowadzi działalność edukacyjną, naukowo-badawczą i wydawniczą organizując konferencje, seminaria, szkolenia i publikacje skierowane do młodych i doświadczonych naukowców. 


Źródło:  https://fb.me/e/3LkWb1duY

Aktualizacja:  2024-06-02