5th International Conference „Constitutions and Constitutional Law in the World”


-

Online (Microsoft Teams)
Online (Microsoft Teams), Online (Microsoft Teams)

Szanowni Państwo,

Center for European Studies i Center for American Studies zapraszają Państwa do udziału w V Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Constitutions and Constitutional Law in the World".


➡️KIEDY?
Konferencja odbędzie się w sobotę 9 sierpnia 2025 między 9.00 a 16.00 w formie online na platformie Microsoft Teams.

Dokładna długość konferencji zależy od liczby prelegentów. W razie wysokiej liczby zgłoszeń zastrzegamy możliwość przedłużenia Konferencji także na niedzielę 10 sierpnia 2025.


➡️CZEGO DOTYCZY KONFERENCJA?
Głównym założeniem konferencji jest dyskusja na temat konstytucji i szeroko pojętego prawa konstytucyjnego oraz zagadnień ustrojowych i problemów ze styku prawa i nauk politycznych.

Konstytucje oraz prawo konstytucyjne poruszymy tak w perspektywie współczesnej, jak i historycznej.

Prezentacje mogą dotyczyć konstytucji i prawa konstytucyjnego poszczególnych państw (np. prawa konstytucyjnego Polski, Brazylii, Chin, Stanów Zjednoczonych), mieć charakter porównawczy (np. porównanie konstytucji Ukrainy i Włoch) lub stanowić interdyscyplinarną próbę rozwiązania problemów i wyzwań konstytucyjnych (np. wykorzystanie narzędzi ekonomii, socjologii lub nauk politycznych do rozwiązania kwestii konstytucyjnych).

Proponowane (przykładowe) obszary tematyczne:
• Konstytucje pisane i niepisane
• Prawa człowieka i prawo konstytucyjne
• Zasady prawa w trakcie stanu wojennego
• Ograniczenia (i pominięcia) praw człowieka w różnych konstytucjach
• Postanowienia, które powinny/nie powinny być zawarte w konstytucjach
• Prawa majątkowe w konstytucjach
• Systemy prezydenckie i parlamentarno-gabinetowe
• Regulacje podatkowe w konstytucjach
• Stany wyjątkowe
• Sądy konstytucyjne i ich rola
• Porównanie konstytucji
• Praworządność
• Zasady prawa
• Ochrona wartości konstytucyjnych
• Sądy najwyższe i konstytucje
• I wiele innych!

Powyżej wskazane obszary tematyczne mają charakter jedynie przykładowy – gorąco zachęcamy do wykraczania poza ich ramy. Wystąpienia mogą mieć także charakter interdyscyplinarny, łączący rozmaite dziedziny nauki.

Wierzymy w wolność akademickiej dyskusji i nie cenzurujemy wystąpień ze względów światopoglądowych lub politycznych. Oryginalne i nietuzinkowe wystąpienia zawsze znajdą uznanie ze strony Komitetu Naukowego.


➡️DLA KOGO?
• Do czynnego udziału w konferencji serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów, doświadczonych badaczy, a także wszystkie inne zainteresowane tematyką konferencji osoby.
• Uczestnictwo bierne nie wymaga posiadania żadnych naukowych kwalifikacji.

➡️JĘZYKI KONFERENCJI
Wystąpienia mogą być wygłaszane w następujących językach:
-> Polski
-> Angielski
-> Ukraiński
Stosownie do wyżej wymienionych języków, ułożone zostaną panele (sesje) w ramach konferencji.➡️ KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI
• prof. Christopher Kelley, LL.M. (University of Arkansas School of Law) – Przewodniczący Komitetu Naukowego.
• prof. UAM dr hab. Maksymilian Stanulewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) – Wiceprzewodniczący Komitetu Naukowego.
• prof. David Jones (Uniwersytet Warszawski) – Członek Komitetu Naukowego.
• adw. dr Valery Loumber (Gavrilov & Brooks, Sacramento/Los Angeles) – Członek Komitetu Naukowego.
• dr Wojciech Walczak (Uniwersytet w Białymstoku) – Członek Komitetu Naukowego.
• dr Julia Szwiec (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) – Członek Komitetu Naukowego.
• dr Lilya Kurii (Center for American Studies Ukraine, wcześniej: Khmelnytskyi National University) – Członek Komitetu Naukowego.
• Łukasz Darby Bartosik, LL.M. (Prezes Center for American Studies) – Sekretarz Komitetu Naukowego.

➡️UCZESTNICTWO CZYNNE I BIERNE - INFORMACJE
➤ UCZESTNICTWO CZYNNE (PRELEGENCI)
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika czynnego:

1️⃣ Prześlij abstrakt (200-300 słów) i wypełnij formularz uczestnictwa czynnego pod adresem: https://forms.gle/ugba4LuCkAeNSBn29

2️⃣ Rejestracji poprzez powyższy formularz dokonaj do godz. 23.59 dnia 30 lipca 2025 r. (termin ten nie zostanie przedłużony).
 

->Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów.
->Wyniki naboru abstraktów podane zostaną do dnia 31 lipca 2025 r.

3️⃣ Wnieś opłatę konferencyjną na numer rachunku bankowego, który zostanie podany zakwalifikowanym prelegentom w wiadomości mailowej – opłatę wnieść należy najpóźniej do dnia 2 sierpnia 2025 r.


➤ UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE)
Kroki niezbędne do rejestracji na konferencję przez uczestnika biernego:
1️⃣ Wypełnienij formularz uczestnictwa biernego znajdujący się pod adresem:
https://forms.gle/bNHv92xcAdscwGC39
 
2️⃣ Rejestracji dokonaj do godz. 23.59 dnia 2 sierpnia 2025 r.
Niewypełnienie formularza będzie skutkowało niemożliwością uczestniczenia w konferencji (a co za tym idzie – niemożliwością otrzymania certyfikatu).

3️⃣ Wnieś opłatę za uczestnictwo bierne na numer rachunku bankowego, który zostanie podany uczestnikom w wiadomości mailowej. Opłatę należy wnieść najpóźniej do dnia 4 sierpnia 2025 r. (uczestnicy bierni będą mieli możliwość zapoznania się z harmonogramem konferencji przed dokonaniem opłaty – nie oczekujemy opłaty “w ciemno”. Harmonogram z listą prelegentów i tytułami ich wystąpień zostanie udostępniony mailowo).➡️OPŁATY ZA UCZESTNICTWO
➤ UCZESTNICY CZYNNI (PRELEGENCI) – 2 opcje:
✔ 259 zł – certyfikat cyfrowy dostarczany drogą mailową (certyfikat cyfrowy opatrzony podpisami elektronicznymi członków Komitetu Naukowego jest równoważny certyfikatowi papierowemu).
✔ 289 zł – certyfikat cyfrowy + certyfikat papierowy dostarczany pocztą tradycyjną.

➤ UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE):
✔ 149 zł – uczestnictwo bierne + wysyłka certyfikatu opatrzonego podpisami elektronicznymi członków Komitetu Naukowego w wersji cyfrowej na wskazany przez uczestnika biernego adres mailowy.
✔ 169 zł – uczestnictwo bierne + certyfikat cyfrowy + certyfikat papierowy dostarczany pocztą tradycyjną.Jak zatytułować przelew?

Tytuł przelewu powinien zostać sformułowany według następującego wzoru*:

– opłata za uczestnictwo czynne/bierne (wybrać właściwe) – Conference CONSTITUTIONS”

* Niespełnienie tego warunku może spowodować opóźnienia w zaksięgowaniu opłaty, a w konsekwencji nawet wykluczyć Państwa udział w konferencji.

W przypadku współwystąpienia dwójki lub więcej autorów prosimy o samodzielne wniesienie opłaty przez każdego z współautorów osobno.


➡️PUBLIKACJA POKONFERENCYJNA
Organizatorzy przewidują możliwość wydania publikacji jednak będzie to zależne od liczby autorów chętnych do opublikowania tekstu w monografii naukowej. Cena za udział w konferencji nie obejmuje opłaty publikacyjnej.➡️FAQ
• Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT – prosimy zgłosić stosowną prośbę w formularzu rejestracji (późniejsze zgłoszenie może nie zostać uwzględnione).
• Jeśli Państwa udział w konferencji ma zostać sfinansowany przez uczelnię (instytucję/firmę) sugerujemy opłacenie udziału w konferencji z osobistych środków i uzyskanie następnie od uczelni (instytucji/firmy) zwrotu na podstawie wystawionej przez nas na uczelnię (instytucję/firmę) faktury.
• Opłata wniesiona nie podlega zwrotowi (jest bowiem równoznaczna z przyznaniem prawa wstępu na konferencję).
• Link do transmisji (pokoju konferencyjnego) zostanie udostępniony zarejestrowanym uczestnikom w ciągu 24 godzin przed rozpoczęciem konferencji.
• Możliwe jest wygłoszenie wystąpienia przez dwójkę lub więcej uczestników (opłatę należy pomnożyć przez liczbę prelegentów).
• Czas wystąpienia wynosi 15-25 min (w zależności od faktu wygłaszania wystąpienia solo lub w duecie oraz ogólnej liczby wystąpień).
• Certyfikaty papierowe zostaną wysłane pocztą tradycyjną w przeciągu dwóch miesięcy od zakończenia konferencji (dotyczy to certyfikatów wysyłanych na terytorium Polski) – ze względu na zbliżające się terminy stypendialne, zrobimy co w naszej mocy by dostarczyć je szybciej.
• Certyfikaty cyfrowe zostaną wysłane *wszystkim* uczestnikom w ciągu tygodnia od zakończenia konferencji.
• Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o składzie Komitetu Naukowego konferencji.
• Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o statusie towarzystwa naukowego Center for American Studies.
• Godzinę wystąpienia w ramach kongresu określa Organizator (nie ma możliwości zmiany godziny wystąpienia ustalonej w harmonogramie konferencji).
• Regulamin konferencji: www.cfasofficial.com/pl/regulamin.
➡️PYTANIA?
W razie pytań prosimy o wiadomość mailową do Koordynatora Konferencji, Pana Anatolia Tymchenko na adres e-mail: tymchenko@cfasofficial.com

Chętnie pomożemy.

Do zobaczenia na konferencji!

___________
CENTER FOR AMERICAN STUDIES - O NAS

Center for American Studies jest towarzystwem naukowym (KRS: 0000771445, NIP: 7811990247), które realizuje swoją misję naukowo-badawczą i dydaktyczną w oparciu o przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Tekst jednolity Dz. U. 2001 nr 79, poz. 855), ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873), postanowienie sądu o utworzeniu stowarzyszenia i zatwierdzony przez Krajowy Rejestr Sądowy statut.

Organem nadzorującym działalność Center for American Studies jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Center for American Studies prowadzi działalność edukacyjną, naukowo-badawczą i wydawniczą organizując konferencje, seminaria, szkolenia i publikacje skierowane do młodych i doświadczonych naukowców


Źródło:  https://fb.me/e/1lYuD0PA1

Aktualizacja:  2024-05-06