II Ogólnopolski Kongres Psychologii i Pedagogiki pt. “Osobowość, rozwój i zdrowie psychiczne”


-

Online
Microsoft Teams, Microsoft Teams

Szanowni Państwo,


Center for European Studies oraz Center for American Studies zapraszają Państwa do udziału w II Ogólnopolskim Kongresie Psychologii i Pedagogiki pt. “Osobowość, rozwój i zdrowie psychiczne”.


KIEDY?
Kongres odbędzie się w piątek 28 lutego 2025 między 16:30 a 21:00 w formie online na platformie Microsoft Teams.


Długość Kongresu zależy od liczby prelegentów. W razie wysokiej liczby zgłoszeń zastrzegamy możliwość przedłużenia kongresu także na sobotę 1 marca 2025.

CZEGO DOTYCZY KONGRES?

Głównym założeniem Kongresu jest psychologiczna i pedagogiczna dyskusja o problematyce osobowości, rozwoju i zdrowia psychicznego. Tematy te podejmiemy zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej (terapeutycznej i klinicznej).


PROPONOWANE (PRZYKŁADOWE) OBSZARY TEMATYCZNE
• Osobowość: różnice indywidualne, typy osobowości, czynniki wpływające na rozwój osobowości, kształtowanie się tożsamości, interakcje między osobowością a zdrowiem psychicznym… i wiele więcej.
• Rozwój człowieka: procesy rozwoju od wczesnego dzieciństwa do dorosłości, w tym w szczególności rozwój poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny; zagadnienia szczegółowe związane z rozwojem oraz czynniki wpływające na rozwój jednostki.
• Zdrowie psychiczne: aspekty zdrowia psychicznego, takie jak np. diagnostyka, leczenie, zapobieganie zaburzeniom psychicznym; promocja zdrowia psychicznego i dobrej jakości życia; typy zaburzeń psychicznych, jak depresja, lęki, zaburzenia osobowości… i wiele więcej.

Powyżej wskazane obszary tematyczne mają charakter jedynie przykładowy – gorąco zachęcamy do wykraczania poza ich ramy. Ponadto wystąpienia mogą mieć charakter interdyscyplinarny, łączący rozmaite dziedziny nauki.


Wierzymy w wolność akademickiej dyskusji i nie cenzurujemy wystąpień ze względów światopoglądowych lub politycznych.

Oryginalne i nietuzinkowe wystąpienia zawsze znajdą uznanie ze strony Komitetu Naukowego.

DLA KOGO?
• Do czynnego udziału w kongresie serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów, doświadczonych badaczy, praktyków z branży, a także wszystkie inne zainteresowane tematyką kongresu osoby.
• Uczestnictwo bierne nie wymaga posiadania żadnych naukowych kwalifikacji.

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI
• prof. UJK dr hab. Joanna Grzela (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) – Przewodnicząca Komitetu Naukowego.
• dr n. med Mirosława Dulczewska-Miller (praktyka lekarska w Chicago, Illinois, USA) – Członek Komitetu Naukowego.
• dr Jagoda Dzida (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) – Członek Komitetu Naukowego.
• dr Lilya Kurii (Center for American Studies Ukraine, wcześniej: Khmelnytskyi National University) – Członek Komitetu Naukowego.
• Łukasz Darby Bartosik, LL.M. (Prezes Center for American Studies) – Sekretarz Komitetu Naukowego.

UCZESTNICTWO CZYNNE I BIERNE INFORMACJE
➤UCZESTNICTWO CZYNNE (PRELEGENCI)
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na kongres przez uczestnika czynnego:

1. Zamieść abstrakt (200-300 słów) i wypełnij formularz uczestnictwa czynnego pod adresem: https://forms.gle/93ubxmW2qUsgg8F57

2. Rejestracji poprzez ww. formularz dokonaj do godz. 23.59 dnia 18 lutego 2025 r. (termin ten nie zostanie przedłużony).

Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów.
Wyniki naboru abstraktów podane zostaną do dnia 20 lutego
2025 r.

3. Wnieś opłatę za kongres na numer rachunku bankowego, który zostanie podany zakwalifikowanym prelegentom w wiadomości mailowej – opłatę wnieść należy najpóźniej do dnia 22 lutego 2025 r.


➤ UCZESTNICTWO BIERNE
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na kongres przez uczestnika biernego:

1. Wypełnij formularz uczestnictwa biernego znajdujący się pod adresem:
https://forms.gle/gw7QvWLyizsVuZQs7

2. Rejestracji poprzez ww. formularz dokonaj do godz. 23.59 dnia 22 lutego 2025 r. Niewypełnienie formularza będzie skutkowało niemożliwością uczestniczenia w kongresie (a co za tym idzie – niemożliwością otrzymania certyfikatu).

3. Wnieś opłatę za uczestnictwo bierne na numer rachunku bankowego, który zostanie podany uczestnikom w wiadomości mailowej.

Opłatę należy wnieść najpóźniej do dnia 24 lutego 2025 (uczestnicy bierni będą mieli możliwość zapoznania się z harmonogramem konferencji przed dokonaniem opłaty – nie oczekujemy opłaty “w ciemno”).


OPŁATY ZA UCZESTNICTWO
➤ UCZESTNICY CZYNNI (PRELEGENCI) – 2 opcje:
• 159 zł – certyfikat elektroniczny dostarczany drogą mailową (certyfikat elektroniczny w PDF opatrzony podpisami cyfrowymi członków Komitetu Naukowego jest równoważny certyfikatowi papierowemu).
• 189 zł – certyfikat elektroniczny + certyfikat papierowy dostarczany pocztą tradycyjną.

➤ UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE):
• 79 zł – uczestnictwo bierne + wysyłka certyfikatu elektronicznego z podpisami członków Komitetu Naukowego w wersji cyfrowej na wskazany przez uczestnika biernego adres mailowy.

Jak zatytułować przelew?
Tytuł przelewu powinien zostać sformułowany według następującego wzoru*:
„Imię i nazwisko – opłata za uczestnictwo czynne/bierne (wybrać właściwe) – Kongres Psychologii i Pedagogiki”


*Niespełnienie tego warunku może spowodować opóźnienia w zaksięgowaniu opłaty, a w konsekwencji nawet wykluczyć Państwa udział w Kongresie.
W przypadku współwystąpienia dwójki lub większej liczby prelegentów prosimy o samodzielne wniesienie opłaty przez każdego z prelegentów osobno.


PUBLIKACJA POKONFERENCYJNA
Organizatorzy przewidują możliwość wydania publikacji jednak będzie to zależne od liczby autorów chętnych do opublikowania tekstu w monografii naukowej. Cena za udział w kongresie nie obejmuje opłaty publikacyjnej.FAQ
• Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT – prosimy zgłosić stosowną prośbę w formularzu rejestracji (późniejsze zgłoszenie może nie zostać uwzględnione).
• Jeśli Państwa udział pokrywa uczelnia (lub inna instytucja/firma), sugerujemy samodzielne pokrycie udziału w konferencji i uzyskanie zwrotu od uczelni (instytucji/firmy) na podstawie wystawionej przez nas na uczelnię (instytucję/firmę) faktury (w razie wątpliwości prosimy o kontakt z Koordynatorem/ką konferencji).
• Opłata wniesiona nie podlega zwrotowi (jest bowiem równoznaczna z uzyskaniem prawa wstępu na konferencję).
• Link do transmisji (pokoju konferencyjnego) zostanie udostępniony zarejestrowanym uczestnikom w ciągu 24 godzin przed rozpoczęciem konferencji.
• Możliwe jest wygłoszenie wystąpienia przez dwójkę lub więcej uczestników (opłatę należy pomnożyć przez liczbę prelegentów).
• Czas wystąpienia wynosi 10-15 min (w zależności od faktu wygłaszania wystąpienia solo lub w duecie oraz ogólnej liczby wystąpień).
• Certyfikaty papierowe zostaną wysłane pocztą tradycyjną w przeciągu dwóch miesięcy od zakończenia konferencji (dotyczy to certyfikatów wysyłanych na terytorium Polski).
• Certyfikaty cyfrowe zostaną wysłane *wszystkim* uczestnikom w ciągu tygodnia od zakończenia konferencji.
• Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o składzie Komitetu Naukowego konferencji
• Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o statusie towarzystwa naukowego Center for American Studies
• Godzinę wystąpienia w ramach kongresu określa Organizator (nie ma możliwości zmiany godziny wystąpienia ustalonej w harmonogramie konferencji)

PYTANIA?

W razie pytań prosimy o kontakt z Koordynatorką Konferencji, Panią Magdaleną Kluską, pod adresem kluska@cfasofficial.com


Chętnie pomożemy.


Do zobaczenia!
_______________

CENTER FOR AMERICAN STUDIES- O NAS

Center for American Studies jest towarzystwem naukowym (KRS: 0000771445, NIP: 7811990247), które realizuje swoją misję naukowo-badawczą i dydaktyczną w oparciu o przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Tekst jednolity Dz. U. 2001 nr 79, poz. 855), ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873), postanowienie sądu o utworzeniu stowarzyszenia i zatwierdzony przez Krajowy Rejestr Sądowy statut.

Organem nadzorującym działalność Center for American Studies jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Center for American Studies prowadzi działalność edukacyjną, naukowo-badawczą i wydawniczą organizując konferencje, seminaria, szkolenia i publikacje skierowane do młodych i doświadczonych naukowców.


Źródło:  https://www.facebook.com/share/UVN2DHWN2fFzk11H/

Aktualizacja:  2024-06-03 12:44:44