III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Władza publiczna, administracja, samorząd".


-

Online
Online, Microsoft Teams

Szanowni Państwo,

Center for European Studies oraz Center for American Studies zapraszają serdecznie do udziału w III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Władza publiczna, administracja, samorząd".


KIEDY?

Konferencja odbędzie się w sobotę 20 września 2025 między 9.00 a 16.00 w formie online na platformie Microsoft Teams.

Dokładna długość Konferencji zależy od liczby prelegentów. W razie wysokiej liczby zgłoszeń zastrzegamy możliwość przedłużenia Konferencji także na niedzielę 21 września 2025.

CZEGO DOTYCZY KONFERENCJA?

Głównym założeniem konferencji jest dyskusja skupiona wokół trzech szeroko pojętych obszarów: władzy publicznej, administracji i samorządu.

Organizatorzy Konferencji pragną poddać pod dyskusję problematykę władzy publicznej, polityków, administracji i samorządu z perspektywy tak historycznych, jak i współczesnych wymiarów ich funkcjonowania w dowolnie wybranych państwach Europy i świata.

Prelegenci konferencji mogą korzystać z narzędzi i metod wybranych nauk (m. in. prawa i administracji, politologii, socjologii, filozofii, stosunków międzynarodowych czy ekonomii).

PROPONOWANE (PRZYKŁADOWE) OBSZARY TEMATYCZNE

• Organy władzy i ich ograniczenia

• Modele działania władzy na przykładach wybranych państw

• Prawo wyborcze 

• Rola samorządu a demokracja

• Osiągnięcia współczesnych nauk o administracji

• Administracja wobec współczesnych wyzwań państwa opiekuńczego

• Problemy ustrojowe wybranych państw

• Prawo administracyjne materialne a postępowanie administracyjne i regulacje kodeksowe

• Akt administracyjny jako forma kształtowania stosunków społecznych

• Skuteczność a legalność funkcjonowania organów administracji publicznej i samorządu

• Wertykalne i horyzontalne relacje między organami władzy publicznej w wybranych państwach 

• Historia władzy, administracji i samorządu na przestrzeni wieków

Powyżej wskazane obszary tematyczne mają charakter jedynie przykładowy – gorąco zachęcamy do wykraczania poza ich ramy. Wystąpienia mogą mieć także charakter interdyscyplinarny, łączący rozmaite dziedziny nauki.

Wierzymy w wolność akademickiej dyskusji i nie cenzurujemy wystąpień ze względów światopoglądowych lub politycznych. Oryginalne i nietuzinkowe wystąpienia zawsze znajdą uznanie ze strony Komitetu Naukowego.

DLA KOGO?

• Do czynnego udziału w konferencji serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów, doświadczonych badaczy, praktyków-profesjonalistów, a także wszystkie inne zainteresowane tematyką konferencji osoby.

• Uczestnictwo bierne nie wymaga posiadania żadnych naukowych kwalifikacji.

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI

• prof. UP dr hab. Grzegorz Krawiec (Kierownik Katedry Prawa Administracyjnego, Uniwersytet Pedagogiczny im. Edukacji Narodowej w Krakowie) – Przewodniczący Komitetu Naukowego.

• prof. UAM dr hab. Maksymilian Stanulewicz (Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) – Wiceprzewodniczący Komitetu Naukowego.

• adw. dr Valery Loumber (kancelaria Gavrilov & Brooks, Sacramento/Los Angeles; Dyrektor ds. akademickich Center for American Studies) – Członek Komitetu Naukowego

• dr Lilya Kurii (Center for American Studies Ukraine, wcześniej: Chmielnicki Uniwersytet Narodowy) – Członek Komitetu Naukowego.

• Łukasz Darby Bartosik, LL.M. (Prezes Center for American Studies) – Sekretarz Komitetu Naukowego.

UCZESTNICTWO CZYNNE I BIERNE INFORMACJE

➤UCZESTNICTWO CZYNNE (PRELEGENCI)

Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na kongres przez uczestnika czynnego:

1. Zamieść abstrakt (200-300 słów) i wypełnij formularz uczestnictwa czynnego pod adresem: https://forms.gle/rbQbwX3p2AjZwsrS7 

2. Rejestracji poprzez ww. formularz dokonaj do godz. 23.59 dnia 10 września 2025 r.

(termin ten nie zostanie przedłużony).

Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów.

Wyniki naboru abstraktów podane zostaną do dnia 11 września 2025 r.

3. Wnieś opłatę za Kongres na numer rachunku bankowego, który zostanie podany zakwalifikowanym prelegentom w wiadomości mailowej – opłatę wnieść należy najpóźniej do dnia 13 września 2025 r.

➤ UCZESTNICTWO BIERNE

Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na kongres przez uczestnika biernego:

1. Wypełnij formularz uczestnictwa biernego znajdujący się pod adresem:

https://forms.gle/wp6z5XyrGyFpKD819 

2. Rejestracji poprzez ww. formularz dokonaj do godz. 23.59 dnia 14 września 2025 r. Niewypełnienie formularza będzie skutkowało niemożliwością uczestniczenia w konferencji (a co za tym idzie – niemożliwością otrzymania certyfikatu).

3. Wnieś opłatę za uczestnictwo bierne na numer rachunku bankowego, który zostanie podany uczestnikom w wiadomości mailowej. Opłatę należy wnieść najpóźniej do dnia 16 września 2025 r. Uczestnicy bierni będą mieli możliwość zapoznania się z harmonogramem konferencji przed dokonaniem opłaty – nie oczekujemy opłaty “w ciemno” (harmonogram wraz z pełną listą prelegentów i tytułami ich prezentacji zostanie udostępniony mailowo).

OPŁATY ZA UCZESTNICTWO

➤ UCZESTNICY CZYNNI (PRELEGENCI) – 2 opcje:

• 169 zł – certyfikat elektroniczny dostarczany drogą mailową (certyfikat elektroniczny PDF opatrzony podpisami cyfrowymi członków Komitetu Naukowego jest równoważny certyfikatowi papierowemu).

• 199 zł – certyfikat elektroniczny + certyfikat papierowy dostarczany pocztą tradycyjną.

➤ UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE):

• 85 zł – uczestnictwo bierne + wysyłka certyfikatu opatrzonego podpisami cyfrowymi członków Komitetu Naukowego w wersji elektronicznej na wskazany przez uczestnika biernego adres mailowy.

Jak zatytułować przelew?

Tytuł przelewu powinien zostać sformułowany według następującego wzoru*: 

„Imię i nazwisko – opłata za uczestnictwo czynne/bierne (wybrać właściwe) – Konferencja Naukowa Władza publiczna, administracja, samorząd"

*Niespełnienie tego warunku może spowodować opóźnienia w zaksięgowaniu opłaty, a w konsekwencji nawet wykluczyć Państwa udział w konferencji.

W przypadku współwystąpienia dwójki lub większej liczby prelegentów prosimy o samodzielne wniesienie opłaty przez każdego z prelegentów osobno.

PUBLIKACJA POKONFERENCYJNA

Organizatorzy przewidują możliwość wydania publikacji jednak będzie to zależne od liczby autorów chętnych do opublikowania tekstu w monografii naukowej. Cena za udział w kongresie nie obejmuje opłaty publikacyjnej.

FAQ

• Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT – prosimy zgłosić stosowną prośbę w formularzu rejestracji (późniejsze zgłoszenie może nie zostać uwzględnione). 

• Jeśli Państwa udział w konferencji ma zostać sfinansowany przez uczelnię (lub inną instytucję/firmę) sugerujemy opłacenie udziału w konferencji z osobistych środków i uzyskanie następnie od uczelni (instytucji/firmy) zwrotu na podstawie faktury wystawionej przez nas na uczelnię (instytucję/firmę).

• Opłata wniesiona nie podlega zwrotowi (jest bowiem równoznaczna z przyznaniem prawa wstępu na konferencję).

• Link do transmisji (pokoju konferencyjnego) zostanie udostępniony zarejestrowanym uczestnikom w ciągu 24 godzin przed rozpoczęciem konferencji.

• Możliwe jest wygłoszenie wystąpienia przez dwójkę lub więcej uczestników (opłatę należy pomnożyć przez liczbę prelegentów).

• Czas wystąpienia wynosi 10-15 min (w zależności od faktu wygłaszania wystąpienia solo lub w duecie oraz ogólnej liczby wystąpień).

• Certyfikaty papierowe wysyłane są pocztą tradycyjną w przeciągu dwóch miesięcy od zakończenia konferencji (dotyczy to certyfikatów wysyłanych na terytorium Polski) – ze względu na zbliżające się terminy stypendialne, zrobimy wszystko co w naszej mocy by dostarczyć je jednak szybciej.

• Certyfikaty cyfrowe wysyłane są *wszystkim* uczestnikom w ciągu tygodnia od zakończenia konferencji – ze względu na zbliżające się terminy stypendialne, zrobimy wszystko co w naszej mocy, by dostarczyć je jednak szybciej.

• Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o składzie Komitetu Naukowego konferencji.

• Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o statusie towarzystwa naukowego Center for American Studies.

• Godzinę wystąpienia w ramach kongresu określa Organizator (nie ma możliwości zmiany godziny wystąpienia ustalonej w harmonogramie konferencji).PYTANIA?

W razie pytań prosimy o kontakt z Koordynatorką konferencji, Panią Magdaleną Kluską, na adres email: kluska@cfasofficial.com 

Chętnie Państwu pomożemy.

Do zobaczenia na konferencji!

_________________________________

CENTER FOR AMERICAN STUDIES- O NAS

Center for American Studies jest towarzystwem naukowym (KRS: 0000771445, NIP: 7811990247), które realizuje swoją misję naukowo-badawczą i dydaktyczną w oparciu o przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Tekst jednolity Dz. U. 2001 nr 79, poz. 855), ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873), postanowienie sądu o utworzeniu stowarzyszenia i zatwierdzony przez Krajowy Rejestr Sądowy statut.

Organem nadzorującym działalność Center for American Studies jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Center for American Studies prowadzi działalność edukacyjną, naukowo-badawczą i wydawniczą organizując konferencje, seminaria, szkolenia i publikacje skierowane do młodych i doświadczonych naukowców.
Źródło:  https://www.facebook.com/share/872VTk1BAKv5XpCM/

Aktualizacja:  2024-06-04