II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Kształtowanie jutra: człowiek, technologia i społeczeństwo”


-

Online

Szanowni Państwo,

Center for Science & Technology wraz z Center for American & European Studies mają przyjemność zaprosić do udziału w  II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.“Kształtowanie jutra: człowiek, technologia i społeczeństwo” 

KIEDY?
Konferencja odbędzie się w piątek 14 marca 2025 między 16.30 a 21.00 w formie online na platformie Microsoft Teams.Długość konferencji zależy od liczby prelegentów. W razie wysokiej liczby zgłoszeń zastrzegamy możliwość przedłużenia konferencji także na sobotę 15 marca 2025.

CZEGO DOTYCZY KONFERENCJA?
Celem konferencji jest dyskusja na temat wzajemnych oddziaływań pomiędzy człowiekiem i społeczeństwem a technologią oraz roli technologii na przestrzeni dziejów.Omówimy też jakie wyzwania i możliwości niesie ze sobą technologia oraz jak ludzie i społeczeństwo wpływają na jej rozwój.

Prezentowane badania mogą opierać się na metodach i narzędziach nauk społecznych i humanistycznych (prawa, psychologii, ekonomii, socjologii, itd.) oraz nauk ścisłych, przyrodniczych, medycznych i inżynieryjno-technicznych.Wystąpienia mogą dotyczyć dowolnie wybranych państw i obszarów świata.

Proponowane (przykładowe) obszary tematyczne:
→ Prawo nowych technologii
→ Transformacja cyfrowa we współczesnym biznesie
→ Zagrożenia i wyzwania związane z bezpieczeństwem w erze cyfrowej
→ Najnowsze osiągnięcia technologiczne
→ Równość dostępu do technologii
→ Wpływ technologii na przemiany w edukacji
→ Moralne aspekty technologii, takie jak sztuczna inteligencja, biotechnologia, i internet rzeczy
→ Technologia jako wsparcie celów zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska
→ Etyka wykorzystywania algorytmów decyzyjnych, uczenia maszynowego i autonomicznych systemów
→ Najnowsza technologia vs zdrowie
→ Cyberbezpieczeństwo
→ Potencjalny wpływ innowacji technologicznych na społeczeństwo
→ Rozwój narzędzi edukacyjnych opartych na technologii
→ Wady i zalety zdalnego nauczania
→ Metody eliminacji nierówności w cyfrowym społeczeństwie
→ Problemy związane z danymi osobowymi, atakami hakerskimi i ochroną prywatności
→ Telemedycyna, sztuczna inteligencja w diagnostyce medycznej
→ Sposoby rozwiązywania problemów ze współczesną technologią
→ Technologie odnawialnych źródeł energii, elektryfikacji transportu i redukcji śladu węglowego
→ Rola polityki publicznej wobec równego dostępu do technologii
→ Wpływ automatyzacji, robotyzacji i sztucznej inteligencji na rynek pracy, umiejętności zawodowe oraz przekształcenie przemysłu
→ Rola mediów społecznościowych, sztucznej inteligencji w mediach i nowych technologii komunikacyjnych na opinie publiczne, kulturę i demokrację

Powyżej wskazane obszary tematyczne mają charakter jedynie przykładowy – gorąco zachęcamy do wykraczania poza ich ramy.

Ponadto wystąpienia mogą mieć charakter interdyscyplinarny, łączący rozmaite dziedziny nauki.

Nie cenzurujemy wystąpień z przyczyn politycznych lub światopoglądowych. Oryginalne i nietuzinkowe wystąpienia zawsze znajdą uznanie ze strony Komitetu Naukowego.Prezentacje mogą być oparte na badaniach własnych lub cudzych (przeglądzie osiągnięć i literatury), jak również przyjmować formę case-studies.

Akceptowane są także wystąpienia w formie posteru.

DLA KOGO?
☞ Do czynnego udziału w konferencji serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów, doświadczonych badaczy, a także wszystkie inne zainteresowane tematyką konferencji osoby.
☞ Uczestnictwo bierne nie wymaga posiadania żadnych naukowych kwalifikacji.

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI
• prof. dr hab. inż. Wojciech Wieleba (Politechnika Wrocławska)
• prof. UJK dr hab. Joanna Grzela (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
• prof. UJK dr hab. Nina Stępnicka (Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach)
• dr hab. inż. Waldemar Dołęga (Politechnika Wrocławska)
• dr n. med. Mirosława Dulczewska-Miller (Pediatrics & Dermatology Clinic, Chicago, Illinois, USA)
• dr inż. Tomasz Czapka (Politechnika Wrocławska)
• dr Iryna Sitak (National Technical University in Kharkiv)
• dr Valery Loumber (Dyrektor ds. akademickich)
• mgr Łukasz Darby Bartosik (Prezes Center for American & European Studies)

UCZESTNICTWO CZYNNE I BIERNE – INFORMACJE
☞ UCZESTNICTWO CZYNNE (PRELEGENCI)
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika czynnego:
1. Zamieść abstrakt i wypełnij formularz uczestnictwa czynnego pod adresem:
https://forms.gle/SZoPdwUixh26EF9D7

2. Rejestracji poprzez ww.formularz dokonaj do godz. 23.59 dnia 3 marca 2025 r.

Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów.
Wyniki naboru abstraktów podane zostaną do dnia 4 marca 2025 r.

3. Wnieś opłatę konferencyjną na numer rachunku bankowego, który zostanie podany zakwalifikowanym prelegentom w wiadomości mailowej – opłatę wnieść należy najpóźniej do dnia 6 marca 2025 r. (godz. 20.00).

☞ UCZESTNICTWO BIERNE
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika biernego:
1. Wypełnij formularz uczestnictwa biernego znajdujący się pod adresem:
https://forms.gle/s2mXeGF2FhCsyUYBA

2. Rejestracji poprzez ww. formularz dokonaj do godz. 23.59 dnia 7 marca 2025 r.
Niewypełnienie formularza będzie skutkowało niemożliwością uczestniczenia w konferencji (a co za tym idzie – niemożliwością otrzymania certyfikatu).

3. Wnieś opłatę za uczestnictwo bierne na numer rachunku bankowego, który zostanie podany uczestnikom w wiadomości mailowej. Opłatę należy wnieść najpóźniej do dnia 9 marca 2025 r. (będą mogli się Państwo wcześniej zapoznać z harmonogramem konferencji – nie oczekujemy “opłaty w ciemno”. Harmonogram z pełną listą uczestników i tytułami ich wystąpień zostanie udostępniony mailowo).


OPŁATY ZA UCZESTNICTWO
➤ UCZESTNICY CZYNNI (PRELEGENCI) – 2 opcje:
• 159 zł – certyfikat elektroniczny dostarczany drogą mailową (certyfikat elektroniczny opatrzony podpisami cyfrowymi członków Komitetu Naukowego jest równoważny certyfikatowi papierowemu).
• 189 zł – certyfikat cyfrowy + certyfikat papierowy dostarczany pocztą tradycyjną.
➤ UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE)
• 79 zł – uczestnictwo bierne + wysyłka certyfikatu opatrzonego podpisami cyfrowymi członków Komitetu Naukowego w wersji cyfrowej na wskazany przez uczestnika biernego adres mailowy.


Jak zatytułować przelew?
Tytuł przelewu powinien zostać sformułowany według następującego wzoru*:
– opłata za uczestnictwo czynne/bierne (wybrać właściwe) – Konferencja Kształtowanie jutra”.

*Niespełnienie tego warunku może spowodować opóźnienia w zaksięgowaniu opłaty, a w konsekwencji nawet wykluczyć Państwa udział w konferencji.W przypadku współwystępowania dwójki lub więcej autorów prosimy o samodzielne wniesienie opłaty przez każdego z współautorów osobno.

PUBLIKACJA POKONFERENCYJNA
Organizatorzy przewidują możliwość wydania publikacji jednak będzie to zależne od liczby autorów chętnych do opublikowania tekstu w monografii naukowej. Cena za udział w konferencji nie obejmuje opłaty publikacyjnej.

FAQ

• Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT – prosimy zgłosić stosowną prośbę w formularzu rejestracji (późniejsze zgłoszenie może nie zostać uwzględnione).
• Jeśli Państwa udział w konferencji ma zostać sfinansowany przez uniwersytet (instytucję/firmę) sugerujemy opłacenie faktury z osobistych środków i uzyskanie następnie od uniwersytetu (instytucji/firmy) we własnym zakresie zwrotu na podstawie wystawionej przez nas na uniwersytet (instytucję/firmę) faktury.
• Opłata wniesiona nie podlega zwrotowi (jest bowiem równoznaczna z przyznaniem prawa wstępu na konferencję).
• Link do transmisji (pokoju konferencyjnego) zostanie udostępniony zarejestrowanym uczestnikom w ciągu 24 godzin przed rozpoczęciem konferencji.
• Możliwe jest wygłoszenie wystąpienia przez dwójkę lub więcej uczestników (opłatę należy pomnożyć przez liczbę prelegentów).
• Czas wystąpienia wynosi 10-15 min (w zależności od faktu wygłaszania wystąpienia samotnie lub w duecie oraz ogólnej liczby wystąpień).
• Certyfikaty papierowe zostaną wysłane pocztą tradycyjną w przeciągu dwóch miesięcy od zakończenia konferencji (dotyczy to certyfikatów wysyłanych na terytorium Polski).
• Certyfikaty cyfrowe zostaną wysłane *wszystkim* uczestnikom w ciągu tygodnia od zakończenia konferencji.
• Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o składzie Komitetu Naukowego konferencji.
• Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o statusie towarzystwa naukowego Organizatora.
• Godzinę wystąpienia w ramach konferencji określa Organizator (nie ma możliwości zmiany godziny wystąpienia ustalonej w harmonogramie konferencji).

PYTANIA?

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy z Koordynatorką Konferencji, Panią Kariną Szczepaniak: szczepaniak@cfasofficial.com

Chętnie pomożemy.
Do zobaczenia online!

 

CENTER FOR SCIENCE & TECHNOLOGY

Center for Science & Technology funkcjonujące w ramach polsko-amerykańskiego Stowarzyszenia Center for American Studies (KRS: 0000771445, NIP: 7811990247) jest towarzystwem naukowym realizującym swoją misję naukowo-badawczą w oparciu o przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Tekst jednolity Dz. U. 2001 nr 79, poz. 855), ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873), postanowienie sądu o utworzeniu stowarzyszenia i swój statut.

Organem nadzorującym działalność Center for Science & Technology i Center for American Studies jest Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Center for Science & Technology prowadzi działalność edukacyjną, naukowo-badawczą i wydawniczą organizując konferencje, seminaria, szkolenia i publikacje skierowane do studentów i doktorantów, doświadczonych badaczy oraz wszystkich innych zainteresowanych naukami ścisłymi, przyrodniczymi i inżynieryjno-technicznymi.


Źródło:  https://www.facebook.com/share/ZMdvH3b4uvTujuFJ/

Aktualizacja:  2024-06-10