XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Na pograniczach kultur i narodów". Historia, kultura, dialog


-

Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku
Sanok, ul. Mickiewicza 21

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy Państwa na tegoroczną, XII Międzynarodową Konferencję Naukową z cyklu „Na pograniczach kultur i narodów”. Historia, kultura, dialog, która odbędzie się w formie hybrydowej w dniach 12-14 września 2024 roku w Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku.

Miejsce spotkania nie jest przypadkowe. Sanok wraz z ziemią sanocką to typowy obszar pogranicza, w którym w ciągu wieków nawarstwiały się wpływy wielu kultur i oddziaływań żywiołów polskiego, ruskiego, niemieckiego, a także żydowskiego.

Celem Organizatorów jest przedstawienie złożoności problematyki pograniczy rozumianych nie tylko w kategoriach przestrzenno-etnicznych, ale także jako miejsca spotkania się odmiennych zbiorowości, zróżnicowanych społecznie, religijnie oraz kulturowo z ich wzajemnym oddziaływaniem.

Tak jak w poprzednich edycjach do spotkania i naukowego dialogu zapraszamy badaczy różnych specjalności z ośrodków naukowych w kraju oraz z zagranicy, zakładając szeroki zakres prezentacji problemów w wymiarze historycznym i 

współczesnym, w wielu aspektach – socjologicznych, ekonomicznych, kulturoznawczych, wyznaniowych oraz edukacyjnych.

Zapraszamy do zgłaszania propozycji referatów na wskazane poniżej kategorie tematyczne:

- Społeczeństwo wielokulturowe: relacje społeczne i kulturowe na pograniczach, na styku etnosów, wyznań, kultur, narodów, dyfuzja kultur na pograniczach;

- Przemiany obyczajowości świeckiej i religijnej, dorocznej i rodzinnej; „własna” a „inna” obyczajowość - trwanie i zmiana;

- Kultywowanie własnej (narodowej czy regionalnej) tradycji kulturowej, a wpływy zewnętrzne;

- Wyznania (religie), Kościoły i ich relacje na pograniczach; struktury kościelne na pograniczach;

- Sztuka sakralna na pograniczach: zachowanie własnej tradycji artystycznej (stylowej), a oddziaływanie innych („obcych”) wzorów artystycznych;

- Dziedzictwo artystyczne na pograniczach (kłopotliwe, sfragmentaryzowane, pluralistyczne, wspólne czy kategoryzowane jako inne i obce, dziedzictwo jako produkt); waloryzacja – działania konserwatorskie i muzealne;

- „Swoje” i „obce” środowisko artystyczne; artysta (z) pogranicza i współczesne formy upowszechniania sztuki na pograniczach; ruch artystyczny mniejszości narodowych, formy kultywowania własnej kultury; pogranicze w polityce kulturalnej (państwa i lokalnej);

- Zagadnienia oświaty mniejszości narodowych na pograniczach;

- Edukacyjny wymiar migracji;

- Migracje ekonomiczne (transgraniczne);

- Mniejszości narodowe na pograniczach: poczucie własnej tożsamości i jej relacja do tożsamości innej grupy narodowej;

- Sposoby określania tożsamości grupy, wspólnoty, jednostki w relacji do „innego” i do „swojego” - konflikty czy tolerancja; 

- Dylematy społeczno-demograficzne: dzietność, starzenie się populacji, proporcje grup społeczno-zawodowych, ludność pograniczy w grupach wieku,

 

- opieka społeczna, poziom edukacji - wykształcenia, migracja wieś - miasto, problematyka wykluczenia osób pod względem statusu materialnego, zdrowotnego (niepełnosprawność), płci; stan zdrowotności i opieki medycznej na pograniczach (w relacji do obszarów centralnych);

- Zagadnienia polityki gospodarczej w regionach pogranicznych – ekonomiczny wymiar relacji transgranicznych;

- Szanse i bariery rozwoju przedsiębiorczości na obszarach pogranicza; dysproporcje stanu infrastruktury (technicznej) – pogranicza, a inne obszary;

- Strategie rozwoju regionów i subregionów;

- Wartość i ochrona krajobrazu naturalno-kulturowego w procesie modernizacji gospodarczej pograniczy; zasoby naturalno-przyrodnicze i ich ochrona czy degradacja pod hasłem rozwoju i postępu gospodarczo-technicznego;

- Gospodarka leśna – aspekt gospodarczo-eksploatacyjny, a naturalne zasoby leśne jako wartość ogólnospołeczna;

- Konflikty zbrojne na pograniczach;

- Bezpieczeństwo wewnętrzne na pograniczach;

- Orientacje polityczne ludności na pograniczach; wsparcie dla poszczególnych partii (elektoraty), trwałość i dynamika zmian, zaufanie do polityków; państwo jako ”swoje” (moje) czy dystans?; inne zakresy świadomości politycznej.

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Doskonała Nauka II” 


Źródło:  https://up-sanok.edu.pl/pogranicza

Aktualizacja:  2024-06-10 09:23:06