XV Zlot Filozoficzny


MINIONA -

Instytut Religioznawstwa
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Pragniemy Państwa serdecznie zaprosić na 15. Zlot Filozoficzny, który odbędzie się 28–30 czerwca 2019 r. w Krakowie. Konferencja jest organizowana corocznie przez Ośrodek Badań Filozoficznych wspólnie z jednym z uniwersytetów. W tym roku współorganizatorem i gospodarzem Zlotu jest Uniwersytet Jagielloński.

Zlot Filozoficzny to konferencja skierowana do studentów, doktorantów i pracowników naukowych zajmujących się filozofią i pokrewnymi dziedzinami. Celem Zlotu jest prezentacja stanu najnowszych badań prowadzonych w ramach filozofii. Konferencja ma również sprzyjać integracji uczestników posiadających różny stopień doświadczenia oraz pochodzących z różnych ośrodków badawczych. Referatom studentów i doktorantów towarzyszą wystąpienia znaczących badaczy. Lista specjalnych gości tegorocznego Zlotu, którzy wygłoszą wykłady:

prof. dr hab. Krystyna Wilkoszewska (IF UJ)

prof. dr hab. Arkadiusz Chrudzimski (IF USz)

dr hab. Tadeusz Ciecierski (IF UW)

dr hab. Marcin Miłkowski (IF PAN)

dr Izabela Skoczeń (WPiA, IF UJ)

Zapraszamy do nadsyłania propozycji tematów wystąpień dotyczących dowolnego obszaru filozofii, które można będzie zaprezentować podczas 20-minutowego wystąpienia i późniejszej 10-minutowej dyskusji. Abstrakty proponowanych artykułów (nieprzekraczające 250 słów) prosimy przesyłać przez formularz rejestracyjny dostępny na stronie zlotu do 15-tego maja 2019 r.

Język konferencji: polski, angielski.

Więcej informacji zamieszczamy na stronie: http://zlot.obf.edu.pl/

Adres kontaktowy: zlot@obf.edu.pl


Ważne terminy:
15 maja 2019 – termin nadsyłania zgłoszeń
1 czerwca 2019 – informacja o zakwalifikowaniu
10 czerwca 2019 – termin uiszczenia opłaty konferencyjnej
28 czerwca - 30 czerwca 2019 – KONFERENCJA


____________________ENGLISH_____________________

Dear Students, PhD Candidates, and Academic Researchers,

We wish to cordially invite you to the 15th Philosophers’ Rally that will be held on 28–30 June 2019, in Cracow, Poland. The conference is organized annually by Centre for Philosophical Research and one of the local universities. This year, the local organizer is the Jagiellonian University.

Philosophers’ Rally is an academic conference aimed for students, PhD candidates, and academic researchers working in philosophy and related fields. The purpose of the Rally is to present the state of the recent research undertaken within philosophy. The event is conducive to the integration of participants having varying degrees of experience and coming from different research centers. During the conference, the speeches of students and PhD candidates accompany the speeches of noted researchers. This year guests list of the Rally:

dr Bianca Cepollaro (University of Milan)

prof. dr hab. Krystyna Wilkoszewska (IF UJ)

prof. dr hab. Arkadiusz Chrudzimski (IF USz)

dr hab. Tadeusz Ciecierski (IF UW)

dr hab. Marcin Miłkowski (IF PAN)

dr Izabela Skoczeń (WPiA, IF UJ)

We invite submissions on any topic in philosophy suitable for a 20 minute presentation followed by 10 minutes of discussion. Abstracts of the proposed papers (no longer than 250 words) should be submitted via registration form available on conference site by May 15th, 2019.


Conference languages: Polish, English.

For further information please visit: http://zlot.obf.edu.pl/

Contact e-mail: zlot@obf.edu.pl


Important dates:
May 15th, 2019 – abstract submission deadline
June 1st, 2019 – information about qualification
June 10th, 2019 – registration fees payment deadline
June 28th - June 30th, 2019 – the CONFERENCE


Źródło:  http://zlot.obf.edu.pl

Aktualizacja:  2019-05-10