"Dziedzictwo historyczne w przestrzeni miasta historycznego. Azja w Europie - Europa w Azji"


MINIONA -

Biblioteka Główna UPJPII w Krakowie
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

W roku 2021 obchodzimy 10 rocznicę ustanowienia przez Zgromadzenie Generalne UNESCO Rekomendacji w Sprawie Historycznego Krajobrazu Miejskiego. Ów niezwykle ważny dokument nie tylko określa nowe zasady zarządzania dziedzictwem w miastach historycznych, ale i redefiniuje podejście do całego ich zasobu.
Wyzwania postawione przed współczesnymi miastami historycznymi wymuszają wdrażanie strategii, które będą godzić konieczność ochrony materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego z nieustającymi wyzwaniami stojącymi przed rozwijającymi się przestrzeniami miejskimi. Ostatnie lata to także największa w dziejach i systematycznie wzrastająca migracja ludzi do miast. Tereny miejskie, które stają się centrum rozwoju intelektualnego, przemysłowego i gospodarczego, oraz szybciej postępujący rozwój technologiczny zmusza miasta do zapewnienia odpowiednich warunków życia swoim mieszkańcom.
Dziedzictwo kulturowe jest przestrzenią materialną i niematerialną, przez co zauważyć można ścisły związek pomiędzy rozwojem miasta, jego otwarciem się na turystykę a jakością życia mieszkańców. Ochrona tegoż dziedzictwa stanowi wyzwanie wobec konieczności zachowania wspólnych indywidualnych wartości i spuścizny historycznej. Stąd działania mające na celu jego ochronę wdrażane są według różnych koncepcji i strategii, szczególnie widocznych, jeśli porówna się historyczne miasta Europy i Azji. Aczkolwiek Europejczycy i Azjaci wykazują jednak pewne zbieżności w zachowaniu krajobrazu kulturowego swoich miast historycznych, w związku z czym często odnajdujemy europejskie ślady dziedzictwa w miastach azjatyckich i vice versa.Celem interdyscyplinarnej konferencji jest m.in.:
• próba odpowiedzi na pytania o aktualne problemy i wyzwania, jakimi sprostać muszą miasta historyczne w aspekcie ochrony ich lokalnego dziedzictwa kulturowego;
• podjęcie się określenia elementów kodu kulturowego, pozwalających na równoległe funkcjonowanie w przestrzeni miasta turystów oraz mieszkańców przy zrozumieniu wzajemnych potrzeb i oczekiwań oraz wykorzystania owego kodu dla właściwego zrozumienia dziedzictwa miast historycznych obydwu Europy i Azji.
• znalezienie odpowiedzi na szereg pytań, w tym m.in. jak budować i zarządzać rynkiem turystycznym, by zachować autentyczność miejsc historycznych i zadbać o potrzeby mieszkańców i turystów miast takich jak np. Kraków.
• rozpatrywanie zagadnień dotyczących śladów kultury europejskiej i azjatyckiej w określonych przestrzeniach urbanistycznych;Łącząc środowiska specjalistów rożnych dziedzin, których wspólnym celem jest opieka i poszanowanie dziedzictwa kulturowego, organizatorzy konferencji mają nadzieję stworzyć trwałą płaszczyznę dla interdyscyplinarnej debaty poświęconej dziedzictwu kulturowemu i jego ochronie, zarządzaniu miastem historycznym oraz wykorzystaniu indywidualnego kodu kulturowego w określonych branżach, m.in. turystycznej, kulturowej czy eventowej.Tworząc płaszczyznę dialogu organizatorzy będą starali się zachęcić uczestników konferencji do podzielenia się inicjatywami oraz zaprezentowania dobrych praktyk podejmowanych w miastach historycznych dla przedstawienia, promowania i ochrony dziedzictwa kulturowego.Jako organizatorzy pierwszej konferencji poświęconej w całości dziedzictwu kulturowemu przestrzeni miejskiej głęboko wierzymy, iż przyświecająca nam idea stanie się impulsem do zbudowania szerokiej płaszczyzny wymiany doświadczeń i dalszej współpracy.
Konferencja będzie miała charakter hybrydowy.
Istnieje zarówno możliwość wystąpienia i uczestniczenia poprzez platformę streamingową, jak i w sali konferencyjnej.Język konferencji: polski oraz angielskiZgłoszenia wystąpień można przesyłać na adres konferencja.media@upjp2.edu.pldo 30 września 2021
wymagany tytuł wystąpienia oraz krótki abstrakt.***
In 2021, we celebrate the 10th anniversary of the establishment of UNESCO Recommendation on the Historic Urban Landscape. This extremely important document not only defines new principles of heritage management in historical cities, but also redefines the approach to their entire resource.
The challenges faced by contemporary historical cities, in a way, force the implementation of strategies that will reconcile the need to protect tangible and intangible cultural heritage with the constant challenges facing the developing urban spaces. As recent years have seen the largest and systematically increasing migration of people to cities, the latters becoming centers of intellectual, industrial, economic and technological development, this force them to provide adequate living conditions for their inhabitants.
Cultural heritage, a material and non-material space, shows a close relationship between the city's development and its openness to tourism and the quality of life of its inhabitants. This particular heritage protection poses a challenge to the need to preserve common individual values and historical legacy. Hence, all the actions involving protecting, guarding and saving it are implemented according to various concepts and strategies, especially visible when comparing the historical cities of Europe and Asia. However, Europeans and Asians show some similarities in the preservation of their historic cities’ cultural landscape so one often finds traces of European heritage in Asian cities and vice versa.Key Topics
The conference offers a chance for participants from diverse disciplines and professions to engage in interdisciplinary dialogues on topics that include, but are not limited to:
• current problems and challenges historical cities face in terms of protecting their local cultural heritage;
• cultural code’s definitions, allowing i.a. the simultaneous functioning of tourists and residents in the city space, but also understanding each other's needs and expectations;
• cultural code in understanding the heritage of historic cities in both Europe and Asia;
• tourist market building and managing to preserve the authenticity of historical places and attend to the needs of residents and tourists of cities such as Krakow;
• issues related to the traces of European and Asian culture in specific urban spaces;An important dimension of this conference is to establish lasting collaborative links with specialists from various fields working on cultural heritage and its protection, historical cities management and a use of individual cultural code in specific industries, including tourist, cultural or event. By creating a platform for dialogue, the organizers will try to encourage conference participants to share their initiatives and to present good practices undertaken in historic cities for the presentation, promotion and protection of cultural heritage.As the organizers of the first conference devoted entirely to the cultural heritage of urban space, we strongly believe that our idea will become an impulse to build a broad platform for the exchange of experiences and further cooperation.The conference will be hybrid in nature, thus it is possible to participate through the streaming platform as well as in the conference room.
Conference language: Polish and EnglishProposals, abstracts and other forms of contribution and participation should be submitted by September 30, 2021, to the following e-mail address: konferencja.media@upjp2.edu.pl


Źródło:  http://www.ih-whidk.upjp2.edu.pl

Aktualizacja:  2021-09-18 17:45:06