II OKN: Pandemia COVID-19. Aspekty społeczne, polityczne, ekonomiczne i prawne.


MINIONA -

Poznań

Szanowni Państwo!
Center For European Studies oraz Center For American Studies działające we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszają Państwa do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji pt. "Pandemia COVID-19. Aspekty społeczne, polityczne, ekonomiczne i prawne".

KIEDY?
Konferencja odbędzie się w sobotę 13 listopada 2021 między 9.00 a 16.00 w formie online na platformie Microsoft Teams. (Długość konferencji zależy od liczby prelegentów. W razie dużej liczby zgłoszeń zastrzegamy możliwość przedłużenia konferencji także na niedzielę 14 listopada 2021).

CZEGO DOTYCZY KONFERENCJA?
Głównym założeniem konferencji jest dyskusja na temat społecznych, ekonomicznych, politycznych oraz prawnych skutków wybuchu pandemii COVID-19. Druga edycja konferencji ma również na celu przeprowadzenie analizy w jaki sposób zmieniła się sytuacja pandemiczna w ciągu minionego roku.
Organizatorzy konferencji pragną poddać pod dyskusję m.in. metody walki z rozprzestrzenianiem się wirusa, regulacje prawne ograniczające prawa i wolności obywateli, metody wsparcia branż poszkodowanych pandemią czy skutki wynikające ze społecznej izolacji.

PROPONOWANE OBSZARY TEMATYCZNE:
• wpływ pandemii COVID-19 na gospodarki poszczególnych państw oraz regionów;
• metody stosowane przez państwa mające na celu wsparcie najbardziej poszkodowanych branż;
• metody ochrony miejsc pracy;
• dobrowolność a obowiązek szczepień;
• pandemia a wybrane problemy społeczne (pogorszenie jakości edukacji, obniżony dostęp do opieki medycznej, itd.);
• skutki odosobnienia i społecznej izolacji w trakcie pandemii;
• pandemia a problemy związane ze służbą zdrowia w wybranych państwach;
• sposoby przeciwdziałania pandemii w politykach wybranych państw;
• pandemia a postulaty anty-globalizmu;
• pandemia a nowe regulacje prawne;
• pandemia a populizm i fake news.
• zmiany nawyków konsumentów;
• niskie stopy procentowe jako metoda wychodzenia z kryzysu spowodowanego pandemią;
• prawa i wolności obywatelskie w trakcie pandemii;
• unijny certyfikat covid;
Powyżej wskazane obszary tematyczne mają charakter jedynie przykładowy – gorąco zachęcamy do wykraczania poza ich ramy. Ponadto wystąpienia mogą mieć charakter interdyscyplinarny, łączący rozmaite dziedziny nauki.

DLA KOGO?
• Do czynnego udziału w konferencji serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów, doświadczonych badaczy, a także wszystkie inne zainteresowane tematyką konferencji osoby.
• Uczestnictwo bierne nie wymaga posiadania żadnych naukowych kwalifikacji.

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI
• Prof. UAM dr hab. Michał Urbańczyk (Pracownia Myśli Politycznej i Prawnej, Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu)
• Łukasz Darby Bartosik, LL.M. (Prezes Center For American Studies)

UCZESTNICTWO CZYNNE I BIERNE (INFORMACJE)
UCZESTNICTWO CZYNNE
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika czynnego:
• Zamieszczenie abstraktu (200-300 słów) z zachowaniem wymogów formalnych oraz wypełnienie formularza uczestnictwa czynnego pod adresem:
https://forms.gle/vyY16NomYqTqeyJX8
• Akceptacja Regulaminu konferencji w formularzu – Regulamin dostępny jest pod niniejszym linkiem:
https://tinyurl.com/y4ecxjk3
• Powyższych czynności należy dokonać do godz. 23.59 dnia 4 listopada 2021 r.;
• Uiszczenie opłaty konferencyjnej na numer rachunku bankowego, który zostanie podany zakwalifikowanym prelegentom w wiadomości mailowej – opłatę wnieść należy najpóźniej do dnia 8 listopada 2021 r.
Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów. Wyniki naboru abstraktów podane zostaną do dnia 5 listopada 2021 r.UCZESTNICTWO BIERNE
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika biernego:
• Wypełnienie formularza uczestnictwa biernego znajdującego się pod adresem:
https://forms.gle/TYEhCRKY8ZW8nq1MA
• Czynności tej należy dokonać do godz. 23.59 dnia 10 listopada 2021 r.;
Niewypełnienie formularza będzie skutkowało niemożliwością uczestniczenia w konferencji (a co za tym idzie – niemożliwością otrzymania certyfikatu);
• Uiszczenie opłaty za uczestnictwo bierne na numer rachunku bankowego, który zostanie podany uczestnikom w wiadomości mailowej;
• Opłatę należy wnieść najpóźniej do dnia 11 listopada 2021 r.

OPŁATY ZA UCZESNICTWO
UCZESTNICY CZYNNI (PRELEGENCI):
• 119 zł – certyfikat w wersji tradycyjnej (papierowy certyfikat opatrzony podpisem elektronicznym przez Komitet Naukowy) wysyłany na wskazany przez prelegenta adres korespondencyjny;
• 99 zł – certyfikat w wersji cyfrowej (podpisany elektronicznie przez Komitet Naukowy certyfikat w formacie PDF do samodzielnego wydruku) wysyłany na wskazany przez prelegenta adres mailowy.
UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE)
• 59 zł – uczestnictwo bierne + wysyłka certyfikatu w wersji cyfrowej (podpisany elektronicznie przez członka zarządu stowarzyszenia PDF do samodzielnego wydruku) na wskazany przez uczestnika biernego adres mailowy. Certyfikat może zostać potem wykorzystany do dodania go do CV oraz umieszczenia na różnych portalach, np. LinkedIn.
Jak zatytułować przelew?
Tytuł przelewu powinien zostać sformułowany według następującego wzoru*: „ – opłata za uczestnictwo czynne/bierne (wybrać właściwe) – Konferencja Naukowa pt. “Pandemia COVID-19.”.
*Niespełnienie tego warunku może spowodować opóźnienia w zaksięgowaniu opłaty, a w konsekwencji nawet wykluczyć Państwa udział w konferencji.
W przypadku współwystąpienia dwójki autorów prosimy o samodzielne wniesienie opłaty przez każdego z współautorów osobno.

PUBLIKACJA POKONFERENCYJNA
Organizatorzy przewidują możliwość wydania publikacji jednak będzie to zależne od liczby autorów chętnych do opublikowania tekstu w monografii naukowej. Cena za udział w konferencji nie obejmuje opłaty publikacyjnej.

FAQ
• Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT
• Opłata wniesiona nie podlega zwrotowi
• Link do transmisji (pokoju konferencyjnego) zostanie udostępniony zarejestrowanym uczestnikom w ciągu 24 godzin przed rozpoczęciem Konferencji
• Możliwe jest wygłoszenie wystąpienia przez dwóch uczestników (opłatę należy pomnożyć przez ilość prelegentów)
• Czas wystąpienia wynosi 10-15 min (w zależności od faktu wygłaszania wystąpienia samotnie lub w duecie oraz ogólnej liczby wystąpień)
• Certyfikaty uczestnictwa wysyłamy pocztą tradycyjną/mailową w przeciągu dwóch miesięcy od zakończenia konferencji
• Godzinę wystąpienia w ramach konferencji określa Organizator (nie ma możliwości zmiany godziny wystąpienia ustalonej w harmonogramie konferencji)
• Regulamin konferencji: https://tinyurl.com/y4ecxjk3

PYTANIA?
W razie pytań prosimy o kontakt poprzez wiadomość prywatną skierowaną na Facebooku do Center For American Studies.
Do zobaczenia na konferencji!


Źródło:  https://www.cfasofficial.com/pl/

Aktualizacja:  2021-10-19