Wpływ pandemii na przemiany przemysłu i usług / The Impact of the Pandemic on the Transformation of Industry and Services


MINIONA -

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Celem 37. Konferencji Naukowej bedzie kontynuowanie wymiany dorobku naukowego i prezentacja
prowadzonych aktualnie prac badawczych w krajowych i zagranicznych osrodkach akademickich,
głównie w zakresie: koncepcji metodologicznych rozwijajacych sie na polu geografii przemysłu i usług; lokalizacji i rozwoju przedsiebiorstw przemysłowych i usługowych w nawiazaniu do postepujacego procesu rozwoju cywilizacyjnego i kształtowania gospodarki opartej na wiedzy; zmiany struktur działowych przemysłu w ró¿nej skali układów przestrzennych, od skali lokalnej, regionalnej po skale krajowa i swiatowa; relacji przemysłu w stosunku do pozostałych sektorów gospodarki oraz jego wpływu na kształtowanie ¿ycia gospodarczego, społecznego i kulturowego w przestrzeni geograficznej; oceny poziomu innowacyjnosci i konkurencyjnosci krajowego przemysłu na tle przemysłu swiatowego; kształtowania sie przemysłów zaawansowanej technologii i sektora informatycznego (IT) oraz procesów serwicyzacji; oddziaływanie polityki na kierunki rozwoju działalnosci produkcyjnej i usługowej; ocene wpływu procesów transformacji oraz umiedzynarodowienia działalnosci gospodarczej w warunkach integracji europejskiej i globalizacji na przebudowe struktur bran¿owych i przestrzennych ró¿nej skali układów przestrzennych. Pragniemy rozpatrywac te problematyke nie tylko w układach przestrzennych Polski, ale tak¿e innych krajów, szczególnie Europy Srodkowej i Wschodniej. W 2021 r. dyskusja koncentrowac sie bedzie wokół problematyki wpływu pandemii, szczególnie trwajacej obecnie pandemii
Covid-19, na przemiany przemysłu i usług zachodzace w warunkach recesji wywołanej ograniczaniem aktywnosci gospodarczej.


Źródło:  http://www.przemysl.up.krakow.pl

Aktualizacja:  2021-10-22 07:13:11