Seksualność a prawo, psychologia i nauki o społeczeństwie


MINIONA -

Online (Microsoft Teams)
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Szanowni Państwo!
Center For American Studies działające we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zaprasza Państwa do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji pt. „Seksualność a prawo, psychologia i nauki o społeczeństwie”

Kiedy?
Konferencja odbędzie się w sobotę 15 stycznia 2022 w godzinach 9.00-16.00 w formie online na platformie Microsoft Teams. (W razie dużej liczby zgłoszeń zastrzegamy możliwość przedłużenia konferencji także na niedzielę 16 stycznia 2022).


Czego dotyczy konferencja?
Głównym założeniem konferencji jest dyskusja na temat szeroko pojętej problematyki seksualności przez pryzmat nauk społecznych i humanistycznych (prawa, psychologii, socjologii, kulturoznawstwa, politologii, filozofii, historii, antropologii, a także – co stanowić może dla niektórych pewne zaskoczenie – ekonomii). Organizatorzy konferencji otwarci są także na wystąpienia poświęcone problematyce seksualności z perspektywy medycyny i nauk o zdrowiu.

Proponowane (przykładowe) obszary tematyczne:
• regulacje prawne ingerujące w ludzką seksualność w porządkach prawnych wybranych państwo (kiedyś i dziś)
• nieheteronormatywność – aspekty prawne, polityczne, psychologiczne i kulturowe
• przestępczość na tle seksualnym
• problematyka dyskryminacji na tle seksualnym i płciowym
• zaburzenia seksualne u dzieci, młodzieży i dorosłych
• role płciowe w kulturach wybranych społeczeństw
• historia seksualności
• normy i obyczaje dotyczące seksualności w kulturach wybranych społeczeństw (kiedyś i dziś)
• urynkowienie seksualności
• seksualność w mass mediach i reklamie
• seksualność w sztuce (film, muzyka, rzeźba, malarstwo)
• seksualność w medycynie i naukach o zdrowiuWyżej wskazane obszary tematyczne mają charakter jedynie przykładowy – gorąco zachęcamy do wykraczania poza ich ramy. Ponadto wystąpienia mogą mieć charakter interdyscyplinarny, łączący rozmaite dziedziny nauki.

Dla kogo?
• Do czynnego udziału w konferencji serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów, doświadczonych badaczy, a także wszystkie inne zainteresowane tematyką konferencji osoby.
• Uczestnictwo bierne nie wymaga posiadania żadnych naukowych kwalifikacji.

Komitet naukowy konferencji
• Prof. UAM dr hab. Michał Urbańczyk (Pracownia Myśli Politycznej i Prawnej, Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu)
• Łukasz Darby Bartosik, LL.M. (Prezes Center For American Studies)

UCZESTNICTWO CZYNNE I BIERNE - INFORMACJE

UCZESTNICTWO CZYNNE
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika czynnego:
• Zamieszczenie abstraktu (200-300 słów) z zachowaniem wymogów formalnych oraz wypełnienie formularza uczestnictwa czynnego pod adresem: https://forms.gle/Rng8moUUx525jyW99
• Akceptacja Regulaminu konferencji w formularzu – Regulamin dostępny jest pod niniejszym linkiem:
https://tinyurl.com/y4ecxjk3
• Powyższych czynności należy dokonać do godz. 23.59 dnia 6 stycznia 2022 r. (termin ten nie zostanie przedłużony);
• Uiszczenie opłaty konferencyjnej na numer rachunku bankowego, który zostanie podany zakwalifikowanym prelegentom w wiadomości mailowej – opłatę wnieść należy najpóźniej do dnia 9 stycznia 2022 r.Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów. Wyniki naboru abstraktów podane zostaną do dnia 7 stycznia 2022 r.UCZESTNICTWO BIERNE
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika biernego:
• Wypełnienie formularza uczestnictwa biernego znajdującego się pod adresem:
https://forms.gle/SA17fF2pe84Qtxgw9
• Czynności tej należy dokonać do godz. 23.59 dnia 9 stycznia 2022 r.
Niewypełnienie formularza będzie skutkowało niemożliwością uczestniczenia w konferencji (a co za tym idzie – niemożliwością otrzymania certyfikatu);
• Uiszczenie opłaty za uczestnictwo bierne na numer rachunku bankowego, który zostanie podany uczestnikom w wiadomości mailowej;
• Opłatę należy wnieść najpóźniej do dnia 12 stycznia 2022 r.

OPŁATY ZA UCZESTNICTWO

UCZESTNICY CZYNNI (PRELEGENCI) – 2 opcje:
• 129 zł – certyfikat w wersji tradycyjnej dostarczany pocztą;
• 109 zł – certyfikat cyfrowy (równorzędny certyfikatowi papierowemu) dostarczany mailowo;UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE)
• 59 zł – uczestnictwo bierne + wysyłka certyfikatu w wersji cyfrowej (podpisany elektronicznie przez członka zarządu stowarzyszenia PDF do samodzielnego wydruku) na wskazany przez uczestnika biernego adres mailowy.Jak zatytułować przelew?
Tytuł przelewu powinien zostać sformułowany według następującego wzoru*: „ – opłata za uczestnictwo czynne/bierne (wybrać właściwe) – Konferencja Seksualność a prawo, psychologia i nauki o społeczeństwie"*Niespełnienie tego warunku może spowodować opóźnienia w zaksięgowaniu opłaty, a w konsekwencji nawet wykluczyć Państwa udział w konferencji.W przypadku współwystąpienia dwójki autorów prosimy o samodzielne wniesienie opłaty przez każdego z współautorów osobno.

PUBLIKACJA POKONFERENCYJNA
Organizatorzy przewidują możliwość wydania publikacji jednak będzie to zależne od liczby autorów chętnych do opublikowania tekstu w monografii naukowej. Cena za udział w konferencji nie obejmuje opłaty publikacyjnej

FAQ
• Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT;
• Opłata nie podlega zwrotowi;
• Link do transmisji zostanie udostępniony zarejestrowanym uczestnikom w ciągu 24 godzin przed rozpoczęciem Konferencji;
• Możliwe jest wygłoszenie wystąpienia przez dwóch uczestników (opłatę należy pomnożyć przez ilość prelegentów);
• Czas wystąpienia wynosi 10-15 min (w zależności od faktu wygłaszania wystąpienia samotnie lub w duecie oraz ogólnej liczby wystąpień);
• Certyfikaty uczestnictwa zostaną wysłane pocztą tradycyjną/mailową w przeciągu dwóch miesięcy od zakończenia konferencji (dotyczy to certyfikatów wysyłanych na terytorium Polski);
• Godzinę wystąpienia w ramach konferencji określa Organizator (nie ma możliwości zmiany godziny wystąpienia ustalonej w harmonogramie konferencji)
• Podczas wystąpienia koniecznym jest używanie zarówno mikrofonu, jak i kamery internetowej (przekaz audio-video). Niezachowanie tego wymogu będzie skutkowało niemożliwością otrzymania przez uczestnika certyfikatu.
• Regulamin konferencji: https://tinyurl.com/y4ecxjk3

PYTANIA?
W razie pytań prosimy o kontakt poprzez wiadomość prywatną skierowaną na Facebooku do Center For American Studies.
Do zobaczenia na konferencji!


Źródło:  https://www.facebook.com/CFASofficial

Aktualizacja:  2021-11-29