„Dydaktyka wczoraj i dziś – nauczanie języków klasycznych oraz kultury antycznej”


MINIONA -

Warszawa

Koło Naukowe Młodych Klasyków Instytutu Filologii Klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego serdecznie zaprasza na interdyscyplinarną konferencję studencko-doktorancką pt. „Dydaktyka wczoraj i dziś – nauczanie języków klasycznych oraz kultury antycznej”, która odbędzie się w dniu 15 I 2022 r.

Na przestrzeni wieków literatura kręgu grecko-rzymskiego była nośnikiem uniwersalnych wartości. Za pośrednictwem greki oraz łaciny rozprzestrzeniały się najważniejsze idee świata starożytnego. Trudno przecenić wartość antycznej spuścizny, która do dziś pobrzmiewa w naszej kulturze i wciąż żyje w języku, a która również stanowiła trzon działalności intelektualnej minionych epok. Właśnie to dziedzictwo wymagałoby najdokładniejszego poznania. Nie można tego osiągnąć bez użycia odpowiednich narzędzi dydaktycznych. Dlatego też zagadnienie kształcenia klasycznego było i jest tak istotne.

Jakie zadania miał ludi magister? Jaką rolę odgrywała kultura antyczna w szkole Karola Wielkiego? Jakie cele wyznaczali w nauczaniu łaciny renesansowi humaniści? Jakie metody dydaktyczne stosował Manuel Chrysoloras? Kto opracował metodę gramatyczno-tłumaczeniową? Jak uczyć łaciny i greki dziś? To tylko niektóre z pytań, na które chcielibyśmy poszukać odpowiedzi podczas naszej konferencji. Pragniemy zaproponować diachroniczne spojrzenie na dydaktykę języków klasycznych i kultury antycznej, a także zachęcić do dyskusji na temat zadań i kształtu nauczania tych dziedzin wiedzy dziś, w latach 20. XXI w.

Zaproszenie kierujemy do studentów i doktorantów zainteresowanych zarówno historią, jak i dzisiejszą problematyką dydaktyki łaciny i greki starożytnej oraz kultury antycznej. Naszą konferencję chcemy poświęcić następującym obszarom tematycznym:

● metody i środki dydaktyki języków klasycznych w ujęciu historycznym i jako problem współczesności;

● rola przedmiotu „łacina i kultura antyczna” w curriculum zajęć szkolnych licealisty;

● historia dydaktyki języków klasycznych od starożytności przedklasycznej aż do czasów najnowszych;

● miejsce kultury antycznej w edukacji na przestrzeni dziejów i współcześnie;

● historyczna teoria wychowania oraz wychowanie poprzez nauczanie tradycji greckorzymskiej;

● zabytki materialne związane z dydaktyką języków klasycznych i kultury antycznej;

● podręczniki do nauki języka łacińskiego, historii, filozofii antycznej etc.;

● nowoczesne środki dydaktyczne i dydaktyka ww. przedmiotów w dobie pandemii;

● samokształcenie w dziedzinie języków klasycznych i kultury antycznej na przestrzeni dziejów i współcześnie;

● wykształcenie klasyczne a jego refleksja w twórczości, dialog z poprzednimi wiekami;

● recepcja kultury antycznej w literaturze jako zabieg realizujący element dydaktyczny;

● szkoły starożytne jako miejsca kształtujące młode pokolenia w różnych dziedzinach życia świata antycznego (filozofia, retoryka, prawo itd.);

● szkoły doby średniowiecza, renesansu oraz późniejszych wieków, kontynuujące to dziedzictwo.

Pozostajemy również otwarci na inne propozycje, które byłyby związane z tematyką konferencji.

Jako języki klasyczne rozumiemy łacinę i grekę starożytną, jako kulturę antyczną – kulturę grecko-rzymską.

Zgłoszenia (w formie dokumentu .doc, .docx, .rtf) prosimy nadsyłać na adres knmk@uw.edu.pl do 2 I 2022 r., godz. 20:00. W treści dokumentu zatytułowanego według schematu: „Imię Nazwisko, Tytuł referatu, afiliacja”, prosimy o zawarcie:

1. abstraktu (max. 200 słów);

2. noty biograficznej (max. 80 słów) wraz z aktualną afiliacją, tytułem naukowym lub zawodowym oraz profilem badawczym;

3. numeru telefonu oraz adresu e-mail;

4. informacji o preferowanej formie zaświadczenia o udziale w konferencji (papierowe/elektroniczne).

Czas wystąpień: 20 min.

W zależności od rodzaju i ilości zgłoszeń planowana jest dyskusja (po poszczególnych wystąpieniach bądź panelach).

Decyzję o zakwalifikowaniu do udziału w konferencji uczestnicy otrzymają drogą mailową do dnia 7 I 2022 r.

Konferencja odbędzie się w trybie zdalnym poprzez platformę Google Meet.

Obok polskich mile widziane są referaty wygłoszone w języku łacińskim.

Komitet naukowy konferencji:

Prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska

Dr Magdalena Zawadzka

Dr Maciej Staniszewski

Dr Marcin Loch

Mgr Agnieszka Stachowicz-Garstka

Koło Naukowe Młodych Klasyków UW

e-mail: knmk@uw.edu.pl

strona internetowa: https://knmkifk.wixsite.com/latin

Prezes Koła: Sebastian Baranowski

e-mail: s.baranowski2@student.uw.edu.pl


Aktualizacja:  2021-12-06 15:31:48