Historiografia doby rozbicia dzielnicowego


MINIONA -

Poznań

Sekcja Historiografii Średniowiecznej Studenckiego Koła Naukowego Historyków UAM wraz z Kołem Naukowym Klasyków UAM zaprasza na studencko-doktorancką konferencję na temat historiografii doby rozbicia dzielnicowego, która odbędzie się 31 marca 2022 r. na platformie Microsoft Teams.


Rezultatem konferencji będzie wydanie publikacji pokonferencyjnej składającej się z wygłoszonych referatów oraz dyskusji wynikłych w toku jej obrad (dofinansowanie ze środków projektu „Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza”, numer wniosku 034/34UAM/0039). Inicjatywa ta wpisuje się interdyscyplinarny charakter współpracy nawiązanej przez środowiska historyków oraz filologów klasycznych UAM.W kręgu jej tematyki znajdują się między innymi:
- wpływ tradycji wincentyńskiej na dziejopisarstwo polskie,
- badania źródłoznawcze nad spuścizną historiograficzną doby rozbicia dzielnicowego i ich historia,
- znaczenie kronikarstwa wspomnianego okresu dla badań historycznych
- badania nad formą językowo-stylistyczną i literacką tekstów omawianego okresu historycznego,
- wpływ żywotów świętych na narrację historyczną w kronikach,
- spuścizna dziejopisarska omawianej w późniejszych dziełach historiograficznych,
- metodologia badań historycznych i językoznawczych na przykładzie kronikarstwa polskiego XII-XIV w.,
- intertekstualność i narratologia źródeł średniowiecznych doby rozbicia dzielnicowego,
- analiza językoznawcza poszczególnych przekładów kronik.Pragniemy podjąć szeroki dialog z innymi ośrodkami uniwersyteckich w całym kraju. Zapraszamy wszystkich doktorantów i studentów zainteresowanych historiografią doby rozbicia dzielnicowego Polski.


Studencko-doktorancka konferencja o historiografii doby rozbicia dzielnicowego odbędzie się online, dlatego nie obowiązuje żadna opłata za uczestnictwo. Prosimy o nadsyłanie abstraktów w języku polskim lub łacińskim (objętość abstraktów nieprzekraczająca 500 słów, wraz z bibliografią; wystąpienie powinno trwać maksymalnie 20 minut) oraz ewentualnych zapytań na adres: historiografiasredniowieczna@gmail.com. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa 20 marca. Ponadto prosimy o przesłanie przygotowanych do publikacji tekstów do dnia 3 maja 2022 r. Ze względu na termin rozliczenia projektu nie możemy zaakceptować artykułów nadesłanych później.


Komitet naukowy: Bartosz Jabłoński, Damian Janiak, Konrad Maik
Opiekunowie naukowi: prof. dr hab. Piotr Urbański, prof. UAM dr hab. Edward Skibiński.


Źródło:  https://www.facebook.com/events/1155449921862979?ref=newsfeed

Aktualizacja:  2022-01-18 18:15:13