X MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-PRAKTYCZNA NAUCZYCIELI I STUDENTÓW INSTYTUCJONALNE I PRZDSIĘBIORCZE FORMY WYPOCZYNKU W CZASIE WOLNYM OD PRACY W RAMACH TURYSTYKI NA WSI W OKRESIE PANDEMII K


MINIONA -

Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich Filia w Białymstoku
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

W życiu każdego człowieka najważniejszą sprawą życiową  i najcenniejszą wartością jest zdrowie. Określa się je jako dobrostan, błogostan, dobrobyt czyli pełnię dobrego stanu (z ang. wellbeing):

- fizycznego (biologicznego),

- psychicznego (emocjonalnego i umysłowego, inaczej intelektualnego),

- duchowego (świadomościowego),

- społecznego (rodzinnego, towarzyskiego i zawodowego).

Według definicji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) pojęcie „zdrowie” oznacza dobrostan, inaczej stan pełnego, dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego, duchowego
i społecznego, a nie wyłącznie brak choroby czy niedomagania.  Zdrowie to motywowana zdolność do aktywności i pracy, a nie jedynie brak choroby, czy niedomagania w postaci niepełnosprawności, starości i niesamodzielności. Do oceny stanu zdrowia stosuje się najczęściej tzw. mierniki negatywne, określające z reguły brak zdrowia (stan docelowy, pożądany) jako chorobę i jej skutki. Są też oceny stanu zdrowia na bazie mierników pozytywnych, określające np. rozwój badanej jednostki ludzkiej, jej sprawność fizyczną na podstawie prób czynnościowych (przez pomiar tętna po wysiłku fizycznym, pomiary ciśnienia krwi, czy oddechu). Stanowią one cenne uzupełnienie mierników negatywnych. Podanie dokładnej granicy między zdrowiem a chorobą, inaczej pomiędzy stanem normalnym
i docelowym a stanem patologicznym jest bardzo trudne, a czasami niemożliwe. Umownie przyjmuje się, że stan zdrowia czyli określoną sprawność funkcji fizjologicznych organizmu ludzkiego mierzy się metodami klinicznymi lub próbami laboratoryjnymi. Utrzymanie zdrowia wymaga pracy, przez:

- wykształcenie trwałych nawyków kulturowych, w tym kultury fizycznej i higieny,

- odpowiednich postaw wobec zdrowia fizycznego, psychicznego, duchowego i społecznego,

- opanowanie wiedzy i wykształceniem umiejętności do działalności prozdrowotnej i czynności profilaktyczno-leczniczych.

Według Marca Lalonde'a występują cztery pola zdrowia (i związane z nimi czynniki), wpływające na stan zdrowia człowieka i społeczeństwa, takie jak:

- biologia (warunki genetyczne, czynniki genetyczne) (16%),

- warunki środowiskowe, środowisko życia (środowisko przyrodnicze i kulturowe w miejscu funkcjonowania człowieka, tj. w domu, szkole, pracy, podczas odpoczynku) (21%),

- opieka zdrowotna, inaczej służba zdrowia (10%) - jej struktura oraz sprawność (efektywność)
i skuteczność funkcjonowania systemu zdrowotnego, a także dostępność do świadczeń medycznych (oferty terapeutycznej) oraz ich jakość,

- styl (jakość) życia, pracy, i odpoczynku po pracy (53%), o którym decyduje aktywność fizyczna, sposób odżywiania się, umiejętności radzenia sobie ze stresem, zachowania seksualne czy stosowanie używek, a także racjonalne zagospodarowanie czasu wolnego. Między pracą zawodową
a wypoczynkiem po pracy powinna zachodzić ścisła korelacja.

Kategoria „zdrowie” ma charakter interdyscyplinarny, jest przedmiotem zainteresowania wielu dyscyplin naukowych, w tym szeroko rozumianej medycyny (sztuki leczenia, a w niej psychiatrii, psychologii klinicznej), a ponadto filozofii (i związanej z nią etyki), socjologii, pedagogiki, kultury fizycznej, ekonomii, zarządzania i nauk technicznych.

Zdrowie stanowi najważniejszy i podstawowy składnik kapitału ludzkiego i wydajności pracy. Jako pierwsi kapitałem ludzkim zajęli się:

- Theodore William Schultz  (1902-1998) - amerykański ekonomista, laureat Nagrody Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii w 1979,

- Stanley Becker (1930-2014) - amerykański ekonomista, laureat Nagrody Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii w 1992.

Ochrona i promocja zdrowia, leczenie i usprawnianie organizmu ludzkiego można realizować w ramach systemu opieki zdrowotnej oraz w wiejskich obiektach turystycznych, w ciszy, spokoju
i w naturalnym otoczeniu. W programie pobytowym podczas turnusów rehabilitacyjnych na wsi istnieje możliwość świadczenia usług zdrowotnych. Potrzebne jest upowszechnianie instytucjonalnych i przedsiębiorczych form pobytu w środowisku wiejskim w czasie wolnym w ramach funkcjonowania:

- gospodarstw agroturystycznych lub agroekoturystycznych,

- gospodarstw ekoturystycznych,

- gospodarstw etnoturystycznych,

- gospodarstw terapoturystycznych,

- wiosek tematycznych,

- NAL (nieobozowej akcji letniej Związku Harcerstwa Polskiego),

- świetlic terapeutycznych na wsi,

- klastrów na terenach wiejskich,

- wiejskich domów pracy twórczej,

- wiejskich inkubatorów kreatywności i przedsiębiorczości,

- kół gospodyń wiejskich,

- targów agroekoturystycznych,

- turnusów rehabilitacyjnych,

- zagród edukacyjnych,

- gospodarstw opiekuńczych,

- wiejskich domów kultury,

- wiejskich kiermaszów produktów lokalnych i regionalnych,

- centrum informacyjno-marketingowego na wsi,

- wsi przyszłości,

- infrastruktury turystycznej na obszarach wiejskich.

Pomysły na instytucjonalne formy wypoczynku na wsi stanowią klucz służący rozwojowi turystyki na wsi i podnoszeniu jej konkurencyjności, co wpływa na wzrost poziomu życia społeczności wiejskiej. Staje się to szczególnie ważne w okresie ograniczeń i wzrostu kosztów działalności turystycznej na wsi, spowodowanych pandemią koronawirusa SARS CoV-2.

PROBLEMATYKA KONFERENCJI:

- zdrowie a kapitał ludzki,

- rozwój turystyki wiejskiej,

- bariery i czynniki rozwoju turystyki na wsi w okresie pandemii koronawirusa SARS CoV-2,

- innowacyjne formy zagospodarowania czasu wolnego w turystyce  na wsi,

- współpraca podmiotów turystyki na wsi z samorządem terytorialnym, placówkami służby zdrowia
i instytucjami kształcącymi personel medyczny,

- działania samorządowe na rzecz rozwoju turystyki na wsi,

- instytucje i instytucjonalno-prawne aspekty zagospodarowania czasu wolnego w turystyce wiejskiej podczas pandemii koronawirusa SARS CoV-2.

 CELE KONFERENCJI:

- przedstawienie znaczenia zdrowia w życiu człowieka i w gospodarce,

- podkreślenie znaczenia czasu wolnego w rozwoju osobowości człowieka i gospodarki,

- popularyzacja instytucji i innowacyjnych produktów, realizowanych w turystyce na wsi,

- finansowanie działalności inwestycyjnej w turystyce wiejskiej,

- ukazanie problemów bezpieczeństwa powszechnego w czasie pandemii koronawirusa SARS CoV-2,

- przedstawienie charakterystyki ruchu turystycznego na wsi w okresie pandemii koronawirusa SARS CoV-2,

- przedstawienie wyników badań naukowych dotyczących innowacyjnych form zagospodarowania czasu wolnego w turystyce wiejskiej,

- integracja środowiska naukowców, praktyków i studentów w zakresie badanej problematyki.

Regulamin uczestnictwa w konferencji naukowo-praktycznej (dalej w skrócie konferencji)

1. Konferencja odbędzie się we wskazanym terminie, na zasadzie wglądu na strony internetowe TZTiRT i kilku wybranych ośrodków naukowych, gdzie zostaną zgromadzone prezentacje i artykuły naukowe. Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie w podanym terminie na adres
e-mail sekretariatu konferencji prezentacji (w aplikacji PowerPoint), dotyczącej analizowanej przez autora problematyki. Po pozytywnej recenzji zostanie ona zamieszczona na stronach internetowych TZTiRT i kilku wybranych ośrodków naukowych. Autor może (nieobowiązkowo) zamieścić komentarz dźwiękowy do swojej prezentacji.

2. Każdy uczestnik konferencji może przesłać artykuł naukowy, który po pozytywnej recenzji zostanie umieszczony w recenzowanej monografii naukowej. Monografia będzie również dostępna na stronie  internetowej TZTiRT i stronach internetowych kilku wybranych ośrodków naukowych.

3. Jeśli uczestnik konferencji nie prześle w określonym terminie artykułu naukowego, to
w recenzowanej monografii naukowej zostanie umieszczona treść jego prezentacji.

4. Wszystkie prezentacje w aplikacji PowerPoint i monografia naukowa będą dostępne w dniu konferencji na stronie internetowej TZTiRT i stronach internetowych kilku wybranych ośrodków naukowych.

5. Wszelkie zapytania, postulaty, wnioski należy kierować bezpośrednio do autorów artykułów naukowych i (lub) prezentacji pod wskazany telefon i adres mailowy.

6. Uczestnictwo w konferencji naukowo-praktycznej jest bezpłatne.

7. Autor artykułu naukowego otrzymuje jeden bezpłatny egzemplarz wydanej recenzowanej monografii naukowej w wersji papierowej. Koszt przesyłki pokrywa strona zamawiająca recenzowaną monografię naukową.

8. Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymują bezpłatnie certyfikat droga elektroniczną.

9. Konferencja ma charakter interdyscyplinarny. Jej podstawowym celem jest wspieranie oraz wiązanie nauki i praktyki na poziomie szkół wyższych (nauczycieli akademickich, doktorantów
i studentów), szkół średnich i podstawowych (nauczycieli i uczniów), a także przedsiębiorstw, instytucji państwowych i samorządowych oraz organizacji pozarządowych, które reprezentują działaczy społecznych i politycznych oraz praktyków gospodarczych i przedsiębiorców.

10. Konferencja jest oparta na wolontariacie. Organizatorzy konferencji nie otrzymują środków finansowych z budżetu państwowego, regionalnego lub lokalnego, ani też z Unii Europejskiej lub innych programów pomocowych.

 INSTRUKCJA NAPISANIA POPRAWNEJ PREZENTACJI (W APLIKACJI POWERPOINT)

Uczestnik konferencji powinien przedstawić prezentację multimedialną, składającą się z 8 (ośmiu) slajdów (zatytułowanych grubą czcionką).

Slajd 1. Tytuł prezentacji (zawierający problem i tezę), imię i nazwisko autora prezentacji, numer telefonu i adres mailowy do korespondencji.

Slajd 2. Problem badawczy inaczej negatywny aspekt rzeczywistości społecznej, gospodarczej, kulturowej, przyrodniczej, politycznej, sytuacja niekorzystna, kwestia sporna poparta danymi statystycznymi. Problem to zadanie, zagadnienie stwarzające trudności i wymagające rozwiązania, sprawa do rozwiązania, kłopot.

Slajd 3. Cel pracy tj. pozytywny aspekt rzeczywistości społecznej, gospodarczej, politycznej, kulturowej, przyrodniczej, pożądany kierunek, kierunkowskaz, wyzwanie, aby rozwiązać problem, to także stan lub obiekt, do którego należy zmierzać, dążyć, aby rozwiązać problem.

Slajd 4. Teza to konkretny instrument, narzędzie myślowe służące rozwiązaniu problemu, założenie, twierdzenie, inaczej zdanie, które ma być dowiedzione. Tezę stanowi własne domyślne twierdzenie, które ogłaszamy, dajemy pod rozwagę, twierdząc, że „wydaje nam się”. Teza to własne twierdzenie, na którym opieramy dalsze wywody. Rozpoczyna się słowami „w pracy zostanie zweryfikowana teza, głosząca, że …”.Teza to założenie, twierdzenie wymagające dowodu, konkluzja, której należy dowieść na podstawie przyjętych przesłanek. Przez konkluzję rozumiemy wniosek, zakończenie działań myślowych, podające ostateczne wnioski. W slajdzie „teza” podajemy już istniejący przykład rozwiązujący analizowany problem badawczy (w skali lokalnej, w regionie w kraju lub na świecie.

Slajd 5. Własny pomysł na rozwiązanie problemu badawczego (kreatywność, pomysłowość autora prezentacji).

Slajd 6. Zakończenie i wnioski (należy nawiązać do stawianego problemu badawczego i pokazać
w jakim stopniu problem badawczy można rozwiązać).

Slajd 7. Literatura (w opracowaniu prezentacji i napisaniu artykułu naukowego, obowiązkowo należy przestrzegać podanych poniżej wymogów edytorskich).

Slajd 8. Dziękuję za uwagę.

 Literaturę w prezentacji należy zestawić w porządku alfabetycznym, w następujący sposób:

a. Pozycja książkowa (wariant A)

Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Ekonomia. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.

b. Pozycja książkowa (wariant B)

B.Kubiczek, Planowanie rozwoju szkoły podstawowej [w:] Jak planować rozwój placówki oświatowej?, redakcja naukowa Danuta Elsner. Wydawnictwo Mentor, Chorzów 2001.

Czasopismo

Jankowska B., Internacjonalizacja klastrów. „Gospodarka Narodowa” 2010 nr 5-6.

c. Internet - http://rehabilitacja.mp.pl/terapia-zajeciowa/show.html?id=130226/, (data dostępu: 03.04.2018).

 W artykułach naukowych do recenzowanej monografii należy przestrzegać wyszczególnionych poniżej wymogów edytorskich:

1. Objętość wraz z tabelami, rysunkami i fotografiami powinna liczyć do 20 tysięcy znaków (8-10 stron).

2. Artykuł powinien być napisany czcionką typu TIMES NEW ROMAN 12 PKT., 1½ odstępu między wierszami.

3. Wielkość tabel i rysunków nie może przekraczać formatu B-5 (12,5 x 19,5cm. Wszystkie tabele, wykresy, zdjęcia i rysunki powinny posiadać tytuł, źródło oraz numerację cyframi arabskimi.

4. Przy powoływaniu się na publikacje innych autorów, umieszczamy przypis dolny wg wzoru:

a. Pozycja książkowa (wariant A)

D.Begg, S.Fischer, R.Dornbusch, Ekonomia. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010, s.12.

b. Pozycja książkowa (wariant B)

B.Kubiczek, Planowanie rozwoju szkoły podstawowej [w:] Jak planować rozwój placówki oświatowej?, redakcja naukowa Danuta Elsner. Wydawnictwo Mentor, Chorzów 2001, s.121.

Czasopismo

B.Jankowska, Internacjonalizacja klastrów. „Gospodarka Narodowa” 2010, nr 5-6, s.3.

c. Internet http://rehabilitacja.mp.pl/terapia-zajeciowa/show.html?id=130226/, (data dostępu: 03.04.2018).

5. Wykaz literatury w końcowej części artykułu naukowego należy zestawić w porządku alfabetycznym w następujący sposób:

a. Pozycja książkowa (wariant A)

Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Ekonomia. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.

b. Pozycja książkowa (wariant B)

Kubiczek B., Planowanie rozwoju szkoły podstawowej [w:] Jak planować rozwój placówki oświatowej?, redakcja naukowa Danuta Elsner. Wydawnictwo Mentor, Chorzów 2001.

Czasopismo

Jankowska B., Internacjonalizacja klastrów. „Gospodarka Narodowa” 2010, nr 5-6.

c. Internet: http://rehabilitacja.mp.pl/terapia-zajeciowa/show.html?id=130226/, (data dostępu: 03.04.2018).

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej www.tztirt.prv.pl w zakładce wydawnictwo TZTiRT

 TERMIN PRZESYŁANIA PREZENTACII I ARTYKUŁÓW NAUKOWYCH

21 maja 2022 na adres e-mail: uroczanka.okopy@interia.pl

W konferencji naukowo-praktycznej nie ma zastosowania formularz zgłoszeniowy. Przesłanie prezentacji, ewentualnie też artykułu naukowego jest równoznaczne ze zgłoszeniem uczestnictwa w konferencji. Po pozytywnej recenzji materiały naukowe będą upublicznione na stronie internetowej TZTiRT (www.tztirt.prv.pl) i na stronach internetowych kilku wybranych ośrodków naukowych oraz umieszczone w monografii naukowej, o czym uczestnicy konferencji będą poinformowani.


Źródło:  http://www.tztirt.prv.pl

Aktualizacja:  2022-03-02 11:34:29