Oblicza postpamięci 5 – konflikty czy negocjacje?


MINIONA -

Siedziba Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Chociaż książka Michaela Rothberga Pamięć wielokierunkowa. Pamiętanie Zagłady w epoce dekolonizacji powstała ponad dekadę temu, pytania, które w niej stawia, wydają się wciąż aktualne. Najważniejsze z nich: czy pamięć musi być źródłem konfliktów, czy też może stać się obszarem negocjacji, pozostaje wciąż bez odpowiedzi. Dlatego proponujemy namysł nad tym zagadnieniem, przyjmując jako punkt wyjścia koncepcję pamięci wielokierunkowej Rothberga. Podobnie jak w poprzednich edycjach konferencji, proponujemy zawęzić pole poszukiwań do zjawisk zachodzących w sferze postpamięci, czyli zgodnie z definicją Marianne Hirsch, wśród generacji dziedziczących traumy pokoleniowe po swoich bliższych lub dalszych przodkach. Nie nakładamy jednak żadnych ograniczeń geograficznych ani czasowych. Nadal pragniemy, by konferencja była miejscem spotkań badaczy reprezentujących różne dziedziny i podejścia teoretyczne oraz metodologiczne. Dlatego zaproszenie kierujemy do kulturoznawców, historyków, literaturoznawców, językoznawców, socjologów, psychologów, politologów, historyków sztuki, filmoznawców, teatrologów, architektów.
Proponujemy podjęcie refleksji nad następującymi zagadnieniami:

- czy pamięć zbiorowa zbudowana wokół danej traumy zawsze musi przesłaniać pamięć związaną z inną traumą i z nią konkurować?

- w jaki sposób realizuje się negocjowanie (różnych) pamięci w przestrzeni społecznej? Czy pokojowa interakcja jest w ogóle możliwa, zważywszy na temperaturę emocjonalną sporów wokół dawnych wydarzeń?

- jak zachowują się wobec siebie grupy społeczne, które swoją tożsamość zbudowały na pamięci różnych wydarzeń lub różnej pamięci tych samych wydarzeń?

- czy konflikty pamięci ujawniają się tylko w obszarze społecznym, czy też mogą dotyczyć jednostki? Innymi słowy, czy jednostka może nosić w sobie różne traumy odziedziczone i jak sobie z tym radzi? Czy autobiograficzna narracja tożsamościowa pozwala jednostce skutecznie przezwyciężać konflikty pamięci?

Jednocześnie pozostajemy otwarci na inne spojrzenia na problematykę postpamięci i konfliktów, jakie mogą generować się w jej obszarze.

Z przyjemnością informujemy, że wykład inauguracyjny wygłosi profesor Ann Rigney (Universiteit Utrecht).

Języki konferencji: polski i angielski.

Formularz rejestracji prosimy wypełnić do 18 czerwca 2022 r. (PRZEDŁUŻONY TERMIN): https://forms.office.com/r/5z0hqn1jhh 

Wydarzenie: FB https://www.facebook.com/events/370255994939688

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany miejsca i/lub formuły konferencji, jeśli przeprowadzenie jej w formie stacjonarnej będzie niemożliwe albo nadmiernie utrudnione z przyczyn obiektywnych, w szczególności z powodu ograniczeń, nakazów i zakazów związanych z wprowadzeniem stanu pandemii. Zmiany zostaną niezwłocznie ogłoszone na stronie konferencji.

Opłata rejestracyjna:    450 PLN / 100

Dla doktorantów:             350 PLN / 75 €

Opłata obejmuje m. in.: materiały konferencyjne, uczestnictwo w sesjach i przerwy kawowe. Koszty noclegu uczestnicy pokrywają samodzielnie. Szczegóły dotyczące uiszczania wpłat, w tym numer konta bankowego, zostaną podane po zakwalifikowaniu zgłoszeń.

Doktorantki i doktorantów prosimy o przesłanie na adres mailowy konferencji krótkiej rekomendacji od opiekuna naukowego/promotora.

Planujemy publikację pokonferencyjną w formie recenzowanej monografii naukowej lub numeru tematycznego czasopisma naukowego, zastrzegając sobie prawo wyboru tekstów do druku.

Harmonogram:

Przesyłanie zgłoszeń i streszczeń do:       31.05.2022

Przedłużony termin zgłoszeń: 18.06.2022

Informacja o przyjęciu referatu:              30.06.2022

Wnoszenie opłat konferencyjnych do:      10.09.2022

Ogłoszenie programu konferencji:           25.09.2022


Źródło:  http://www.facesofpostmemory.confer.uj.edu.pl

Aktualizacja:  2022-06-09