II Ogólnopolska Konferencja pt. "Wolność, równość i wielokulturowość. Polska – Europa – świat".


MINIONA -

WPIA UAM, online
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Szanowni Państwo!Center For European & European Studies działające we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszają Państwa do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji pt. "Wolność, równość i wielokulturowość. Polska – Europa – świat".
?????????????????????
Konferencja odbędzie się w sobotę 6 sierpnia 2021 między 9.00 a 16.00 w formie online na platformie Microsoft Teams.(Długość konferencji zależy od liczby prelegentów. W razie dużej liczby zgłoszeń zastrzegamy możliwość przedłużenia konferencji także na niedzielę 7 sierpnia 2021).
???????????????????? ???????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????Głównym założeniem konferencji jest dyskusja na temat wolności, równości i wielokulturowości w Polsce, Europie i na świecie przez pryzmat prawa, ekonomii, socjologii, kulturoznawstwa oraz innych nauk społecznych i humanistycznych (m.in. psychologii, filozofii czy politologii).???????????????????????????????????????????? (????????????????????ł????????????????????) ???????????????????????????? ????????????????????????????????????????:
• pojęcie wolności; wolność człowieka w teorii i w praktyce
• wpływ prawa na wolność człowieka
• pojęcie równości; równość ludzi w teorii i w praktyce
• równość i regulacje prawne jej dotyczące – kiedyś, obecnie i w przyszłości
• wielokulturowość a regulacje prawne w państwach
• dyskryminacja ze względu na pochodzenie etniczne lub narodowePowyżej wskazane obszary tematyczne mają charakter jedynie przykładowy – gorąco zachęcamy do wykraczania poza ich ramy. Ponadto wystąpienia mogą mieć charakter interdyscyplinarny, łączący rozmaite dziedziny nauki.
???????????? ?????????????????
• Do czynnego udziału w konferencji serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów, doświadczonych badaczy, a także wszystkie inne zainteresowane tematyką konferencji osoby.
• Uczestnictwo bierne nie wymaga posiadania żadnych naukowych kwalifikacji.
???????????????????????????? ???????????????????????????? ????????????????????????????????????????????
• Prof. UAM dr hab. Michał Urbańczyk (Pracownia Myśli Politycznej i Prawnej, Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu)
• Łukasz Darby Bartosik, LL.M. (Prezes Center For American Studies)
???????????????????????????????????????????????? ???????????????????????? ???? ???????????????????????? – ????????????????????????????????????????➤ UCZESTNICTWO CZYNNE
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika czynnego:• Zamieszczenie abstraktu (200-300 słów) i wypełnienie formularza uczestnictwa czynnego pod adresem: https://forms.gle/MUV5LYaRMGM1qfn38• Akceptacja Regulaminu konferencji w formularzu – Regulamin dostępny jest pod niniejszym linkiem:
https://tinyurl.com/y4ecxjk3• Zgłoszenia należy dokonać do godz. 23.59 dnia 26 lipca 2022 r. (termin ten nie zostanie przedłużony);• Uiszczenie opłaty konferencyjnej na numer rachunku bankowego, który zostanie podany zakwalifikowanym prelegentom w wiadomości mailowej – opłatę wnieść należy najpóźniej do dnia 29 lipca 2022 r.Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów.Wyniki naboru abstraktów podane zostaną do dnia 27 lipca 2022 r.
➤ UCZESTNICTWO BIERNEKroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika biernego:• Wypełnienie formularza uczestnictwa biernego znajdującego się pod adresem:
https://forms.gle/WPUmc6J1NnC3sayc9• Rejestracji należy dokonać do godz. 23.59 dnia 28 lipca 2022 r.Niewypełnienie formularza będzie skutkowało niemożliwością uczestniczenia w konferencji (a co za tym idzie – niemożliwością otrzymania certyfikatu);• Uiszczenie opłaty za uczestnictwo bierne na numer rachunku bankowego, który zostanie podany uczestnikom w wiadomości mailowej;• Opłatę należy wnieść najpóźniej do dnia 2 sierpnia lipca 2022 r. (będą mogli się Państwo wcześniej zapoznać z harmonogramem i tematami konferencji)
????????Ł???????????? ???????? ????????????????????????????????????????????????➤ UCZESTNICTWO CZYNNE (PRELEGENCI) – 2 opcje:
• 129 zł – certyfikat papierowy dostarczany pocztą
• 109 zł – certyfikat cyfrowy dostarczany drogą mailową (równoważny certyfikatowi papierowemu)➤ UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE)
• 59 zł – uczestnictwo bierne + wysyłka certyfikatu w wersji cyfrowej (podpisany elektronicznie przez członka zarządu stowarzyszenia PDF do samodzielnego wydruku) na wskazany przez uczestnika biernego adres mailowy.
Jak zatytułować przelew?Tytuł przelewu powinien zostać sformułowany według następującego wzoru*: „ – opłata za uczestnictwo czynne/bierne (wybrać właściwe) – Konferencja Naukowa pt. "Wolność, równość i wielokulturowość"*Niespełnienie tego warunku może spowodować opóźnienia w zaksięgowaniu opłaty, a w konsekwencji nawet wykluczyć Państwa udział w konferencji.W przypadku współwystąpienia dwójki lub więcej autorów prosimy o samodzielne wniesienie opłaty przez każdego z współautorów osobno.
???????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????
Organizatorzy przewidują możliwość wydania publikacji jednak będzie to zależne od liczby autorów chętnych do opublikowania tekstu w monografii naukowej. Cena za udział w konferencji nie obejmuje opłaty publikacyjnej.
????????????
• Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT;
• Opłata wniesiona nie podlega zwrotowi;
• Link do transmisji (pokoju konferencyjnego) zostanie udostępniony zarejestrowanym uczestnikom w ciągu 24 godzin przed rozpoczęciem Konferencji;
• Możliwe jest wygłoszenie wystąpienia przez dwóch lub więcej uczestników (opłatę należy pomnożyć przez liczbę prelegentów);
• Czas wystąpienia wynosi 10-15 min (w zależności od faktu wygłaszania wystąpienia samotnie lub w duecie oraz ogólnej liczby wystąpień);
• Certyfikaty uczestnictwa wysyłamy pocztą tradycyjną w przeciągu dwóch miesięcy od zakończenia konferencji (dotyczy to certyfikatów wysyłanych na terytorium Polski), zaś certyfikaty cyfrowe w ciągu tygodnia od zakończenia konferencji [ze względu na zbliżające się terminy stypendialne postaramy się jednak wysłać certyfikaty papierowe do połowy września];
• Godzinę wystąpienia w ramach konferencji określa Organizator (nie ma możliwości zmiany godziny wystąpienia ustalonej w harmonogramie konferencji)
• Regulamin konferencji: https://tinyurl.com/y4ecxjk3
?????????????????????????????
W razie pytań prosimy o kontakt z Koordynatorem konferencji, panem Janem Solarski: solarski@cfasofficial.comDo zobaczenia na konferencji!


Źródło:  https://fb.me/e/1H8VvyoLh

Aktualizacja:  2022-04-07 21:47:26