II Ogólnopolska Konferencja pt. "Osoby LGBTQ+ a prawo, psychologia i nauki o społeczeństwie"


MINIONA -

MS Teams
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Szanowni Państwo!

Center For European Studies i Center For American Studies afiliowane przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszają do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji pt. "Osoby LGBTQ+ a prawo, psychologia i nauki o społeczeństwie".

KIEDY?
Konferencja odbędzie się w sobotę 28 maja 2022 między 9.00 a 16.00 w formie online na platformie Microsoft Teams. (Długość konferencji zależy od liczby prelegentów. W razie dużej liczby zgłoszeń zastrzegamy możliwość przedłużenia konferencji także na niedzielę 29 maja 2022).


CZEGO DOTYCZY KONFERENCJA?
Głównym założeniem konferencji jest dyskusja o osobach LGBTQ+ w Polsce i na świecie – ich ogólnej sytuacji, kondycji i problemach – przez pryzmat nauk społecznych i humanistycznych, takich jak prawo, politologia, socjologia, filozofia, ekonomia, historia i kulturoznawstwo.Celem konferencji jest przedstawienie szerokiej perspektywy na sytuację osób LGBTQ+. Poruszymy historię LGBTQ+, regulacje prawne i postawy społeczne wywierające wpływ na osoby LGBTQ+ oraz stosunek ugrupowań politycznych i polityków do społeczności LGBTQ+. Poruszymy także problemy obecności osób LGBTQ+ w kulturze, historii oraz sztuce. Zachęcamy do przedstawiania propozycji adresowania omawianych problemów oraz konceptualizowania ich nadchodzących rozwiązań.

PROPONOWANE (PRZYKŁADOWE) OBSZARY TEMATYCZNE:
• historia społeczności LGBTQ+
• dyskryminacja prawna osób LGBTQ+
• osoby LGBTQ+ w kulturze
• pinkwashing na świecie i w Polsce
• wykluczenie społeczne i rodzinne mniejszości seksualnych
• homofobia w nowoczesnych społeczeństwach
• związki partnerskie w prawie państw europejskich
• zaburzenia psychiczne wśród osób LGBTQ+
• osoby LGBTQ+ a adopcja dzieci
• ruch LGBTQ+ w USA
• społeczne i psychologiczne aspekty wykluczenia
• LGBTQ+ a geopolityka
• aspekty prawne funkcjonowania osób LGBTQ+ w Polsce, Europie i na świecie
• polskie prawo a kwestie uzgodnienia płci
• i wiele innych!Powyżej wskazane obszary tematyczne mają charakter jedynie przykładowy – gorąco zachęcamy do wykraczania poza ich ramy. Ponadto wystąpienia mogą mieć charakter interdyscyplinarny, łączący rozmaite dziedziny nauki.
DLA KOGO?
• Do czynnego udziału w konferencji serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów, doświadczonych badaczy, a także wszystkie inne zainteresowane tematyką konferencji osoby.
• Uczestnictwo bierne nie wymaga posiadania żadnych naukowych kwalifikacji.
KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI
• Prof. UAM dr hab. Michał Urbańczyk (Pracownia Myśli Politycznej i Prawnej, Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu)
• Łukasz Darby Bartosik, LL.M. (Prezes Center For American Studies)

UCZESTNICTWO CZYNNE I BIERNE - INFORMACJE ➤

UCZESTNICTWO CZYNNE

Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika czynnego:• Zamieszczenie abstraktu (200-300 słów) oraz wypełnienie formularza uczestnictwa czynnego pod adresem: https://forms.gle/13j1u3QuAzpA4UuZ9• Akceptacja Regulaminu konferencji w formularzu – Regulamin dostępny jest pod niniejszym linkiem:
https://tinyurl.com/y4ecxjk3• Rejestracji należy dokonać do godz. 23.59 dnia 17 maja 2022 r. (termin ten nie zostanie przedłużony);• Uiszczenie opłaty konferencyjnej na numer rachunku bankowego, który zostanie podany zakwalifikowanym prelegentom w wiadomości mailowej – opłatę wnieść należy najpóźniej do dnia 20 maja 2022 r.Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów. Wyniki naboru abstraktów podane zostaną do dnia 18 maja 2022 r.
➤ UCZESTNICTWO BIERNE

Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika biernego:• Wypełnienie formularza uczestnictwa biernego znajdującego się pod adresem:
https://forms.gle/eeeDDCk4Qi5ajjNA9• Rejestracji należy dokonać do godz. 23.59 dnia 20 maja 2022 r.
Niewypełnienie formularza będzie skutkowało niemożliwością uczestniczenia w konferencji (a co za tym idzie – niemożliwością otrzymania certyfikatu);• Uiszczenie opłaty za uczestnictwo bierne na numer rachunku bankowego, który zostanie podany uczestnikom w wiadomości mailowej;• Opłatę należy wnieść najpóźniej do dnia 23 maja 2022 r. (będą mogli się Państwo wcześniej zapoznać z harmonogramem konferencji)
OPŁATY ZA UCZESTNICTWO ➤

UCZESTNICY CZYNNI (PRELEGENCI) – 2 opcje:
• 129 zł – certyfikat papierowy dostarczany pocztą
• 109 zł – certyfikat cyfrowy dostarczany drogą mailową (równoważny certyfikatowi papierowemu)➤ UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE)
• 59 zł – uczestnictwo bierne + wysyłka certyfikatu w wersji cyfrowej (podpisany elektronicznie przez członka zarządu stowarzyszenia PDF do samodzielnego wydruku) na wskazany przez uczestnika biernego adres mailowy.Jak zatytułować przelew?
Tytuł przelewu powinien zostać sformułowany według następującego wzoru*: „ – opłata za uczestnictwo czynne/bierne (wybrać właściwe) – konferencja Osoby LGBTQ+”*Niespełnienie tego warunku może spowodować opóźnienia w zaksięgowaniu opłaty, a w konsekwencji nawet wykluczyć Państwa udział w konferencji.W przypadku współwystąpienia dwójki lub więcej autorów prosimy o samodzielne wniesienie opłaty przez każdego z współautorów osobno.

PUBLIKCJA POKONFERENCYJNA
Organizatorzy przewidują możliwość wydania publikacji jednak będzie to zależne od liczby autorów chętnych do opublikowania tekstu w monografii naukowej. Cena za udział w konferencji nie obejmuje opłaty publikacyjnej.
FAQ
• Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT;
• Opłata wniesiona nie podlega zwrotowi;
• Link do transmisji (pokoju konferencyjnego) zostanie udostępniony zarejestrowanym uczestnikom w ciągu 24 godzin przed rozpoczęciem Konferencji;
• Możliwe jest wygłoszenie wystąpienia przez dwóch lub więcej uczestników (opłatę należy pomnożyć przez liczbę prelegentów);
• Czas wystąpienia wynosi 10-15 min (w zależności od faktu wygłaszania wystąpienia samotnie lub w duecie oraz ogólnej liczby wystąpień);
• Certyfikaty uczestnictwa zostaną wysłane pocztą tradycyjną w przeciągu dwóch miesięcy od zakończenia konferencji (dotyczy to certyfikatów wysyłanych na terytorium Polski);
• Certyfikaty cyfrowe zostaną wysłane mailowo w ciągu tygodnia od zakończenia konferencji;
• Godzinę wystąpienia w ramach konferencji określa Organizator (nie ma możliwości zmiany godziny wystąpienia ustalonej w harmonogramie konferencji)
• Regulamin konferencji: https://tinyurl.com/y4ecxjk3
PYTANIA?
W razie pytań prosimy o kontakt mailowy z Koordynatorem Konferencji, panem Anatoliem Tymchenko: tymchenko@cfasofficial.com (z panem Tymchenko komunikować się można w językach polskim, ukraińskim, rosyjskim i angielskim).Do zobaczenia na konferencji! 


Źródło:  https://fb.me/e/37GGnGzxG

Aktualizacja:  2022-04-19 23:09:39