Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Komizm historyczny i współczesny"


MINIONA -

Warszawa

Katedra Językoznawstwa Historycznego oraz Katedra Językoznawstwa Współczesnego
i Ogólnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie serdecznie zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej KOMIZM HISTORYCZNY I WSPÓŁCZESNY.


Konferencja, która odbędzie się w dniach 27-28 października 2022 roku w formie zdalnej na platformie Cisco Webex, jest adresowana do językoznawców i literaturoznawców, a także do badaczy innych dyscyplin humanistycznych i społecznych, np. nauk o kulturze i religii czy filozofii. Celem konferencji będzie pogłębianie zainteresowania zagadnieniem komizmu w różnych jego przejawach, a także teorią i metodologią badań nad tym zjawiskiem.

Referentom proponujemy następujące kręgi tematyczne:
• teoria i metodologia badań nad komizmem w świetle współczesnej humorologii – propozycje i wyzwania,
• pole leksykalno-semantyczne komizmu w ujęciu diachronicznym i synchronicznym,
• językowe, stylistyczne i gatunkowe przejawy komizmu w tekstach różnych epok,
• konteksty dawnej i współczesnej komunikacji humorystycznej,
• ewolucja badań nad komizmem i jego formami.
Jesteśmy otwarci także na inne propozycje mieszczące się w obrębie szeroko rozumianej humorologii. Zależy nam jednak, by przedmiotem refleksji były przede wszystkim teksty, język, a także teorie i pojęcia związane z określoną w tytule tematyką. Językiem konferencyjnym jest język polski. Przewidywany czas wystąpień – 20 minut. W wypadku dużej liczby zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru referatów.


Aktualizacja:  2022-07-18 00:10:32