Rola mediów tradycyjnych i cyfrowych w podtrzymywaniu więzi narodowych oraz tworzeniu i utrwalaniu dziedzictwa narodowego Polaków poza granicami Kraju


MINIONA -

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, budynek nr 23
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Mediosfera stając się jednym z najważniejszych elementów ludzkiego środowiska odgrywa też w XXI w. coraz większą rolę w procesach komunikacji, tworzeniu więzi społecznych i międzypokoleniowych, w procesach kulturotwórczych oraz edukacyjnych, a także w kreowaniu i wpływaniu na przebieg zjawisk politycznych i społecznych. Rola ta ujawnia się wyraziście w przestrzeni rozproszenia etnicznego i narodowościowego, którego zasięg ma charakter globalny – media są wówczas podstawowym środkiem komunikacji i edukacji, a ich zasięg i moc oddziaływania wzmacniane są nowoczesnymi środkami technologicznymi. Ich znaczenie w tym zakresie jest ewidentne w procesach integracyjnych Polaków rozsianych po całym świecie, w podtrzymywaniu więzi z Krajem pochodzenia, w tworzeniu i utrwalaniu dziedzictwa narodowego oraz jego afirmowaniu w środowiskach zamieszkania, co staje się coraz ważniejszym instrumentem dyplomacji publicznej. Moc oddziaływania współczesnych mediów wykorzystywana jest w szerokim zakresie także jako narzędzie wojny informacyjnej, co stawia przed ich użytkownikami dodatkowe, poważne wyzwania.

Ukazanie i egzemplifikacja tej roli mediów tradycyjnych i cyfrowych jest podstawowym celem przygotowywanej konferencji naukowej. Pragniemy przedstawić je w rozmaitych aspektach: historycznym, socjologicznym, medioznawczym, politologicznym i edukacyjnym. Organizatorzy widzą też szczególnie pilną potrzebę zaprezentowania środków przekazu masowego jako instrumentów wykorzystywanych w działaniach dezinformacyjnych podejmowanych w ramach agresji rosyjskiej i białoruskiej na obszar Ukrainy w 2022 r. w jej uwarunkowaniach związanych z obecnością i zamieszkaniem Polaków na obszarze dawnych Kresów Rzeczypospolitej.

            Powyższy kompleks zagadnień stanowić będzie pierwszą część obrad konferencyjnych. W drugiej natomiast części pragniemy dokonać ich prakseologicznej operacjonalizacji w postaci projektu edukacyjnego portalu internetowego poświęconego dziedzictwu Polonii i Polaków poza granicami Kraju, który będzie przyczyniał się do przekazywania i utrwalenia wiedzy na temat dziedzictwa narodowego, a także upowszechniania tej wiedzy i edukacji kolejnych pokoleń Polaków. Celem portalu będzie zebranie w jednym miejscu wszystkich informacji o historycznych i współcześnie działających ośrodkach polskich poza granicami kraju oraz upowszechnianie wiedzy na temat dorobku kulturowego, politycznego, społecznego i biznesowego Polaków na obczyźnie na przestrzeni lat i współcześnie.

Zgłoszenia referatów na konferencję prosimy przesyłać na adres: Wydział Nauk Historycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 01 – 938 Warszawa, ul. Wóycickiego 1/3, bl. 23, p. 225,  e-mail: walglins@ld.onet.pl, w.glinski@uksw.edu.pl w terminie do 10 września 2022 r. Teksty referatów w wersji elektronicznej prosimy przesłać na wskazany powyżej adres w terminie do 30 września. Liczymy na udział Państwa w naszym przedsięwzięciu zarówno w formie przygotowanych i wygłoszonych wystąpień, jak i w charakterze uczestników biernych.


Źródło:  http://www.srbnp.pl

Aktualizacja:  2022-08-27 13:46:18