Inspiracje dla pokoju


MINIONA -

Instytut Kulturoznawstwa UAM
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

European Society of Woman in Theological Research

Instytut Kulturoznawstwa UAM

Wydział Studiów Edukacyjnych

Biblioteka Kampusu Ogrody

 

zapraszają na międzynarodową konferencję

 

Inspiracje dla pokoju. Między teorią a praktyką

Poznań 14-15 grudnia 2022

Pokój odnajduje w kulturze europejskiej szereg konkretyzacji w postaci obrazów i pojęć, z których możemy wyprowadzić znaczenia tworzące spójną sieć semantyczną a także przestrzeń ikonograficzną. Pierwszym z nich jest greckie pojęcie Eirene (gr. Εἰρήνη), w mitologii greckiej będące imieniem bogini, przedstawianej z Plutosem– bóstwem bogactwa na ręku oraz z rogiem obfitości i gałązką oliwną, co łączy stan pokoju z dostatkiem. W mitologii rzymskiej odpowiednikiem Eirene była bogini Pax, której imię wprowadza nas w obszar łacińskich znaczeń tegoż pojęcia, tworzonych w określonym kontekście historyczno-kulturowym, gdzie istotne staje się między innymi określenie Pax Romana. odnoszące się do pokoju zewnętrznego i wewnętrznego Imperium wprowadzonego i utrzymanego za pomocą przemocy i agresji zbrojnej. Fundamentalnym źródłem rozumienia pojęcia pokoju w kulturze europejskiej pozostaje także judeo-chrześcijański kontekst jego rozwoju silnie powiązany z tekstem biblijnym, którego kanon tworzą księgi napisane w języku hebrajskim i greckim, a także aramejskim. Chcąc wywieść znaczenia słowa pokój z tekstu biblijnego winniśmy przywołać przede wszystkim hebrajskie pojęcie szalom oraz powrócić do greckiego pojęcia Εἰρήνη. To pierwsze pojawia się w różnych kontekstach tekstu biblijnego. Pojęcie szalom, będące podstawową formą pozdrowienia, odnosi się przede wszystkim do przyjaznych relacji między narodami i między osobami, oznacza również stan dobrostanu zarówno materialnego, jak i duchowego. Dodatkowe konotacje wprowadza związany z kulturą islamu termin salam, a także sanskryckie określenie Santi, które w kulturze hinduskiej i buddyjskiej oznacza pokój wewnętrzny, określony stan harmonii. Już pobieżna analiza pojęcia generuje szereg różnych, choć ze sobą powiązanych, pól znaczeniowych wskazując jednocześnie na głębokie zakotwiczenie interesującego nas pojęcia w tradycjach religijnych, dla których jest ono kategorią kluczową. Pokój jest wartością fundamentalną dla wszystkich religii światowych i stanowi istotny komponent doświadczenia transcendencji.

 Refleksja teoretyczna skoncentrowana na problematyce pokoju dąży do wypracowania skutecznych strategii działań praktycznych, pozwalających przeciwdziałać wszelkiej formie agresji, jak i w sposób sprawny je wygaszać. Wiedza dotycząca działań propokojowych i antywojennych zawsze wyrasta z analizy konkretnego doświadczenia konfliktu zbrojnego. W latach 50. rozproszona refleksja dotycząca pokoju została uporządkowana, co wiązało się z wyodrębnieniem osobnego pola badań interdyscyplinarnych Peacestudies. Kategoria pokoju nie zawsze wiąże się bezpośrednio z doświadczeniem wojny i przemocy a stanowi określenie obszaru działań prewencyjnych, których celem jest uniknięcie bezpośredniej konfrontacji, w tym edukacji dla pokoju. Praca na rzecz pokoju to wysiłek sprawczych podmiotów: działaczek i działaczy na rzecz obrony praw człowieka, wrażliwych wobec dyskryminacji mniejszości  etnicznych, religijnych,  płciowych. Emisariusze pokoju sygnalizują wszelkie przejawy przemocy. Również obszar sztuki, wychodząc poza sam tylko wymiar przedstawieniowy, reprezentacji rzeczywistości, uruchamiając szereg postaw zaangażowania społecznego od sztuki krytycznej do artywizmu, staje się obszarem działań nastawionych na zmianę społeczną i kulturową, przywracającą porządek oparty na idei sprawiedliwości społecznej i pokojowych relacji.

Kategoria pokoju zakotwiczona w określonej rzeczywistości kulturowej i historycznej, wymaga ciągłego nad nią namysłu, pozwalającego na uwzględnienie aktualnego doświadczenia. Dzisiejsza rzeczywistość, której wszyscy doświadczamy – pośrednio i bezpośrednio – skutków wojny toczącej się w Ukrainie, wymaga od nas ponownego rozpoznania i głębokiego namysłu pozwalającego zredefiniować bądź wzmocnić dotychczasowe sposoby ujmowania interesującej nas problematyki, zarówno w jej wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym.

Zapraszamy Państwa  do wspólnej dyskusji, proponując szereg perspektyw, których uwzględnienie pozwoli nam na rekonstrukcję złożoności problematyki pokoju, a także wskazanie kierunków działań praktycznych zarówno o charakterze prewencyjnym, aktywności w trakcie trwania konfliktu, w tym działań humanitarnych, jak i tych służącym wygaszeniu konfliktu, dążeniu do pojednania.

Nasze propozycje tematyczne obejmują następujące obszary:

·        Historyczne i antropologiczne konteksty działań oraz refleksji na rzecz pokoju

·        Religie wobec pokoju

·        Wspólnoty wobec idei pokoju: system edukacji, pamięć historyczna

·        Sztuka i krytyka sztuki wobec doświadczenia wojny i pokoju

·        Edukacja dla pokoju

·        Emisariusze pokoju: aktywiści, wolontariusze, organizacje na rzecz praw człowieka -  historia i współczesność.

Konferencja odbędzie się w trybie hybrydowym, co umożliwi nam kontakt z  badaczkami i badaczami  z zagranicznych ośrodków.

 

Zachęcamy Państwa do udziału w konferencji i prosimy o nadsyłanie abstraktów z podaniem tytułu oraz streszczenia planowanego wystąpienia ( długość do 800  znaków, interlinia 1) stopnia naukowego i afiliacji wraz z kontaktem mailowym do dnia 31 października 2022 roku

na adres:

 

inspiracjedlapokoju@gmail.com

 

Na początki listopada 2022 roku otrzymacie Państwo informację o przyjęciu referatu, który w formie wygłoszonej nie powinien przekroczyć 20 minut oraz wszystkie szczegóły organizacyjne. Przewidujemy opłatę konferencyjną w wysokości 250 zł. Teksty, które uzyskają pozytywną recenzję, zostaną opublikowane.

 

Łącząc serdeczne pozdrowienia i zachęcając do udziału

 

Komitet organizacyjny konferencji

prof. UAM dr hab. Małgorzata Grzywacz, prof. UAM dr hab. Dorota Jewdokimow, prof. UAM dr hab. Tomasz Żaglewski,  dr Maciej Kijko,  dr Agnieszka Kulig


Aktualizacja:  2022-10-05 10:30:17