IX międzynarodowa konferencja „Argumentacja, perswazja i manipulacja w tekstach i dyskursach medialnych” z cyklu „Kontrastywna lingwistyka mediów”, Wrocław, 14-16 września 2023


MINIONA -

Uniwersytet Wrocławski, Instytut Filologii Germańskiej, Pracownia Lingwistyki Mediów
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Konferencja ma charakter stacjonarny i będzie prowadzona w języku niemieckim i polskim. Wykłady plenarne będą tłumaczone lub streszczone odpowiednio w jęz. polskim lub / i niemieckim. Konferencja odbywała się dotychczas w następujących miastach: Helsinki (F) 2004, Landau (DE) 2007, Salzburg (A) 2010, Zürich (CH) 2012, Mannheim (DE) 2014, Rzeszów (PL) 2015, Helsinki (F) 2017, Stockholm (SE) 2019 i po pandemicznej przerwie - Wrocław (PL) 2023.

Przekazywanie informacji w tekstach medialnych jest sprawą oczywistą. W procesie tym spotykamy się jednak z różną jakością i ilością informacji, dostrzegamy ich istotność lub trywialność i, co nie mniej ważne, przypisujemy im różny stopień autentyczności. Taki odbiór informacji odbywa się zawsze na styku logicznej lub tylko iluzorycznej argumentacji, perswazji czy wręcz nieetycznej manipulacji. Aspekty te uwidaczniają się szczególnie w indywidualnej i masowej komunikacji medialnej i dotyczą codziennych dziennikarskich tekstów online i offline, a także obszarów komunikacji w tekstach politycznych, propagandowych, komercyjnych, reklamowych i religijnych. Kontrastywność obejmuje kilka perspektyw komunikacji medialnej, a w szczególności wymiar: międzykulturowy, interlingwalny, intermedialny, interdyskursywny, międzygatunkowy, międzystylistyczny, synchroniczny i diachroniczny, interdyscyplinarny.

Kontrastywność w mediolingwistyce to zatem nie tylko medioteksty obecne w dwóch lub więcej wspólnotach kulturowych i językowych, lecz również w przestrzeniach różnych mediów i epok, gatunków tekstów, typów dyskursów oraz rejestrów stylistycznych. Konferencję chcemy poświęcić takim zakresom kontrastywnościi przedyskutować na tej podstawie następujące aspekty komunikacji:

a) Argumentacja jako procedura wyjaśniająca w komunikacji musi zawierać określone argumenty, które potwierdzają lub falsyfikują tezę w konkluzji. W związku z tym pytania obejmują tu jakość argumentacji w tekstach medialnych, czyli konwencjonalne i potoczne typy argumentów, ich multimodalny kształt, np. w postaci słów i obrazów kluczy, wykorzystywanych toposów, kulturemów, stereotypów i innych utrwalonych schematów myślowych (por. Klemm / Michel 2014, Meißner / Wyss 2017, Janich 2017, Tienken / Hauser / Lenk / Luginbühl 2021).

b) Perswazja jako strategia realizowana w tekście i dyskursie opiera się na subiektywnej lub zbiorowej wypowiedzi twórcy tekstu, jest realizowana za pomocą środków retorycznych i multimodalnych, i ma na celu wpływanie na emocje, myśli i działania odbiorcy tekstu, który może przyjąć lub odrzucić cele perswazyjne, a także uznać je za obojętne. Perswazyjne strategie tekstowe i dyskursywne są skuteczne, jeśli z jednej strony spełniają oczekiwania części wspólnoty komunikacyjnej, a z drugiej kreują określone potrzeby materialne i niematerialne. W związku z tym pytamy o struktury gatunków tekstów perswazyjnych, udane i nieudane strategie, retoryczne środki wyrazu, funkcje perswazji, a także pewne style / praktyki perswazji charakterystyczne dla grup społecznych (partii politycznych, instytucji medialnych, portali internetowych, przedsiębiorstw) (por. Hoffmann / Kessler 1999, Stöckl 2007, Antos 2018, Hauser / Luginbühl / Tienken 2019, Lenk / Giessen 2020).

c) Manipulacja to także działanie strategiczne mające doprowadzić do oczekiwanej zmiany zachowania. Może być szczególnie skuteczna i niebezpieczna, ponieważ opiera się na sfałszowanych, często nieuzasadnionych treściach i konstruuje nieprawdziwą rzeczywistość informacyjną. Komunikacja w czasie kryzysu ekonomicznego, energetycznego, pandemicznego i wojennego dostarcza nam niezliczonych przykładów zmanipulowanych i fałszywych przekazów w portalach internetowych, serwisach społecznościowych oraz w prasie i telewizji. Fake News jako przekłamane wiadomości, Hate Speech jako sterowana mowa nienawiści czy też jednostronne przedstawianie faktów to tylko podstawowe przykłady manipulacji w mediach masowych. Interesujące nas tu zakresy mediolingwistyczne dotyczą strategii, form i konsekwencji manipulacji w tekstach medialnych (np. Pörksen / Detel 2012, Antos 2017).

Ważne terminy:

do 30 kwietnia 2023 przesyłanie zgłoszeń na konferencję w formularzu:

https://forms.office.com/r/jrsEcu2N0z

do 15 maja 2023 zostanie przesłane potwierdzenie przyjęcia referatu,

do 30 maja 2023 należy wpłacić opłatę konferencyjną.


Źródło:  http://www.ifg.uni.wroc.pl/wydarzenia/konferenz-argumentation-persuasion-und-manipulation-in-medientexten/

Aktualizacja:  2022-10-27