Religia w naukach społecznych. Troeltsch, Weber, Simmel i inni.


MINIONA -

Audytorium im. Prof. W. Danka
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Religia w naukach społecznych. Troeltsch, Weber, Simmel i inni.

Zaproszeni goście:

Prof. Hans Joas(Uniwersytet Humboldta w Berlinie)

Prof. Ulrich Schmiedel(Uniwersytet w Edynburgu)

Prof. Dominika Motak (Uniwersytet Jagielloński)

 

W roku 2023 przypada setna rocznica śmierci Ernsta Troeltscha, wybitnego teologa, socjologa i filozofa religii. Aby przyjrzeć się jego dorobkowi w szerszym kontekście “nauki o religii” rozwijanej w początkachXX wieku przez klasyków nauk społecznych Katedra Socjologii Religii w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie zaprasza do wzięcia udziału w konferencji naukowej Religiaw naukach społecznych - Troeltsch, Weber, Simmel i inni, która odbędzie się 1-2 czerwca 2023.Proponujemy szeroką, interdyscyplinarną refleksję na pograniczu socjologii, filozofii, religioznawstwa czy teologii, w której wspomniana klasyczna „nauka o religii” będzie stanowiła punkt wyjścia. Do udziału zapraszamy na równi socjologów, filozofów, teologów, historyków oraz przedstawicieli innych nauk społecznych i humanistycznych. Interesują nas różne, także krytyczne sposoby ujmowania, dyskusje wokół spuścizny Troeltscha i innych klasyków, pytania o jej aktualność. Przykładowe zagadnienia, które proponujemy jako punkty odniesienia dla konferencyjnych wystąpień, to

 

l  Ernst Troeltsch jako teolog i przedstawiciel nauk społecznych. Niemieckiego uczonego zwykle traktuje się jako li tylko teologia, jednego z reprezentantów liberalnego protestantyzmu. Jest to jednak szufladkowanie równie ograniczające jak traktowanie Maxa Weberawyłącznie jako „klasyka socjologii”. Tak naprawdę zarówno Troeltschjak i Weber przedstawiają prawdziwą „naukę o religii”,  stanowiącą szeroką syntezę socjologii, teologii, historii religii i filozofii.

 

l  Troeltsch i jego współcześni – wzajemne inspiracje i wpływy. Troeltsch jako przedstawiciel nauk społecznych podobnie jak np. Georg Simmel długo pozostawał w cieniu Webera. Dopiero od niedawana znaczenie jego socjologii i historii religii zaczyna być w pełni doceniane.

 

l  Interdyscyplinarna “nauka o religii” Troeltscha wśród innych podobnych projektów Webera, Simmla, Emile’a Durkheim czy Williama Jamesa.   

 

l  Wizje nowoczesności i sekularyzacji w pismach głównych przedstawicieli “nauki o religii” –Troeltscha, Webera, Simmla, Durkheimaczy Jamesa – podobieństwa i różnice między nimi. 

 

l  Reformacja protestancka w pismach Troeltschai Webera. Wzajemny wpływ tez Troeltscha na temat narodzin nowoczesności z ducha protestantyzmu i „tezy Webera” dotyczącej związków między reformacją a kapitalizmem nie ulega już wątpliwości. Pytanie, które można dziś postawić, dotyczy tego, która z tych narracji wydaje się bardziej interesująca i przekonująca z dzisiejszej perspektywy.

 

l  Religia, świadomość historyczna i problem wartości u Troeltscha i innych przedstawicieli nauk społecznych początków XX wieku.

 

l  Relacja między teologią i naukami społecznymi według Troeltscha i innych przedstawicieli „nauki o religii”.

 

l  Problem publicznej funkcji czy publicznego zaangażowania nauk społecznych i teologii wedle Troeltscha i innych klasyków.

 


Konferencja odbędzie się 1-2 czerwca 2023 r. w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Dokładne miejsce zostanie podane później.

 

Abstrakty (maks. 300 słów) wraz ze zgłoszeniem konferencyjnym należy przesyłać na adres:

 

science.of.religion.conference@gmail.com

 

Termin nadsyłania abstraktów upływa 28 lutego 2023. Autorzy zostaną powiadomieni o przyjęciu wystąpień do 15 marca 2023

 

Językami konferencji są angielski i polski.

 

Opłaty konferencyjne

 

200 PLN/50 EUR – udział z referatem

250 PLN/80 EUR –  udział + obiady 1 i 2 czerwca

350 PLN/100 EUR – udział + obiady + uroczysta kolacja 1 czerwca

 

Osoby zgłaszające wystąpienia prosimy o wybór jednej z opcji. 

 

Wszystkie pozostałe koszty (transport, zakwaterowanie) ponoszą uczestnicy. Organizatorzy chętnie udzielą informacji na temat różnych opcji zakwaterowania, nie mogą jednak dokonywać żadnych rezerwacji.

 

Wszelkie pytania dotyczące konferencji prosimy kierować na adres:

 

science.of.religion.conference@gmail.com.

 

Komitet organizacyjny:

Dr. Michał Warchala (przewodniczący)                                                                  

Prof. Piotr Stawiński

Dr. Grzegorz Kubiński (sekretarz)

Dr. Maria Roginska

Dr. Bogdan Więckiewicz

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

UDZIAŁU W KONFERENCJI

 

Religia w naukach społecznych

Troeltsch, Weber, Simmel i inni

 

1-2 CZERWCA 2023

KRAKÓW

 

 

1. Nazwisko i imię uczestnika konferencji

2. Tytuł i stopień naukowy:

3. Nazwa instytucji (Uczelnia, Wydział, Instytut/Katedra):

4. Tytuł referatu/wystąpienia:

5. Abstrakt (maksimum 300 słów):

6.  Adres do korespondencji:

7. Kontakt:

adres e-mail:

numer telefonu:

8. Adres do wystawienia faktury:  

9. Opłaty konferencyjne:

200 PLN/50 EUR – udział z referatem 

 

250 PLN/80 EUR –  udział + obiady 1 i 2 czerwca

 

300 PLN/100 EUR – udział + obiady + uroczysta kolacja 1 czerwca

 

100 PLN/25 EUR – udział online z referatem

 

(proszę zaznaczyć x przy jednej z opcji)

 

 

 


Aktualizacja:  2023-01-03 17:40:53