Panel „Animation Studies w Polsce: perspektywy i stan badań” na Zjeździe Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami


MINIONA -

Warszawa

Zachęcamy badaczy animacji polskiej i zagranicznej do zgłaszania wystąpień na panel „Animation Studies w Polsce: perspektywy i stan badań”.

Przesuwanie się animacji ku centrum twórczości filmowej, jej widoczność w serwisach streaminigowych, twórczości live-action oraz zaskakujące nieraz formy funkcjonowania w kontekstach postmedialnych zmuszaja do zadania pytań o współczesny status animacji i proponowane przez nią narracje. Jednocześnie sama animacja jako przedmiot badawczy lokowana jest w obrębie narracji tworzonych przez różne dyscypliny: edukację medialną, polonistykę stosowaną, socjologię sztuki, gender studies, historię oraz specjalizacje filmoznawcze (badania nad festiwalami, badania produkcyjne). Ma miejsce intensywna weryfikacja dotychczasowych ustaleń dotyczących przeszłości animacji oraz jej miejsca w kulturze i komunikacji społecznej. Proponujemy, aby panel Animation Studies w Polsce – perspektywy i stan badań był okazją do spotkania różnorodnych punktów widzenia i tematów badań nad animacją, nad jej narracjami i nad narracjami o niej: od retrospektywnych po futurospektywne, od biograficznych po posthumanistyczne.

Planujemy pokonferencyjną publikację tematycznego numeru czasopisma punktowanego.

Do przesłania zgłoszenia i udziału w konferencji nie jest wymagane członkostwo w PTBFM.


Źródło:  http://ptbfm.org/iv-zjazd-filmoznawcow-i-medioznawcow/

Aktualizacja:  2023-01-16 21:10:29