XXVI Konferencja Naukowa „PROBLEMY EKONOMII, POLITYKI EKONOMICZNEJ I FINANSÓW PUBLICZNYCH”


MINIONA -

Hotel Mercure Karpacz Skalny
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Konferencja stanowi forum wymiany myśli ekonomicznej znamienitych reprezentantów świata nauki i praktyki w sferze badań teoretycznych i empirycznych w obszarze określonym jej merytorycznym zakresem, który został podporządkowany szeroko pojętym problemom ekonomii, polityki ekonomicznej, finansów publicznych, w wymiarze lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

We współczesnym świecie wspomniana problematyka jest wyraźną determinantą działalności społeczno-ekonomicznej człowieka, co oznacza, że podmioty gospodarujące i władza publiczna powinny uwzględniać wpływ i znaczenie problemów występujących w ramach realizacji polityki ekonomicznej na skuteczne i efektywne prowadzenie swej działalności.

Głównym celem Konferencji jest, po pierwsze, prezentacja dorobku i wyników badań poświęconych wieloaspektowemu spektrum zagadnień naukowo-badawczych związanych z mikro- i makroekonomią, szeroko pojętą polityką gospodarczą, finansami, rozwojem społeczno-gospodarczym i jego determinantami w skali lokalnej i regionalnej. Po drugie, dyskusja nad aktualnymi zagadnieniami odnoszącymi się do funkcjonowania przedsiębiorstw i gospodarki w różnych jej płaszczyznach w czasach obecnych i w przyszłości, w Polsce, w Europie i na świecie, a ponadto, możliwościami aplikacji wyników badań teoretycznych na gruncie praktyki gospodarczej.


Źródło:  https://sites.google.com/view/keipe2023

Aktualizacja:  2023-01-23 16:10:22