Współczesne wyzwania dla zarządzania w administracji lokalnej


MINIONA -

Instytut Kultury Europejskiej UAM
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Szanowni Państwo,

Mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić do udziału w konferencji naukowej organizowanej przez Instytut Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie "Współczesne wyzwania dla zarządzania w administracji lokalnej", która odbędzie się 12 maja 2023 roku w formie stacjonarnej.

          Zamiarem organizatorów jest zidentyfikowanie i omówienie licznych problemów z jakimi zmaga się w chwili obecnej administracja lokalna w Polsce. Wśród zagadnień objętych jej ramami winny znaleźć się ważkie problemy teoretyczne dotyczące pojmowania administracji lokalnej jej funkcjonowania w konstytucyjnym systemie społeczno–politycznym Rzeczpospolitej oraz metod, mechanizmów i środków zarządzania. Problematyka ta wiąże się po pierwsze z kwestiami natury finansowej wynikającymi z ograniczania środków jakimi dysponuje administracja z jak się wydaje nieproporcjonalnie niskimi w stosunku do rysujących się zadań. Po drugie z inflacją prawa, której zasadniczym przejawem jest powstawanie licznych niezwykle szczegółowych aktów normatywnych, które wymagają od organów administracji lokalnej wręcz natychmiastowego wcielania w życie ich postanowień bez zapewnienia przez administrację centralną środków finansowych, materiałowych, nie wspominając już o kadrowych. Nie sposób w tej perspektywie pominąć wyzwań jakie wiążą się ze zbliżającymi się wyborami, które zmuszą pracowników administracji lokalnej do poważnego wysiłku organizacyjnego, niezależnego od prac wszelkich komisji wyborczych.

          W konferencji organizatorzy liczą na podjęcie tematów odnoszących się do sytuacji w zakresie energetyki i paliw, sytuacji w rolnictwie, a także wyzwań natury społecznej na które składają się starzenie się populacji, niski przyrost naturalny, napływ uchodźców wywołany przez wojnę na Ukrainie, pogorszenie sytuacji materialnej osób w podeszłym wieku wreszcie stan służby zdrowia.

          Kreśląc w ten sposób ramy konferencji i zachęcając zainteresowanych do udziału w jej obradach organizatorzy otwarci są także na przedstawienie w jej toku innych zagadnień dotyczących np. zarządzania przez administrację lokalną szkołami publicznymi stopnia podstawowego i średniego, instytucjami kultury, obiektami dziedzictwa narodowego (zabytkami, pomnikami, cmentarzami). Jedną z ważnych kwestii może się okazać opieka nad niepełnosprawnymi oraz sytuacja usług.

        Konferencja odbędzie się w 12 maja  2023r. Zgłoszenia do jej udziału należy złożyć drogą elektroniczną na formularzu znajdującym się na stronie konferencji (z zaznaczeniem czy zgłaszający się ma zamiar wystąpić z referatem, czy też weźmie udział w formie biernej). W zgłoszeniu należy podać tytuł referatu, afiliację, wraz ze wskazaniem miejsca zatrudnienia (Uczelni i Wydziału) numerem ORCID oraz adresem mailowym i ewentualnie telefonicznym. Zgłoszenia należy przekazać do dnia 15 kwietnia 2023r. Koszt udziału w konferencji wynosi 300 (trzysta) zł. Dla osób występujących z referatem, a dla uczestników w formie biernej 20 (dwadzieścia) zł.

          Wystąpienia uczestników prezentujących swoje przemyślenia w referatach będą drukowane w punktowanym wydawnictwie po uzyskaniu opinii dwóch niezależnych recenzentów.

Numer konta: 77 1090 1362 0000 0000 3601 7903

Tytuł przelewu: imię i nazwisko + KN000969

Komitet organizacyjny:

prof. Maria Gołda-Sobczak

dr Piotr Pawlak

dr Emilia Twarowska-Antczak


Źródło:  http://ike.amu.edu.pl/konferencja-wspolczesne-wyzwania-dla-zarzadzania-w-administracji-lokalnej/

Aktualizacja:  2023-03-14