MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA ZDROWIE I STYLE ŻYCIA – WROCŁAW 2023 Zdrowie i style życia w nowej sytuacji geopolitycznej


MINIONA -

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Celem konferencji jest prezentacja wyników badań oraz wymiana poglądów na temat ekonomicznych, społecznych i zdrowotnych wyzwań w nowej sytuacji geopolitycznej. Ponadto, założeniem organizatorów jest aktywizacja i integracja środowiska akademickiego, władz lokalnych i regionalnych, instytucji publicznych oraz przedstawicieli świata biznesu na rzecz promowania zdrowego i odpowiedzialnego stylu życia.

Tematyka konferencji WAICHL-2023 obejmuje zagadnienia dotyczące ekonomicznych, społecznych oraz zdrowotnych wyzwań, z którymi musi zmierzyć się społeczeństwo w Europie po 24.02.2022. Przedmiotem rozważań będą społeczne i ekonomiczne skutki napływu uchodźców z Ukrainy do Europy, wyzwania dla zdrowia publicznego, gospodarki żywnościowej oraz wyzwania dla zrównoważonego stylu życia w nowej sytuacji geopolitycznej. W czasie konferencji przedmiotem dyskusji będą także postawy społeczeństw, Kościołów, instytucji krajowych i międzynarodowych wobec rosyjskiej agresji przeciw Ukrainie.

Ponadto, zostaną zaprezentowane kwestie dotyczące metod i jakości badań statystycznych z zakresu pomiaru warunków i jakości życia. Pokazane zostanie znaczenie spisów powszechnych dla analiz przemian demograficzno-społecznych i ekonomicznych. Przedstawione zostaną także wybrane wyniki NSP 2021.

Tematyka konferencji wpisuje się w następujące dyscypliny: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne, nauki o zdrowiu, nauki medyczne, nauki farmaceutyczne, technologia żywności i żywienia, nauki o kulturze i religii, nauki socjologiczne, nauki o polityce i administracji, psychologia i nauki o kulturze fizycznej.

Na konferencję zapraszamy przedstawicieli środowiska akademickiego i medycznego, władz lokalnych i regionalnych, a także reprezentantów instytucji publicznych, praktyki gospodarczej i środowiska biznesu, którzy zajmują się problematyką zdrowia i stylów życia we współczesnym świecie.

Konferencja WAICHL-2023 jest siódmą konferencją z cyklu WAICHL, a dziewiątą o zdrowiu i jakości życia organizowaną przez Instytut Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Wrocławskiego wraz z partnerami. W 2015 roku odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. Nie widzę problemu – jakość życia osób z dysfunkcją narządu wzroku, a rok później została zorganizowana międzynarodowa konferencja pt. Jakość życia osób niepełnosprawnych na początku XXI wieku. Konferencje WAICHL odbywają się cyklicznie od 2017 roku.

Językiem konferencji jest język polski i angielski.

W czasie konferencji organizatorzy przewidują sesję plakatową.


Źródło:  https://wichl.uni.wroc.pl/index.php/pl/

Aktualizacja:  2023-03-15 08:48:11