Konferencja naukowa "Centra i peryferie Polski ludowej"


MINIONA -

Centrum Historii Zajezdnia
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Konferencja jest odpowiedzią na rosnące zainteresowanie badaniami ukazującymi PRL z bardziej oddolnej i zdecentralizowanej perspektywy, które prowadzone są zarówno w skali kraju, jak i poszczególnych regionów. Głównym założeniem jest próba spojrzenia na procesy, zachodzące wówczas zarówno w ważnych ośrodkach, jak i z dala od nich na linii centrum – peryferie, z różnych punktów widzenia. Relacja ta jest rozumiana jako kompatybilny sposób badań i myślenia historycznego. Dopełniają ją zagadnienia takie jak modernizacja i degradacja, postrzegane w różnych aspektach: ekonomicznym, politycznym, społecznym, kulturowym, religijnym i innych.


Wydarzenie ma na celu dowartościowanie badań regionalnych, często niezwykle ciekawych, choć nie zawsze cieszących się zainteresowaniem historyków i ujmowanych w „wielkich narracjach”. Potrzebę tę widzimy zwłaszcza w obszarze badań nad dziejami Ziem Zachodnich i Północnych, w którym większość studiów dotyczy większych ośrodków miejskich.


Organizatorem konferencji jest Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” prowadzący Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu, a wydarzenie jest skierowane przede wszystkim do badaczy zajmujących się najnowszą historią Polski, ale również do: socjologów, geografów społecznych, ekonomistów, antropologów, historyków sztuki oraz przedstawicieli innych dyscyplin naukowych. Wśród prelegentów znajdą się zarówno doświadczeni i utytułowani naukowcy, jak również młodzi badacze, często wykorzystujący w swych badaniach nowe metody i narzędzia cyfrowe. Wydarzenie to stanie się miejscem debaty akademików o różnych specjalnościach i zainteresowanych, a w wyniku prowadzonych dyskusji wyłoni się wartościowy poznawczo obraz relacji centrum – peryferie Polski ludowej.


Wyniki prezentowanych badań i konferencyjnych dyskusji zostaną później opublikowane w monografii wieloautorskiej.

Wśród potencjalnych zagadnień znajdą się tematy:
 Duże ośrodki i małe miasta – historie rozwoju i upadku;
 Modernizacja i degradacja – różne punkty widzenia;
 Centrum i peryferie widziane z perspektywy napięć, współpracy, powiązań;
 Relacja wieś a miasto wobec zmian okresu PRL;
 Przyroda w PRL w kontekście procesów modernizacyjnych;
 Społeczne oblicza zmian.


Zapisy odbywają się poprzez formularz: formularz.zajezdnia.org
Na zgłoszenia czekamy do 31 marca 2023 r.


Źródło:  https://www.zajezdnia.org/badania-naukowe

Aktualizacja:  2023-03-17