Ogólnopolska Konferencja Studencko-Doktorancka „Kobiety i władza w starożytności”


MINIONA -

Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Sekcja Historii Kobiet oraz Sekcja Historii Starożytnej i Bizantyńskiej Koła Naukowego Historyków Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego serdecznie zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Studencko-Doktoranckiej „Kobiety i władza w starożytności”, która odbędzie się 12 maja 2023 roku w Instytucie Historii UJ.

Głównym celem konferencji będzie spojrzenie na losy kobiet w epoce starożytnej w ujęciu m.in. historii, antropologii historycznej, historiografii czy badań archeologicznych. Temat konferencji zawężamy do kwestii związanych z szeroko pojętą władzą – polityczną, religijną, prawną czy społeczną. Prosimy, aby tematyka referatów sięgała maksymalnie do VI w. (włącznie) – w przypadku chęci wygłoszenia referatu przekraczającego wyznaczony okres prosimy o skontaktowanie się z nami w celu konsultacji.

Wśród ogromnej liczby możliwych do omówienia zagadnień, organizatorzy proponują zastanowić się nad następującymi:
* Wpływ kobiet na władzę polityczną;
* Kobiety posiadające władzę polityczną;
* Władza kobiet w kontekście religii;
* Władza kobiety w ujęciu społecznym;
* Rola i zakres praw kobiety w rodzinie starożytnej;
* Prawo wobec kobiet;
* Kobieta – w kontekście władzy – w literaturze antycznej;
* Kobieta w świetle badań archeologicznych;
*Charakterystyka/różnice w pozycji społecznej, prawnej lub politycznej kobiet poszczególnych regionów świata antycznego;
* I inne w podobnym zakresie.

Do uczestnictwa zachęcamy przedstawicieli różnych dyscyplin: historyków, archeologów, antropologów, badaczy literatury, filologów, a także specjalistów z innych nauk humanistycznych.

Zgłoszenia (w formie dokumentu: pdf, doc/docx) prosimy przesłać na adres: konferencja.kobiety@gmail.com do 24 kwietnia 2023 roku. W treści dokumentu prosimy zawrzeć:

1. Imię i nazwisko, tytuł referatu, afiliacja;
2. Abstrakt (maksymalnie 1 500 znaków ze spacjami + bibliografia); 3. Numer telefonu i adres e-mail.

UWAGA! Studenci Instytutu Historii UJ w przypadku chęci uczestnictwa w konferencji zobligowani są do przesłania w powyższym terminie (tj. 24 kwietnia) gotowych tekstów wystąpień. Wymóg ten nie dotyczy osób spoza IH UJ.

W tytule maila prosimy wpisać: Kobiety i władza w starożytności. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do selekcji nadesłanych abstraktów.

Przewidywany czas wystąpienia: 20 min + panel dyskusyjny (ok. 20 min.). Decyzja o zakwalifikowaniu się do udziału w konferencji otrzymają Państwo drogą mailową do 28 kwietnia 2023 roku.

Opłata konferencyjna: 50 zł

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy organizatorów konferencji - konferencja.kobiety@gmail.com

Zgłoszenie na konferencję jest równoznaczne ze zgodą na publikację, rozpowszechnianie danych osobowych i wizerunku na materiałach promocyjnych oraz w mediach społecznościowych.

Komitet organizacyjny: Agnieszka Hajduś, Maria Plata, Karolina Wójcik, Michał Dolecki.


Aktualizacja:  2023-03-28 17:59:25