Rusycystyka po 2022 roku: kontynuacja badań i nowe wyzwania


MINIONA -

UMCS - konferencja w trybie online (Teams)
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Tematem organizowanej w trybie zdalnym konferencji jest stan i perspektywy rozwoju rusycystyki w Polsce i na świe­cie po 2022 r. Sympozjum jest adresowane do języ­ko­znaw­ców i literaturoznawców, reprezentujących ośrodki nau­ko­we w Polsce i za granicą.

Uczes­tnicy kon­ferencji będą ob­ra­dować w dwóch sekcjach: I. Sek­cja językoznawcza (poświęcona prof. dr. hab. Romanowi Lewickiemu z okazji 70-lecia); II. Sekcja literaturo­znaw­cza (poświęcona dr hab. prof. UMCS Alinie Orłowskiej z okazji 70-lecia). Dodatkowo, przyjmujemy zgłoszenia do udziału w Panelu dyskusyjnym „Rusycystyka na tle wojny, represji, emigracji”.

Konferencja odbędzie się na Platformie Teams (link do rejestracji zostanie podany przed konferencją). Przewidujemy publikację artykułów w recenzowanym czasopiśmie nauko­wym „Zeszyty Cyrylo-Metodiańskie”, punktowanym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki (40 pkt.). Objętość materiałów złożonych do druku: od 0,5 do 1 arkusza wydawniczego (od 20000 do 40000 znaków). Możliwy jest udział w Kon­fe­ren­cji bez referatu (udział w dyskusji w ramach Panelu „Rusycystyka na tle wojny, represji, emigracji”).

Języki robocze konferencji: polski, rosyjski, angielski.

Zgłoszenia na konferencję prosimy kierować do 10 września 2023 r. na adres sekretarzy: dr Dorota Głuszak  – dorota.gluszak@mail.umcs.pl

dr Artur Sadecki  – artur.sadecki@mail.umcs.pl

Organizatorzy nie planują pobierania opłaty konferencyjnej.

Z uwagi na sytuację geopolityczną po agresji Rosji przeciwko Ukrainie do udziału w konfe­ren­cji zapraszamy Koleżanki i Kolegów, którzy nie są związani z państwowymi ośrodkami naukowymi i naukowo-dydaktycznymi w Rosji i Białorusi. 


Aktualizacja:  2023-05-03